Lahden kaupunki


129 §
<2011-01015> Lausunnon antaminen katujen kunnossapidon kustannusselvitystä koskevasta valtuustoaloitteesta KV

Valtuutetut Maija-Liisa Lindqvist, Maarit Luukka ja Kaarina Suhonen ovat tehneet 11.4.2011 valtuustoaloitteen, jossa pyydetään kustannusselvitystä kaupungin katujen talvikunnossapidon kustannuksista. Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle ja ympäristötoimialalle lausuntoa varten.

Asian valmistelija/lisätietojen antaja: Rakennusmestari Juha Tikka p. 050 387 8704, 03 814 2575 ja kunnallistekniikan johtaja Jorma Vaskelainen 050 63892

Lautakunta on aikaisemmin esittänyt lausuntonaan asiassa seuraavaa:

Hoitourakoinnin taustaa

Lahden tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.1.2003 12 §:ssä hyväksynyt periaatteet, joiden mukaan katu- ja puistoalueiden hoitotöiden tilaamista ja kilpailuttamista kehitetään (liite 2).

Linjauspäätöksen mukaisesti hoidon alueurakointi on käynnistetty syksyllä 2003 itäisten kaupunginosien alueella. Lautakunnan päätöksen mukaisesti kilpailutus on edennyt siten että pohjoisten kaupunginosien hoitotyöt on kilpailutettu vuodesta 2007 alkaen. Läntisen hoitoalueen osalta kilpailutettuihin hoitourakoihin siirryttiin vuonna 2008 ja eteläisten kaupunginosien osalta 2010. Keskusta-alueella on vielä toistaiseksi käynnissä aikaisemman käytännön mukainen neuvottelu-urakka, jonka päättyessä vuonna 2014 myös keskusta-alueen hoitotyöt on tarkoitus kilpailuttaa.

Teknisen lautakunnan päätös vuodelta 2003 on eteläisten kaupunginosien kilpailutuksen myötä saatu toteutetuksi niin, että kaupunki on jaettu viiteen hoitoalueeseen, joiden hoitourakat on limitetty niin, että vuodesta 2013 alkaen vuosittain kilpailutetaan yhden urakan hoitotyöt.

Hoitourakoiden laatuvaatimukset

Kunnossapitotöiden markkinaehtoista järjestämistä ei ole muissa kaupungeissa toistaiseksi järjestetty yhtä laajasti kuin Lahdessa on tehty. Näin ollen myöskään valmiita sopimusmalleja ei ole ollut käytettävissä ja sopimusten pilottiluonne on ajoittain näkynyt puutteina toteutuneessa hoidon laatutasossa.

Sopimusasiakirjoja on kokemuksen karttuessa jatkuvasti kehitetty ja laatuvaatimuksia täsmennetty. Esim. ensimmäisessä hoitourakassa tonttikatujen aurauksen lähtökynnys oli 8 cm kuivaa pakkaslunta ja aurauksen tuli olla suoritettuna 24 tunnin kuluessa sateen päättymisestä. Nykyisissä urakoissa vastaavat luvut ovat 6 cm ja 12 tuntia. Myös laatuseurantaan liittyviä sanktiointi ja kannustinjärjestelmiä on kehitetty.

Talvikunnossapidon kustannukset

Nykyisessä urakointiin perustuvassa toimintatavassa työn tilaajalla ei ole tietoa hoitotyön todellisista kustannuksista. Urakoiden tarjousvaiheessa tarjous edellytetään jaettavaksi osahintoihin kustannusseurantaa varten katu- ja viheralueiden kesken. Lisäksi edellytetään alajakoa kesä- ja talvikauden osalta. Aloitteessa pyydettyä tarkempaa kustannusjakoa aurauksen ja liukkaudentorjunnan välillä ei ole käytettävissä. Lumenajo sen sijaan kuuluu urakan toteutuneiden työmäärien perusteella laskutettaviin töihin, joten sen osalta kustannukset voidaan eritellä. Talvikauden 2010-2011 toteutunut kustannusjako on esitetty liitteessä 3.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä edellytettiin lisäselvityksiä kunnossapidon kustannuksista.

Liitteet:
1. valtuustoaloite
2. Teknisen lautakunnan päätös 14.1.2003 § 12
3. talvikauden 2010-2011 toteutunut kustannusjako

Kunnallistekniikan johtaja (Jorma Vaskelainen):

Lautakunta esittää lisäselvityksenä asiassa seuraavan:

Kaupungille talven 2010-2011 aikana syntyneet hoitokustannukset ovat kokonaisuudessaan n. 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaissummassa on mukana seuraavat työkokonaisuudet:

- katujen ja kevyenliikenteenväylien talviauraus sekä sohjon- ja polanteen poisto

- katujen ja kevyenliikenteenväylien liukkaudentorjunta (hiekoitus ja suolaus)

- näkemäalueiden, pysäkkialueiden, tunneleiden suuaukkojen yms. lumensiirto (lumen lähisiirto, kantomatka max. 50 metriä)

- talvikauden vaatimien muuttuvien järjestelyiden toteuttaminen (talvipysäköintikiellot, portaiden sulkeminen, hiekka-astioiden täyttäminen sekä penkkien ja ajoesteiden kausisiirrot)

- jäätyneiden tai tukkiutuneiden rumpujen ja kitaputkien aukaisu

- keväällä tapahtuva hiekoitushiekan karkea puhdistus

- keväällä tarvittaessa tehtävä päällystettyjen alueiden suolavesikastelu (talviaikainen pölynsidonta)

- kaupungin puhtaanapitovastuulla olevien katu- ym. alueiden puhtaanapito (harjaus ja pesu)

- roska-astioiden tyhjennys

- liikennemerkkien, opasteiden, infotaulujen yms. talviaikainen hoito

- liikenneturvallisuutta tai kunnossapitoa haittaavien oksien karsiminen (työtä tehdään varsinkin loka-, marraskuussa)

- sorateiden tasaus ja pölynsidonta sekä hoitomurskeen lisäys

- urakoitsijan kiinteät kustannukset (työnjohto, tukikohta yms.)

- urakoitsijan kate

Liitteen 3 luvut ovat talvikaudella 2010-2011 toteutuneita kokonaiskustannuksia, joten luvuissa on mukana myös toteutuneet yksikköhintaiset työt.

- asfalttipäällysteen paikkaukset

- liikennemerkkien uusiminen (kolarivauriot, suunnitelman muutokset yms.)

- routaheittojen väliaikainen korjaaminen kivituhkalla

- avo-ojien perkaus

- kaivojen, reunakiven yms. pienten puutteiden korjaukset

- lumenajo

Näistä siis kaikki muut työt sisältyvät liitteen 3 taulukon termiin ”talvihoito” paitsi yksikköhinnoilla tehty lumenajo.

Nykyisessä urakointiin perustuvassa toimintatavassa työn tilaajalla ei ole tietoa hoitotyön todellisista kustannuksista. Urakoiden tarjousvaiheessa tarjous edellytetään jaettavaksi osahintoihin kustannusseurantaa varten katu- ja viheralueiden kesken. Lisäksi edellytetään alajakoa kesä- ja talvikauden osalta. Aloitteessa pyydettyä tarkempaa kustannusjakoa aurauksen ja liukkaudentorjunnan välillä ei ole nykyisistä urakoista käytettävissä. Lumenajo sen sijaan kuuluu urakan toteutuneiden työmäärien perusteella laskutettaviin töihin, joten sen osalta kustannukset voidaan eritellä.

Aiempien omana työnä (Kuntatekniikan liikelaitoksena tekemien) toteutettujen urakoiden kokemusten perusteella voidaan arvioida, että aurakseen ja liukkaudentorjuntaan olisi käytetty talvikaudella 2010-2011 edellä kerrotusta 2,5, miljoonasta eurosta n. 1,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta auraukseen käytetty arvio olisi n. 850 000 euroa ja liukkaudentorjuntaan n. 350 000 euroa. Talvikauden 2010-2011 toteutunut kustannusjako on esitetty liitteessä 3.

Päätös: Hyväksyttiin

Toimenpiteet:

Tela: kh (muutoksenhakukielto)
Kh: kv (muutoksenhakukielto)
Kv: - (muutoksenhakukielto)