Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Pientalon autosuojien paloturvallisuus

RAKENNUSVALVONNAN TULKINTAOHJE                                           

 

 

-------------------------

E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Autosuojien paloturvallisuus
Ohjeet 2005
 
Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta
 
Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 §:n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat ohjeet autosuojien paloturvallisuudesta.

Ohjeet on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä sekä tietoyhteiskunnan palveluja käsitteleviä määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 19 päivänä kesäkuuta 1997 antamat ohjeet autosuojien paloturvallisuudesta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia ohjeita. Aikaisempien ohjeiden E4 kohdissa 2.3 ja 2.5 mainittuja rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskevia luokkia saadaan kuitenkin käyttää rakentamisessa, johon on haettu lupaa ennen 1 päivää tammikuuta 2007.

----------------------------

Tässä tulkintaohjeessa on esitetty liitekuvin muuttuneen E4:n olennaisin muutos autosuojien osalta.

Uusi E4 ei tunne enää helpotuksia osastoinnin osalta avoimessa autosuojassa.
Tulkintaohjeen liitekuvissa on esitetty E4:n ohjeen mukaisia ratkaisuja. Tulkintaohje sisältää myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa sovittuja ratkaisuja. Tulkintaohjeen ratkaisut ovat käytettävissä pientalon avoimeen enintään 60 m2:n autosuojaan.

Mikäli autosuoja sijaitsee lähempänä kuin 8 metriä naapurin rakennusalaa tai rakennusta, on lisäksi huomioitava lähelle rakentamista koskevat E1:n määräykset.

Mikäli asuinrakennus toteutetaan ja suunnitellaan ennen  autosuojaa on suunnitelmissa ja rakenteissa kuitenkin tiedostettava mahdollisen lisärakentamisen edellyttämät ohjeen mukaiset vaatimukset , jotta vältetään hankalat asuinrakennusta mahdollisesti koskevat muutokset lisärakentamisen yhteydessä.  

Asuinrakennuksen autosuojaan rajoittuva ulko-ovi voidaan tehdä normaalirakenteisena lämmöneristettynä ulko-ovena. Ovessa saa olla enintään 0,1 m2:n kokoinen palo-osastoimaton lasiaukko, mikäli etäisyys osastoimattomasta autosuojasta on yli 1,5 m.

 

Liitekuvat:
-
liite 1
- liite 2
- liite 3
- liite 4
- liite 5

22.5.2007/ms

PIENTALON AVOIN AUTOSUOJA   Takaisin | Tulosta sivu