Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Apua päihdeongelmiin

Lahden kaupungin päihdetyössä halutaan korostaa yhteistyötä ja asiantuntevaa hoitoa. Yhteistyössä ovat mukana asiakas, hänen lähipiirinsä ja eri toimijatahot. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi järjestää päihteiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi neuvoa, tukea, avohoitoa, laitoskatkaisuhoitoa ja laitoskuntoutusta sekä asumispalveluja.

Lähiklinikat, sosiaalipalvelut, lapsiperhepalvelut sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat ensisijaisia peruspalvelujen tuottajia. Peruspalvelujen päihdetyön tehtävä on asiakkaan päihdeongelman tunnistaminen ja varhainen puuttuminen, mahdollinen hoidontarpeen arviointi ja tarvittaessa päihdehuollon erityispalveluihin ohjaaminen.

Lue lisää ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä Lahdessa.

Tukea ja apua päihde- ja riippuvuusongelmiin voi hakea ilman lähetettä omalta lähiklinikalta, sosiaalikekuksesta, Lahden A-klinikalta tai sairaalahoitoa vaativissa tilanteissa Akuutti24:stä.

Nuoret - alle 18-vuotiaat

Katkaisu- ja vieroitushoitoon voi hakeutua kouluterveyden- ja opiskelijaterveydenhuollon, nuorisovastaanotonsosiaalityön tai oman lähiklinikan kautta.

Muita apua antavia tahoja:

Aikuiset

Lähiklinikat
Terveysneuvon kautta voi varata ajan omalle lähiklinikalle. Jokaisella lähiklinikalla toimii päihdevastaavia sairaanhoitajia. 

Sosiaalikeskus - Lahden sosiaalipalvelut

Työterveyshuolto
Osoitteen tai työpaikan mukaan

A-klinikka A-klinikkasäätiö / Etelä-Suomen palvelualue, Lahti

K-klinikka on yli 18-vuotiaille kroonisesti opioidiriippuvaisille, joilla täyttyvät opioidiriippuvuuden kriteerit. K-klinikalle hakeudutaan Lahden A-klinikan kautta.

Päivystyspalvelut Akuutti24

Muita apua antavia tahoja:

Päihdehuollon erityispalvelut

Laitoshoito ja -kuntoutus on tarkoitettu vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tai hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille asiakkaille päihdekierteen katkaisuun, vieroitushoitoon sekä kuntoutukseen.

Katkaisuhoito
Lahtelaisten päihdeongelmaisten ensisijaisena katkaisuhoitopaikkana on Lahden A-klinikkasäätiön Pitkämäen kuntoutusyksikkö. Katkaisuhoitoon hakeudutaan oman alueen sosiaalityöntekijän, Lahden A-klinikan tai oman lähiklinikan kautta.

Ostopalveluina hankittavat päihdehuollon erityispalvelut

Päihde- ja peliriippuvuuden avokuntoutus
Päihde- ja peliriippuvuuden avokuntoutus on vaihtoehto laitoskuntoutukselle niille päihde- ja peliriippuvaisille henkilöille, joilla arvioidaan olevan edellytykset kuntoutua avohoidossa. Avokuntoutus voi toimia myös jatkokuntoutuksena laitoskuntoutuksen jälkeen. Se on intensiivistä, päivittäin tapahtuvaa kuntoutusta. Peliriippuvaisille kuntoutus on aina avokuntoutusta

Avokuntoutuksen tavoitteena on kuntoutuminen, päihteettömyyden tukeminen tai päihde- ja pelihaittojen minimoiminen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutuksessa tulee huomioida myös kuntoutujan lähiomaiset. Avokuntoutus on lähipalvelua, joka tapahtuu Päijät-Hämeen alueella ja mahdollistaa päivittäisen palveluun tulemisen joustavasti julkisilla liikennevälineillä. Kuntoutus tapahtuu palveluntuottajan tiloissa 5 päivänä viikossa, vähintään 5 tuntia päivässä. 

Ostopalvelut hankitaan seuraavilta toimijoilta: A-klinikkasäätiö/Etelä-Suomen palvelualue/Pitkämäki, Irti Huumeista ry, Jyränkölän setlementti ry, Myllyhoitoyhdistys ry ja SiniVida Oy.

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito 
Päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Kun avohoidon palvelut eivät ole asiakkaan kuntoutumista tai hoitoa ajatellen riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arkielämässä selviytyminen on uhattuna, niin silloin laitoskuntoutus on tarpeellista. Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia, useimmiten kuukauden mittaisia jaksoja, jotka ovat kiinteä osa asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Asiakkaan tullessa kuntoutusjaksolle otetaan huomioon suunnitelma laitoskuntoutuksen jälkeisestä avohoidosta, -kuntoutuksesta ja/tai muusta tarvittavista asumis- ja tukipalveluista. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutumista voidaan tehostaa suunnitelmallisilla intervalli- ja kriisihoitojaksoilla. 

Päihdehuollon kuntouttavaan laitoshoitoon ohjataan pääasiassa työikäisiä asiakkaita. Hoitoon hakeutuvalla voi olla alkoholi-, monipäihde ja mielenterveysongelma. 

Ostopalvelut hankitaan seuraavilta toimijoilta: A-klinikkasäätiö, A-klinikkasäätiö/Etelä-suomen palvelualue/Hietalinna yhteisö, A-klinikkasäätiö/Itä-Suomen palvelualue, Hoitokoti Kangaskartano Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Kalliolan kannatusyhdistys ry, Koutakoti Oy, Marjalinna Oy, Mikkeli yhteisö/VAK ry, Olivia-Hovi Oy, Pirkanmaan Sininauha ry, Sanaskoti Oy, Terapiatehdas Oy ja VAK ry. 

Päihdehuollon perhekuntoutus 
Päihdehuollon perhekuntoutus on osa perheen kokonaiskuntoutusta. Palvelu on tarkoitettu päihdeongelmaisille perheille, joissa vanhemmuus on riittämätöntä lasten tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi. Perhekuntoutukseen käytetään laitoskuntoutusta silloin, kun avopalvelujen keinot eivät ole riittäviä ja perheen selviytyminen on uhattuna. Laitoskuntoutus vahvistaa vanhempien elämänhallintaa ja perheen toimintakykyä.

Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, tukea perheen toimintaa ja taata lapsille turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö. Perhekuntoutukseen sisältyy perhekeskeistä perhetyötä, yksilö-, pari- ja perhekeskusteluja ja lasten kanssa työskentelyä.  

Perheen tullessa kuntoutusjaksolle otetaan huomioon suunnitelma laitoskuntoutuksen jälkeisestä avokuntoutuksesta ja/tai muusta tarvittavista tukipalveluista. Tarvittaessa avohoidon ja -kuntoutuksen palveluja voidaan tehostaa suunnitelmallisilla intervalli- ja kriisihoitojaksoilla. 

Ostopalvelut hankitaan seuraavilta toimijoilta: A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Kalliolan kannatusyhdistys ry, Mikkeli yhteisö/VAK ry, Olivia-Hovi Oy ja VAK ry.

Korvaushoito
A-klinikkasäätiön Lahden K-klinikka toteuttaa opioidiriippuvaisten korvaushoitoa ostopalveluna.Takaisin | Tulosta sivu