Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Päivähoidon maksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Jos kuukausimaksussa on otettu huomioon esim. vuorotyöstä johtuvat säännölliset poissaolot, ei näitä päiviä lasketa etukäteen ilmoitettuihin poissaoloihin.

Lapsen aloittaessa päivähoidon pyydämme tulotiedot tuloselvityslomakkeella liitteineen hoitosuhteen aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Tuloselvityslomakkeen voi palauttaa postitse, lapsen päivähoitopaikkaan tai tuomalla tulojen käsittelijälle (ks. Yhteystiedot

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa. Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona, mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Päivähoitomaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

E-laskupalvelun ja suoramaksupalvelun käyttöönottaminen (Ohje)

Tuloselvityslomake >>  (Linkki Lomakkeet-sivulle: Päivähoito)


Maksun määräytyminen 1.8.2016

Kokopäivähoito

Kuukausimaksu määritellään perheen koon mukaan määräytyvänä prosenttiosuutena vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Maksun enimmäismäärä on 283 €/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on samansuuruinen kuin ensimmäisestä ja kustakin seuraavasta 20 % ensimmäisen maksusta, kuitenkin niin, että toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 255 €/kk. Lasta kohti alle 26 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Hoitosuhteen alkamispäivämäärä on sitova, kun paikka on myönnetty siitä laskutetaan.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko 
henkilöä
Tuloraja euroa
kuukaudessa
Korkein 
maksuprosentti
2 1 355 11,5
3 1 671 9,4
4 1 983 7,9
5 2 116 7,9
6 2 248 7,9


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko

Perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärästä.

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevat perheen tulot

Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu /-tuki otetaan huomioon.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa tuloselvityslomakkeella tai soittamalla oman alueen tulojenkäsittelijälle.

Tuloselvityslomake> ( linkki Lomakkeet-sivulle: Päivähoito). Liitä ilmoittamasi tositteet tuloselvityslomakkeen liitteeksi. Lomakkeen ja tositteet voi toimittaa joko päiväkotiin tai postiosoitteeseen: Lahden kaupunki, Päivähoidon tuloselvitykset, PL 141, 15141 Lahti.

Perheen tuloina otetaan huomioon muut verolliset ja veroista vapaat tulot.
Tuloina ei oteta huomioon:
- lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, lasten kotihoidontuki;
- eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä;
- opintoraha, aikuisopintoraha, opintotuen asumislisä, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus;
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, perhehoidon kustannusten korvaukset.
- Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.


Poikkeava hoitoaika

Jos lapsen hoitoaika jatkuvasti päivittäin, viikottain tai kuukausittain on säännönmukaisata kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhempi, päivähoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon kuukausittaiseten hoitopäivien keskimääräinen lukumääärä, jonka perusteella määritellään uusi kauukausimaksu. Hoitopäiviä voi olla 5-17 kuukaudessa. Mikäli hoitopäiviä on enemmän kuin 17, ei maksua pienennetä.

Osapäivähoito

Hoitoajan olleessa alle 5 tuntia päivässä, hoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito

Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään kokopäivähoidon makusta 60%, jos päivähoidon tarve on 5h/pv ja 80% jos päivähoidon tarve on yli 5h/pv.
Jos lapsi tarv itsee päivähoitoa esiopetuksen loma-aikoina, peritään varatulta ajalta päivähoitomaksuna vanhempien tulojen mukaan määritelty kokopäivämaksu.

Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautisessa päivähoidossa ei hyvitetä säännöllisestä poissaolosta, vaan maksun määräämisen perusteena ovat perheen kanssa sovitut kuukausittaiset hoitotunnit. Tämä koskee myös esiotusikäisiä ympärivuorokautisessa hoidossa olevia lapsia. Sen sijaan sairaus- tai sisaruksen sairauspoissaoloista ja koko kalenterikuukauden kestävistä muista poissaoloista hyvitetään asikasmaksuasetuksen mukaisesti.

Maksun määräytymisen perusteena ovat hoitotunnit ja maksun prosetuaalinen porrataminen kokopäivähoidon maksusta:

Ympärivuorokautinen                                                                                                  Hoitomaksu % kokopäivähoidon maksusta
hoitoaika tuntia/kk

enintään 60 h                                                                                                                40%
61 - 100 h                                                                                                                       60%
101 - 160 h                                                                                                                     80%
yli 160h                                                                                                                           100%

Poissaolot 

- kun lapsi on sairauden (oman tai päivähoidossa olevan sisaruksensa) johdosta pois 11 toimintapäivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä
- kun lapsi on sairauden (oman tai päivähoidossa olevan sisaruksensa) johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä tältä kuukaudelta lainkaan
- kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
- perhepäivähoidossa päivähoitomaksua ei peritä, jos lapsi ei tarvitse sijaishoitoa hoitajan loman aikana
- isyysrahkauden aikana ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa, mutta oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Päivähoitomaksua ei peritä ajalta,
 jolloin lapsi ei ole päivähodossa.

Väliaikainen maksuvapautus

Sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa tulee esiin tilanteita, joissa hoitopaikan järjestelyjen vuoksi päivähoito järjestetään tilapäisesti toisessa yksikössä. Näitä järjestelyitä voivat olla esimerkiksi tiloihin liittyvät kunnostustyöt tai muutot tai henkilökunnan suunnittelu- ja kehittämispäivät. Näissä tilanteissa on tarkoituksenmukaista tarjota maksuvapautus väliaikaisesti niille vanhemmille, jotka eivät tarvitse päivähoitoa kyseisten järjestelyjen takia.

Päivähoidon alkaminen ja loppuminen

Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, peritään maksu päivämaksuna. 

Muut maksut

Tilapäisesti annettava päivähoito
Tilapäisestä hoidosta 1-10 pv/kk peritään 25,00 € /pv/kokopäivähoito ja 15,00 €/pv/osapäivähoito, vanhempien tuloista riippumatta.

Alle kouluikäisten kerhomaksu on 30,00 €/kk.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksu on 80,00 €/kk/lapsi, jos lapsi on kerhossa 4 h/pv ja
100,00 €/kk/lapsi, jos lapsi on kerhossa yli 4 h/pv. 


Esimerkkeja päivähoitomaksun suuruudesta

Korkein päivähoitomaksu 283 €/kk tulee, jos perheen tulot ovat enemmän kuin 

3.816 €          2 henkisellä perheellä 
4.682 €          3 henkisellä perheellä 
5.566 €          4 henkisellä perheellä 
5.699 €          5 henkisellä perheellä
5.831 €          6 henkisellä perheellä

Perheen koko 2 henkilöä
Perheen tulot yht. 1.850 €/kk
1.850 € - 1.355 € = 495 € x 11,5 % = 56,92 €/kk

Perheen koko 3 henkilöä 
Perheen tulot yht. 2.900 €/kk
2.900 € - 1.671 € = 1.229 € x 9,4 % = 115,52 €/kk

Perheen koko 4 henkilöä 
Perheen tulot yht. 3.700 €/kk
3.700 € - 1.983 € = 1.717 € x 7,9 % = 135,64 €/kk

Perheen koko 5 henkilöä
Perheen tulot yht. 3.900 €/kk
3.900 € - 2.116 € = 1 784 € x 7,9 % = 140,93 €/kk

Perheen koko 6 henkilöä
Perheen tulot yht. 4.600 €/kk
4.600 € - 2.248 €= 2.352 € x 7,9% = 185,80 €/kk 
Hoitomaksu peritään kuukausikorvauksena. 

Yhteystiedot

Tuloselvitysasioissa palvelemme arkisin klo 8.00 - 11.00  seuraavissa numeroissa:  

puh. 03 814 4023 päiväkodit

  • keskustan alue (Harjula-Lounaa, Humpula, Joutjoki, Kiveriö, Möysä, Onnelantie, Paavola, Pelastusarmeija, Svesnka Dagiset, Tenava-Tonttila, Viherlaakso, Villa Piipari)
  • läntinen alue (Jalkaranta, Kanerva, Kärpänen MLL, Metsäkangas, Palokunnantie, Riihelä)
  • pohjoinen alue (Harjula-Niemi, Kilpiäinen, Kytölä, Mukkula, Ruoriniemi, Timonkatu)

puh. 03 814 4033 päiväkodit

  • eteläinen alue (Asemantausta, Hennala, Kaarikatu, Kallio, Kerinkallio, Laune, Liipola, Mustikkamäki, Renkomäki, Saksala
  • itäinen alue (Ahtiala, Herrasmanni, Karisto, Kunnas, Leikkitupa, Sipura)

puh. 03 814 4031 perhepäivähoito

Postiosoite: PL 141, 15141 Lahti
Käyntiosoite: Saimaankatu 11, 3. krs 
Sähköpostiosoite paivahoitomaksut@lahti.fi

 Takaisin | Tulosta sivu