Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä

Lahden kaupungissa oppimisen ja koulunkäynnin tuki on järjestetty lähikouluperiaatteen mukaan. Oppilaalla on mahdollisuus saada yleistä, tehostettua ja erityistä tukea kaikissa Lahden perusopetuksen kouluissa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Lisäksi erityisen tuen palveluita on järjestetty alueellisen toimintamallin ja kaupungin keskitetyn erityisopetuksen mukaan.

Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa huoltaja voi olla yhteydessä ensisijaisesti omaan kouluun.

Lisätietoja: erityisopetuksen suunnittelija Johanna Saastamoinen, puh. 044 416 3159

Erityisen tuen opetusjärjestelyt Lahdessa
Oppimisen tuen suunnitelma 2013 - 2016

-----------------------------------------------------------------------
OPPIMISEN TUKI
Yleinen tuki - Tehostettu tuki - Erityinen tuki

Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tukea voi saada myös oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Yleinen tuki
Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä.

Tehostettu tuki
Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hän saa tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet sekä oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Samalla oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Erityinen tuki
Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä tuen muoto, tehdään moniammatillisessa yhteistyössä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Erityisen tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.  Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja sitä tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina 2. vuosiluokan jälkeen ja 6. luokan aikana. Erityisen tuen piirissä oleva oppilas voi opiskella muun opetuksen yhteydessä tai erityisen tuen luokassa.

© Lahden kaupunki, 2016