Oppimisen tuki

Lahden kaupungin erityisen tuen luokkien oppilaat valitaan maaliskuun alussa. Hakeminen erityisen tuen luokille on kuitenkin jatkuvaa. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kouluilta ja esiopetuksesta.

Erityisen tuen luokalla opiskelu edellyttää hallinnollisen erityisen tuen päätöksen.
Lisätietoja: erityisopetuksen suunnittelija Johanna Saastamoinen, puh. 044 416 3159

Hakemukset liitteineen (pedagoginen selvitys) ja tarvittavine lausuntoineen toimitetaan Lahden kaupungin perusopetuspalvelujen kirjaamoon, Postiosoite: PL 141, 15141 LAHTI. (Käyntiosoite Saimaankatu 11, asiakaspalvelu klo 8 - 15.)
 
Erityisen tuen luokat Lahdessa lukuvuonna 2013 - 2014
Oppimisen tuen suunnitelma 2013 - 2016
___________________________________

OPPIMISEN TUKI
Yleinen tuki - Tehostettu tuki - Erityinen tuki

Lahden kaupungin perusopetuksessa erityisen ja tehostetun tuen palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Lisäksi kaupungissa on keskitettyä erityisopetusta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Erityisen tuen järjestelyistä sovitaan yleensä oman koulun oppilashuoltoryhmässä. 

Erityisen tuen luokat sijaitsevat pääasiassa perusopetuksen koulujen yhteydessä. Oppilaalla on mahdollisuus saada yleistä, tehostettua ja erityistä tukea kaikissa Lahden perusopetuksen kouluissa. Jokaisessa koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja. Erityisessä tuessa oleva oppilas voi opiskella joko muun opetuksen yhteydessä, erityisen tuen luokassa tai erityiskoulussa, joita ovat Kanervikon sairaalakoulu sekä vaikeimmin kehitysvammaisille Ali-Juhakkalan koulu. 


Yleinen tuki
 

Oppilaan taitojen tukeminen aloitetaan pääsääntöisesti oppilaan omassa yleisen tuen ryhmässä. Laadukkaalla opetuksella oppilaalle pyritään tarjoamaan hyvät perustaidot. Ryhmässä tehtävien säännöllisten arviointien tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman varhain ne oppilaat, joiden taitojen kehitystä on syytä seurata ryhmässä tarkemmin tai jotka tarvitsevat tukitoimia. 

Esi- tai luokanopettaja voi tukea oppilaan taitoja ryhmässään lyhytaikaisesti, ja apuna voi olla myös erityisopettaja. Lyhytaikainen tuki voi olla tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen kaltaista, tai sitten pienemmässä ryhmässä toteutettavaa opetusta tietystä aihealueesta. Opetuksessa voidaan myös keskittyä esimerkiksi erilaisiin eriyttämisen ratkaisuihin, kuten erilaisen oppimateriaalin käyttöön tai työtapoihin. 


Tehostettu tuki
 

Kun oppilas ei hyödy riittävästi yleisestä tuesta, vaan tarvitsee useaa tuen muotoa tai pitkäaikaista tukea oppimisessaan, arvioidaan opettajan kokoaminen havaintojen perusteella sekä oppilaan tilanne huomioon ottaen, minkälainen tehostettu tuki on oppilaalle sopivin (pedagoginen arviointi). Se kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Tarkoituksena on tukea oppilasta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jotta tuki olisi mahdollisimman tehokasta. 

Tehostettu tuki perustuu opetuksen yleisiin tukikäytäntöihin kuten tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, oppilashuollon palveluihin sekä opintojen yksilölliseen ohjaukseen. Lisäksi tuen muotona voi olla esimerkiksi samanaikaisopetus tai opetuksen järjestäminen riittävän pienessä ryhmässä.

Tehostetun tuen aikana oppilaan  taitojen kehitystä on tärkeää seurata tarkemmin, jotta saadaan selville, kehittyvätkö oppilaan taidot käytössä olevien menetelmien ja opetusjärjestelyjen avulla. Arviointien perusteella määritellään tuen tarpeen jatkuminen. Mikäli oppilas saavuttaa tuen myötä oppimisen iänmukaiset tavoitteet, voi yleinen tuki olla jatkossa riittävää. Jos tehostettu tuki on sopiva tuen muoto, voidaan sitä jatkaa edelleen ja arvioida tarve sovitun ajan jälkeen uudelleen. Jos oppilaan kehitys ei etene toivotulla tavalla, moniammatillinen työryhmä pohtii tarvittavan lisätuen antamisesta yhdessä vanhempien kanssa.


Erityinen tuki 

Jos tehostettu tuki ei riitä eivätkä oppilaan taidot kehity riittävästi, oppilas voi saada erityistä tukea. Moniammatillisena yhteistyönä tehtävän pedagogisen selvityksen perusteella lapselle tehdään erityisen tuen päätös, joka on määräaikainen, hallinnollinen päätös. Päätös voidaan tehdä kuitenkin ilman pedagogista selvitystä ja sitä edeltävää tehostettua tukea, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta voida oppilaalle muuten antaa. Tällainen päätös voidaan tehdä jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista. 

Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää muun muassa oppilaan opetuksen järjestämisen paikka, pääsääntöinen opetusryhmä sekä mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut.  Kun päätös erityisestä tuesta on tehty, on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, johon kirjataan, mitä erityistä tukea oppilas tarvitsee tavoitteiden saavuttamisessa, sisältöjen oppimisessa, opetusmenetelmissä ja opetusjärjestelyissä. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. 

Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 29.10.2010 kuvaavat tukimuotojen toteutumista esi- ja perusopetuksessa. 

© Lahden kaupunki, 2014