Siirry suoraan sisältöön

7.10.2015 0:00

Kaupunki luo elinvoimaa

Vuosi 2016 tuo Päijät-Hämeeseen uuden kunnan, Lahden kaupungin, joka kokoaa Nastolan ja Lahden voimavarat yhteen asukkaiden ja koko alueen eduksi. Tänään julkistettiin esitys uuden Lahden ensimmäiseksi talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2018.

Uutta Lahtea rakennetaan tammikuussa 2015 hyväksytyn yhdistymissopimuksen pohjalta maakunnan keskuskaupunkina, jonka päätöksenteko ja toiminta vastaavat nopeasti ja joustavasti yhteiskunnan muutoksiin. Uuteen toimintatapaan kootaan Lahden ja Nastolan parhaat käytännöt. Tavoitteena on matalan organisaation kaupunkiyhteisö, jota leimaa tiivis vuorovaikutus ja asukkaiden aktiivisuus ja vastuu.

Suuret yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat ennen kaikkea kaupunkeihin. Yleisen kaupungistumisen myötä kaupunkien päätöksenteko ja tiivis yhteys ympäristöön on ratkaisevaa alueen kehitykselle. Kaupunki vastaa tulevaisuudessakin alueen elinvoimasta, ja Lahdessa panostetaan erityisesti yritysten toimintaympäristöön. Lahden ja Nastolan yhdistyminen antaa maankäytölle, liikennehankkeille ja työllisyyden parantamiselle uusia mahdollisuuksia.

Eteläinen kehätie tärkein yksittäinen hanke

Kaupungin elinvoimalle on tärkeää elävä, kiinnostava kaupunkikeskusta, sitä täydentävä Nastolan nauhataajama sekä verkostomaisesti toimivat kaupunginosat. Koko alueen kannalta tärkein yksittäinen hanke on Lahden eteläinen kehätie, jonka rakentamisesta ja rakennuskustannusten jaosta on tehty Liikenneviraston, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kesken valtuustoissa hyväksytty aiesopimus. Lahti on valmis yhteistyössä valtion kanssa hakemaan tierahoitukselle uutta pohjaa ja pilotoimaan mallia kehätien toteutuksessa.

Kuntien yhdistyessä elinkeinopolitiikkaa vahvistetaan. Yhteydenpitoa oman alueen yrityksiin lisätään, ja kaupungin ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyötä tiivistetään. Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy vaatii uusia toimia. Erityisenä hankkeena laajennetaan kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tarjonta kaupungin organisaatiossa moninkertaiseksi. Merkittävä osa valtion maksamasta yhdistymisavustuksesta suunnataan Nastolan alueen ja koko uuden Lahden vetovoimaa ja kaupungin elinkeinopolitiikkaa vahvistaviin toimenpiteisiin ja konkreettisiin työllisyystoimiin.

Palvelutaso pystytään säilyttämään

Uudistuvan Lahden kaupungin talouden on oltava tasapainossa. Talouskasvu Suomessa ei anna tähän juurikaan vetoapua, päinvastoin valtion toimet kiristävät kuntataloutta. Palvelut järjestetään jatkossakin asukkaiden tarpeet huomioiden ja alueellisesti kattavasti, mutta toimintatapoja uudistaen ja sähköisiä palveluja yhä enemmän hyödyntäen.

Kaupunkilaiset saavat myös tarvitsemaansa asiakaspalvelua uusista yhteispalvelupisteistä Lahden ja Nastolan keskustasta. Palvelutaso pystytään säilyttämään tiukasta talouslinjasta huolimatta. Julkisen organisaation on pidettävä huolta kustannuskilpailukyvystään, ja kunnalliset palvelut on pystyttävä asukkaille perustelemaan niiden tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja vaikuttavuuden perusteella.

Lahdessa ei ole irtisanomispainetta

Uuden Lahden talouden tavoitteet on asetettu yhdistymissopimuksessa. Tavoitteet täyttyvät, kun talousarvio ja -suunnitelma päätyvät niukasti positiiviseen tulokseen ja menojen kasvu on noin 1 % vuodessa. Nykyisen Lahden asukkaille verot pysyvät tämän vuoden tasolla, nastolalaisten verotus kevenee hieman.

Lahden kaupungin palveluksessa työskentelee vuoden vaihteessa runsaat 6000 henkilöä, ja seuraavien kahden vuoden kuluessa henkilöstömäärä vähenee kolmella sadalla. Määrätietoinen henkilöstöpolitiikka tekee tämän mahdolliseksi luonnollisen vaihtuvuuden kautta, ilman irtisanomisia tai lomautuksia.

Kasvua tukeva investointiohjelma jatkuu

Lahden kaupungin suurimpia investointikohteita ovat pääterveysaseman peruskorjaus ja uudistaminen sekä koulujen ja päiväkotien korjaukset ja uudisrakentaminen. Koko loppuvuosikymmenelle ulottuu Lahden keskusta-alueen kouluverkon useita peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia käsittävä kokonaisuus, jolla parannetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion toiminnallisia edellytyksiä ja saadaan tilat nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Nastolassa investoinnit toteutetaan yhdistymissopimuksen mukaisina.

Viime tammikuun päätös uuden Lahden muodostamisesta oli rohkea ratkaisu. Sen myönteiset vaikutukset ovat olleet nähtävissä jo talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa. Uusi vahvempi keskuskunta antaa paremmat edellytykset alueen hyvinvoinnin turvaamiseen, vakaaseen palvelutuotantoon ja tehokkaaseen edunvalvontaan, ja tukee koko Lahden kaupunkiseudun menestymisen mahdollisuuksia edelleen voimistuvan keskinäisen kilpailun Suomessa.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit