Siirry suoraan sisältöön

4.1.2018 10:55

Kasvua kaupunkilaiseksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi

Kenelle kaupunki kuuluu? Kenen ehdoilla sitä rakennetaan? Kuka voi osallistua, ja miten?
Lahdessa järjestettiin Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja nuorille ja päättäjille

​Kansalaisten, myös lasten ja nuorten oikeus osallistua päätöksentekoon on kirjoitettu Suomen lainsäädäntöön poikkeuksellisen vahvasti. Perustuslaki, kuntalaki, nuorisolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, varhaiskasvatuslaki ja perusopetuslaki kaikki velvoittavat kuulemaan myös nuoria heidän asioitaan ja ympäristöään koskevassa päätöksenteossa.

Mutta kuullaanko nuoria? Osallistuvatko nuoret? Keitä osallistuminen kiinnostaa?

Haasteena nuorten saaminen mukaan

Kansainvälinen ICCS 2016 -tutkimus toi jälleen esille, että suomalaiset nuoret kuuluvat maailman parhaimmistoon yhteiskunnallisessa tietämyksessä – noin periaatteessa. Motivaatio osallistumiseen ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ovat kuitenkin vähäisempiä kuin muissa teollisuusmaissa.

Lahden kaupungin strategiassa vahvana lupauksena on rohkaista asukkaita omavastuuseen ja osallisuuteen. Sitä työtä tehdäänkin monella tasolla. Lahdessa kaupunkiympäristön palvelualue on aktiivisesti kehittänyt erilaisia osallistumismahdollisuuksia myös lapsille ja nuorille. Nuorten mukaan saaminen on kuitenkin haaste: nuorten osallistuminen kaupunkisuunnitteluun on muita maita vähäisempää kaikkialla Suomessa.

Motivaatio kasvaa kokemusten kautta

Koulun tehtävänä on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma ohjaa kouluja uudistamaan oppimista: ilmiöitä tutkitaan oppiaineiden rajoja ylittäen, oppiminen viedään ulos luokista tosielämän konteksteihin ja koulun tulisi tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Myös varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Lahden kaupunkiympäristön ja sivistyksen palvelualueilla onkin yhteinen intressi: kasvattaa lapsia ja nuoria osallistumaan. Kiinnostus elinympäristöön ja osallistumiseen herää omien havaintojen ja toiminnan kautta. Kaupunkiympäristö voi tarjota päiväkodeille ja kouluille käytännön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Osallistuminen voi olla pienimuotoista lähiympäristön kohentamista tai tiedonkeruuta kaupunkisuunnittelulle: miten lapset ja nuoret kokevat lähiympäristönsä? Missä on vaaran paikkoja? Mitkä paikat pitäisi säilyttää sellaisenaan?

Osallistuminen voi liittyä myös osana laajempaan kaupunkikehityshankkeeseen. Näin saadaan tuntumaa suunnitteluprosessin luonteesta ja myös osallistumisen realiteeteista, kuten pitkistä aikatauluista ja osin ristiriitaistenkin näkemysten yhteensovittamisesta.

Oppimisen ja osallistumisen polku

Lahdessa kehitetään parhaillaan lähiympäristössä oppimisen ja osallistumisen polkua, jossa taidot karttuvat konkreettisin askelin pikkukoululaisesta abiturientiksi.

Kaupunkisuunnittelijoiden, ympäristökasvattajan ja koulujen yhteistyöllä haetaan eri ikävaiheisiin sopivia oppimisen askelia ja aidosti vaikuttavia osallistumisen tapoja. Koulussa oppimispolku voi toteutua yksittäisten aktiviteettien, teemapäivien tai monialaisten oppimiskokonaisuuksien muodossa. Kehittämistyö on käynnistynyt liikkumisen teemasta.

Oppimispolkua valmistellaan kuluvan lukuvuoden aikana, ja se tullaan tarjoamaan kaikkien Lahden koulujen saataville. Työ on saanut alkunsa Suomen ympäristöopisto Syklin järjestämästä Pelissä yhteinen kaupunki! -opettajankoulutuksesta, joka toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella Lahdessa.

Pelissä yhteinen kaupunki! on yhteistoiminnallista ja pelillistä oppimista soveltava työpaja, joka mahdollistaa kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden ja maallikoiden vuorovaikutuksen ja yhteisen oppimisen. Nyt kehittämistyötä tehdään Ympäristöministeriön hankeavustuksen turvin.

Heli-Maija Nevala
Heli-Maija Nevala
Kirjoittaja on Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttaja, joka innostuu yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja kehittämisestä.

Päivi Sieppi
Päivi Sieppi
Kirjoittaja työskentelee Lahden kaupungin ympäristökehitysyksikössä ja on kiinnostunut kaiken ikäisten ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämisen keinoista ja mahdollisuuksista.

 
 

Kommentit