Siirry suoraan sisältöön

2.11.2016 1:00

Jätteenkuljetuksen tarkastelu Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella

Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Jätteenkuljetuksen on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:

  • Kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena, mikä on jätelain määrittämä pääsääntö tai
  • Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, mikäli kaikki jätelain edellytykset täyttyvät ja jätehuoltoviranomainen katsoo sen olevan kokonaisuuden kannalta parempi.

Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätöksen asiassa tekee Päijät-Hämeen jätelautakunta.

Jätehuolto voidaan päättää järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä, vain jos kaikki seuraavat jätelain 37§:n mukaiset edellytykset täyttyvät:

  • Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
  • Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  • Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätteenkuljetuksen käytännön toteutus eri järjestelmillä

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta tai Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa kuljetuksen, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset. Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Kyseessä on kiinteistön haltijalle tarjottava julkisoikeudellinen palvelu, josta perittävä maksu määrätään jätelautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kotitalous solmii itse kuljetussopimuksen yksityisen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kotitaloudet voivat itse myös kilpailuttaa tyhjennykset, mikäli alueella toimii useampi yrittäjä. Jätteenkuljetussopimukset ovat yksityisoikeudellisia ja kuljetuksen hinnoista päättää tyhjennyksiä hoitava kuljetusyritys.

Kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu ja mielipiteen jättäminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen kunnissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lukuun ottamatta seka- ja energiajätteenkuljetuksen osalta Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Sysmän haja-asutusaluetta sekä biojätteenkuljetuksen osalta Heinolaa ja Orimattilaa. Kärkölän kunnassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2017 alkaen. Alueen jätehuoltoviranomaisena toimiva jätelautakunta pyrkii tekemään jätteenkuljetusjärjestelmästä päätöksen talven 2017 aikana. Päätös tehdään kunnan vastuulle kuuluvien kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvän sekajätteen, energiajätteen, hyötyjätteiden (metalli, lasi, kartonki) ja biojätteen osalta. Päätöksen tulee perustua laissa mainittujen edellytysten toteutumiseen.

Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. Päätöksenteossa voidaan ottaa huomioon mielipiteet ja lausunnot, jotka perustuvat jätelain 37 §:n mukaisten edellytysten toteutumiseen.

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalle, Askonkatu 2, 15100 LAHTI tai jatelautakunta@lahti.fi. Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmästä" ja ne tulee esittää 1.12.2016 mennessä.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.