Siirry suoraan sisältöön

17.12.2018 14:45

Jaostojen päätökset 17.12.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto käsitteli Lahden kansainvälistä toimintaa ja kaupungin tavoitteita tulevaan hallitusohjelmaan. Konserni- ja tilajaosto antoi jäähalliyhtiölle omistajaohjausta yhtiön taloustilanteen parantamiseksi.

​Elinvoima- ja työllisyysjaoston päätökset

Jaoston jäsenet olivat paikalla Rami Lehtoa lukuun ottamatta ja muut asiat päätettiin esityslistan mukaan paitsi §71 "Lahden kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan 2019". Sen osalta jaosto päätti puoltaa tavoitteita ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle tammikuussa 2019.

Smart & Clean tuo ratkaisuja muutokseen

Kokouksen aluksi jaosto kuuli Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähöä. Kähö esitteli säätiön toimintaa ja sen toimenpiteitä.

Smart & Clean on viisivuotinen (2016–2021) muutosprojekti. Smart & Clean -säätiö kiihdyttää muutosta niin, että pääkaupunkiseutu ja Lahti on vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Testialueella rakennettavat ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta, edistävät kiertotaloutta ja luovat uutta kestävää liiketoimintaa.

Smart & Cleanin tehtävä on kehittää konkreettisia muutostekoja, jotka tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeään, vähentää päästöjään ja parantaa elämänlaatuaan. Yksi muutosteko on Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hanke, jota Lahden kaupunki koordinoi. Säätiön seitsemässä muutosprojektissa on mukana yhteensä yli 100 yritystä, useita yliopistoja ja kaikki säätiön kumppanikaupungit. Lahden lisäksi muita Smart & Clean kaupunkikumppaneita ja rahoittajia ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.

Kansainvälinen toiminta tukee Lahden kehittymistä   

Jaosto kuuli esittelyn kaupungin kansainvälisen toiminnan painotuksista ja evästi jatkovalmistelua. Kansainvälisen toiminnan linjaukset päätetään jaostossa ensi vuoden helmikuussa.

Lahden kansainvälinen toiminta on suunnattu elinkeinopoliittisten tavoitteiden edistämiseen. Toiminnassa korostuu Lahti-konsernin yhteistyön vahvistaminen ja konsernitasoisen erikoisosaamisen hyödyntäminen. Tavoitteena on suunnata olemassa olevat resurssit kaupungin strategian mukaisesti ja tukea alueen elinkeinoelämän kehittymistä.

Lahden teemat ja tavoitteet hallitusohjelmaan

Jaosto käsitteli kaupungin tavoitteita ja keskeisiä teemoja tulevaan hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma on eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen toimintasuunnitelma koko hallituskaudeksi. Kaupunginhallitus hyväksyy tavoitteet tammikuussa 2019.

Lahden hallitusohjelmatavoitteiden teemoja ovat mm. ratkaisut korkeaa työttömyyteen, maakunta- ja SOTE-uudistus, yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan vahvistaminen Lahdessa, saavutettavuus, Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus sekä Lahti Euroopan johtavana ympäristökaupunkina ja urheilutapahtumien suurkaupunkina.

Konserni- ja tilajaoston päätökset

Konserni- ja tilajaoston jäsenet olivat paikalla ja asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Jäähalliyhtiölle hallituslaiset ja omistajaohjausta

Konserni- ja tilajaosto nimesi 4 ehdokasta Lahden Jäähalli Oy:n hallituksen jäseniksi. Nykyiset jatkavat, eli Erkki Nieminen, Hannu Kaasinen, Katja Ståhl ja Anneli Viinikka. Jäähallin yhtiökokous pidetään 18.12.

Kaupunki on Jäähalliyhtiön suurin omistaja (41,01 %) ja on huolissaan yhtiön taloustilanteesta. Jaosto antoi Jäähallin hallitukselle omistajapoliittisen toimintaohjeen yhtiön talouden tasapainottamiseksi. Talouden tervehdyttäminen vaatii merkittäviä muutoksia.

Yhtiön edellisten tilikausien tappiot ovat yli 2 milj. euroa ja yhtiö tekee tappiota vuosittain noin 300 000 €. Yhtiön tulee laatia suunnitelma talouden vakauttamisesta. Tavoitteena on, että tilikauden tulos on positiivinen vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelma tulee hyväksyä yhtiökokouksessa ja sitä ennen ei tule sitoutua uusiin pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka eivät ole irtisanottavissa. Jaosto myös päätti kuulla tammikuussa yhtiön edustajia.

Tilakannan luokittelu- ja kehittämistyö etenee

Tilakeskus on luokitellut kaupungin tilakannan viiteen eri kokonaisuuteen. Luokittelun mukaisesti kaupungin omistamia rakennuksia joko pidetään ja tarvittaessa kehitetään kaupungin palvelutuotannossa, niistä luovutaan tai niitä ylläpidetään esimerkiksi imagosyistä. Kokonaisuus sisältää yhteensä 307 rakennusta ja noin 393 426 m2 huoneistopinta-alaa.

Luokittelun taustalla on muun muassa kaupungin talouden tasapainotusohjelma ja tavoite keskittää tilankäyttöä ja vähentää kiinteistöomistusta. Kaupungin toimitilakanta halutaan pitkällä tähtäimellä kaupungin palveluohjelman ja palveluverkkorakenteen vaatimaan kuntoon. Lisäksi tiloihin liittyviä tarpeettomia kustannuksia karsitaan.

Luokiteltujen kohteiden laskennallinen korjausvelka vuoden 2017 alussa oli noin 49,2 milj. euroa. Poistettaviksi luokiteltujen kohteiden osuus tästä oli peräti 55 %. Rakennuskantaa on poistettu kuluvan vuosikymmenen aikana lähes 100 000 m2. Pelkästään kuluvana vuonna poistumaa on kertynyt lähes 31 000 m2.

Jaosto käsitteli kokonaisuutta ja kiinnitti huomiota ns. imagorakennusten suojeluvelvoitteiden täyttämiseen. Rakennusten säilymiseksi korjaustarpeet tulee selvittää ja kunnostus tehdä kiireellisyysjärjestyksessä. Imagorakennuksia on luokittelussa kaikkiaan 27. Kohteita ovat muun muassa Rautakankareen ja Tapanilan hiihtomajat sekä Yli-Marolan ja Enonsaaren kiinteistöt.