Siirry suoraan sisältöön

26.9.2016 10:00

Kolmannen vaiheen EU-meluselvitys käynnistyi

Lahdessa käynnistyi EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) mukainen kolmannen vaiheen meluselvitys ympäristömelulle altistumisesta. Työssä arvioidaan ympäristömelulle altistuvien asukkaiden määrää. Selvityksen on oltava valmiina kesäkuussa 2017.

Meluselvitys tehdään yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa vilkasliikenteisiltä pää- ja kokoojakaduilta, kaupungin alueella sijaitsevilta maanteiltä ja pääradalta. Teollisuuslaitoksista selvitetään Kymijärven voimala. Kolmannessa vaiheessa mukaan tulee myös entinen Nastolan alue. Kustannukset jaetaan kaupungin ja Liikenneviraston kesken kilometrimäärien suhteessa, kaupunki vastaa teollisuusmeluselvityksestä. Tarjouskilpailun jälkeen meluselvityksen laatijaksi valittiin Ramboll Finland Oy.

Lahden ja Nastolan yhdistyminen on kasvattanut tarkastelualuetta edelliseltä kierrokselta. Moottoritietä (vt4), valtatietä 12, maantietä 312 ja päärataa on nyt mukana merkittävästi enemmän. Katumelua mallinnetaan 70 kilometrin matkalta, maanteitä 116 km ja rataa 34 km.

Meluvyöhykkeet määritetään ympäristömeludirektiivin mukaisesti vuorokausimelutasona ja yömelutasona neljän metrin korkeudella maanpinnasta. Lisäksi määritetään Suomessa käytettävät kansalliset päivä- ja yöajan keskiäänitasot kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Kansallisille arvoille on olemassa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot, joita käytetään lähtökohtana meluntorjuntatyössä. Eri melulähteille altistuvien asukkaiden määrät lasketaan meluvyöhykkeittäin. Edellisellä kierroksella arvioitiin, että noin 29 % asukkaista altistuu yli 55 dB:n vuorokausimelulle.

Toimintasuunnitelma

Tietojen pohjalta tehdään heinäkuuhun 2018 mennessä meluntorjunnan toimintasuunnitelma melualtistumisen vähentämiseksi.

Edellisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuodelta 2013 löytyy kaupungin internetsivulta https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/melu/toimintasuunnitelma. Meluntorjuntatoimenpiteiden toetutuminen on viivästynyt niin, että ensimmäisenä kohteena vuodelle 2013 esitetty päiväkodin suojaksi tuleva Tapparakadun ja Launeenkadun melueste rakennetaan tänä vuonna ja muut suojaukset tulevina vuosina. Kävelypainotteista keskustaa toteutetaan parhaillaan.

Taustaa

Suomessa ensimmäisen vaiheen selvitys tehtiin vuonna 2007. Tällöin Tiehallinto teki Lahdessa selvityksen ja toimenpidesuunnitelman valtateiden 4 ja 12 länsipään osalta. Muita tie- tai ratameluselvityksiä ei tässä yhteydessä tehty. Lahden kaupunki osallistui toisen vaiheen meluselvityksen laatimiseen vuonna 2012, kun asukasmäärä kipusi yli 100 000 asukkaan rajan. Selvityksen teki Promethor Oy.

Laadittava meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma ovat kansallisessa lainsäädännössä ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaisia selvityksiä, joiden sisällöstä on tarkemmin säädelty valtioneuvoston asetuksessa (801/2004).

Meluselvitysten ja toimintasuunnitelmien yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä niiden laatimisen aikatauluista ja niissä käytettävistä melun tunnusluvuista säädetään asetuksella Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004). Asetukseen sisältyy myös säännökset velvollisuuksista toimittaa tietoja komissiolle.

Selvityksen kohteena ovat yli 100 000 asukkaan väestökeskittymät ja tiet, joilla on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa / vuosi sekä radat, joilla on yli 30 000 junaa / vuosi ja lentoasemat, joissa on yli 50 000 lentoonlähtöä ja laskeutumista / vuosi.

Kolmannella kierroksella melun mallintamiseen käytetään uutta yleiseurooppalaista CNOSSOS-EU-mallia.

Lisätietoa

Ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen p. 050 559 4052, tarja.laitinen(at)lahti.fi
Ylitarkastaja Erkki Poikolainen p. 029 534 3973, erkki.poikolainen(at)liikennevirasto.fi
Ryhmäpäällikkö Jari Hosiokangas Ramboll Finland p. 040 584 4284, jari.hosiokangas(at)ramboll.fi