Siirry suoraan sisältöön

21.12.2018 7:20

Miten eteläinen kehätie eteni vuonna 2018

Valtatien 12 Lahden eteläinen kehätie  on Suomen suurin tiehanke tällä hetkellä. Hanke edistyi suunnitellusti vuoden 2018 aikana. Kehätien rakentaminen käynnistyi alkukesästä sekä Hollolan että Lahden päässä ja Uudenmaankadun parantaminen jatkui läpi vuoden.
Kujalan eritasoliittymän työmaa marraskuussa

- Työt ovat käynnistyneet koko uuden kehätien linjalla. Tärkeät paalumerkit, kuten Uudenmaankadun valmistuminen nelikaistaiseksi ja monen sillan rakentuminen, tunnelilouhintojen eteneminen suunnitellusti sekä mittavat paalutukset Hollolan päässä ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa. Erityisesti mieltä lämmitti Ajokadun ja Launeen kohdan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien valmistuminen ennen joulua, kertoo projektijohtaja Janne Wikström Liikennevirastosta.

- Olemme myös pyrkineet kertomaan töiden etenemisestä erittäin aktiivisesti, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monta tienkulkijaa ja lähiasukasta.

Talven tulo ei merkittävästi hidasta uuden kehätien rakentamista, vaan siltoja ja maatöitä, louhintoja ja tunneleita tehdään läpi talven. Uudenmaankadun työt jatkuvat vasta alkukesästä ilman taas lämmettyä.

Lahden osuutta rakennetaan infran keskellä

Hanke jakautuu kolmeen hankeosaan, joita rakennetaan eri projektimallilla.  Allianssimallilla toteutettava Lahden hankeosa on kokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin hankeosa, johon sisältyy muun muassa kolme eritasoliittymää, kaksi maantietunnelia ja useita siltakohteita. Hankeosassa tietä rakennetaan Metsä-Hennalan kohdalta itään valtatielle 4 Kujalan eritasoliittymään. 

Tämän osuuden rakentamista edelsi kehitysvaihe, jonka aikana tehtiin joitain valmistelevia töitä. Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman VALTARI-allianssi käynnisti rakentamisen kesäkuussa. 

Ensimmäiset risteyssillat ja neljä kaistaa Uudenmaankadulla

Renkomäen ABC:n kohdalla oleva alkukesästä valmistunut Hankaankadun risteyssilta oli hankkeen ensimmäinen uusi silta. Myöhäisyksystä valmistui seuraava suurempi Launeen risteyssilta, joka ylittää rakenteilla olevan uuden Vt 12 Lahden eteläisen kehätien. Myös Venetsian putkisilta saatiin valmiiksi.

Launeen risteyssilan valu

Uudenmaankadun parannuksen päätavoitteena oli ruuhkaisen tien leventäminen nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Nelikaistainen tie otettiin käyttöön ennen joulua. Sen kaikissa risteyksissä on liikennevalot lukuunottamatta Aukeankadun risteystä, jossa työnaikainen kiertoliittymä jää käyttöön vielä talven yli. Ennakoitua laajemmat johtosiirtotyöt ovat hidastaneet Aukeankadun risteyksen ja alikulkukäytävän valmistumista.

Uudenmaankadun viimeistelytöitä jatketaan alkukesästä.  Kokonaan urakka valmistuu kesällä 2019.

Uudenmaankadulla seitsemän kävelyn ja pyöräilyn siltaa

Uudenmaankadun parannustöihin liittyi olennaisena osana kävelyn ja pyöräilyn väylät ja niihin liittyvät alikulut, joita hankkeessa rakennettiin ja uusittiin yhteensä seitsemän kappaletta: Kyöstilä, Kangasmäki, Orimattilankatu, Aukeankatu, Nikkilä, Patomäki ja Laune. 

Aukeankadun alikulkukäytävä on vesieristeitä vaille valmis. Talven tulo keskeytti Aukeankadun alittavan Nikkilän alikulkukäytävän ja Uudenmaankadun alittavan Kyöstilän alikulkukäytävän avaamisen jalankukijoille ja pyöräilijöille. Nämä pyritään avaamaan talven aikana. 

Liipolan tunnelin rakentaminen käynnistyi

Maaliskuussa aloitettiin Liipolassa valmistelut tunnelin rakentamista varten muun muassa työmaan aitaamisella ja työmaatien rakentamisella. Liipolan tunneli  kulkee molemmissa päissä kallion sisällä ja keskiosa katetaan betonilla. Huhtikuussa aloitettiin ensimmäisen ja toukokuussa toisen tutkimustunnelin avolouhinta ja  myös työmaatiellä louhittiin. Samalla rakennettiin alikulkuputkia Jyrkänkadulta Nikkilään johtavalle ulkoilureitille sekä työmaatien alle. Ulkoilureitit Liipolan metsässä muuttuivat kevään aikana töiden myötä.

Kesän kynnyksellä Liipolan tunnelin työmaalle saapui myös ensimmäinen neljästä porajumboista ja päästiin aloittamaan tunnelilouhinta. Kesäkuussa aloitettiin Liipolan tunnelin itäisen suuaukon avolouhinta ja loppukesästä suuaukon kohdalla käynnistyi kiviaineiksen murskaus. Murskattu kiviaines käytetään kehätien rakentamiseen.

Elokuussa käynnistyivät tunnelin louhintaräjäytykset Jyrkänkadun alla. Liipolan kalliotunneleista on vuoden 2018 päättyessä louhittu yhteensä noin 40%. Valmistuessaan molemmille ajosuunnille on omat kilometrin pituiset tunnelinsa.

Tärkeät kulkuyhteydet Launeen koululle

Keväällä mm. tehtiin koekaivantoa ja meluvallia Patomäessä, myös Hartwallin vesijohdon siirtotyöt olivat käynnissä. Kesäkuun alussa Ajokatu sekä Patomäentie suljettiin rakennustöiden vuoksi ja  Orvokkitien rakentaminen käynnistyi. Kujalan tulevassa eritasoliittymässä työt käynnistyivät paalutusten ja louherakenteiden teon myötä. 

Kesäkuussa purettiin myös Launeen kevyen liikenteen ylikulkusilta ja uuden sillan rakentaminen Ajokadun kohdalle käynnistyi. Heinäkuussa Luhdantaustankadun ja Ajokadun liikenne katkaistiin tietyömaan kohdalta. Elokuussa aloitettiin louhinta valtatien 4 varrella. Orvokkitie valmistui liikenteelle koulun alkaessa.

Launeen koulu on pitkälti työmaan ympäröimä, ja kulku sinne tuli varmistaa. Projektissa panostettiin etenkin kävelyn ja pyöräilyn väyliin ja kouluun kulkua helpottamaan rakennettiin työnaikainen alikulkutunneli  kehätien työmaan ali. Näin Launeen koulun lukuvuosi saatiin liikennejärjestelyiltään hyvin käyntiin.

Joenuomaa siirrettiin ja Patomäen tunnelia paalutettiin

Elokuussa Porvoonjoen uomaa ryhdyttiin siirtämään Nikulan eritasoliittymän kohdalla. Marraskuun alussa joki oli siirretty niin, että se kulkee suunnitellun Ali-Juhakkalan sillan alitse.  Ali-Juhakkalan sillan paalutukset käynnistyivät.

Syyskuussa paalutukset käynnistyivät Patomäen tunnelin kohdalla. Patomäen tunneli on 400 m pitkä betonitunneli, joka rakennetaan vähentämään kehätien liikenteestä asuinalueille kantautuvaa melua. Tunnelin päissä melusuojausta jatketaan meluvalleilla.

Uusia siltoja myös valtatielle 4

Syksy jatkui uusilla liikennejärjestelyillä valtatien 4 varrelle. Kujalaan rakennetaan uusi eritasoliittymä ja valtatietä ylittämään rakennetaan kaksi uutta siltaa. Kun toisen sillan telineiden rakentaminen käynnistyi, valtatielle 4 asennettiin korkeusrajoittimet ja yli 4,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset ohjattiin kiertotielle. Valmistuessaan siltojen alikulkukorkeus tulee olemaan 5,2 metriä.

Kujalan eritasoliittymän toisen risteyssillan ja Kukonkosken sillan (Nikulan eritasoliittymän kohdalla) paalutukset ja pohjanvahvistustyöt on aloitettu loppuvuodesta.

Loppuvuodesta valettiin vielä kaksi siltaa, Ajokadun silta ja Huovilan risteyssilta. Ajokadun silta saadaan valmiiksi liikenteelle jouluun mennessä.

Hollolassa urakoidaan neitseellisessä ympäristössä

Hollolan päässä  kehätien rakentaminen käynnistyi maaliskuussa työmaateiden tekemisellä ja puuston poistolla. Rakennustyöt käynnistyivät kunnolla huhtikuussa, kun Soramäen eritasoliittymässä alkoivat maanleikkaus ja louhinnat. 

Suurin osa Hollolan pään uudesta kehätiestä kulkee maastokäytävässä, jossa ei aiemmin ole ollut tietä. Pohjaolosuhteet ja maaston korkeusvaihtelut sekä urakkaosan 17 siltapaikkaa tuovat rakentamiselle haasteita. Tällä osuudella on tiehankkeen pisimmät sillat – Luhdanjoen silta ja Vähäjoen ylikulkusilta.

Työt ovat käynnissä koko hankeosalla, ja rakentaminen on aikataulussa. Maaleikkauksista, louhinnoista ja louhepenkereistä on tehty yli kaksi kolmasosaa. Vuoden aikana työt ovat käynnistyneet Soramäen eritasoliittymän lisäksi Tikkakallion, Patiokallion, Vähäjoen ja Luhdanjoen siltojen kohdalla sekä Okeroisten eritasoliittymän kohdalla. Hankeosan ensimmäiset korjattava sillat, Pässinportin ja Ahertajantien sillat Soramäessä valmistuivat elokuussa.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto,
puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi 

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Liikennevirasto,
puh. +358 29 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)