Siirry suoraan sisältöön

11.1.2016 0:00

Moniammatillisella tiimityöllä turvallisuutta ja parempaa lääkehoitoa

Lahden kaupungin vanhustenpalveluiden ja kuntoutuksen toimialan tuottamien palveluiden tarkoitus on tukea asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitoa ja mahdollistaa arjen sujuminen kotona tai kodin omaisessa ympäristössä.

Lääkkeet ovat merkittävä osa ikäihmisten hoitoa ja toimintakykyyn vaikuttava tekijä. Erityisesti iäkkäillä tarkoituksenmukainen lääkehoito, sen onnistuminen ja seurannan merkitys korostuvat. Fimea on koonnut vuoden 2012 alusta alkaen moniammatillista verkostoa ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Suomessa. Verkoston ydin on rakentunut paikallisista moniammatillisista kehittämistiimeistä eri puolilta Suomea. Yksi tiimi on toiminut Lahdessa, jossa kotihoidon ja palveluasuminen kliinisen farmasian palveluiden kehitystyö käynnistyi osana verkoston toimintaa vuonna 2013. Lahdessa kaksivuotinen kehitystyö toteutettiin Tekes-rahoitteisena hankkeena, jossa työtä koordinoi sairaala-apteekkiin palkattu projektityöntekijä.

Kliinisen farmasian palveluiden kehitys ja pilotointi kotihoidossa ja palvelutaloissa

Lahdessa toiminnan kehittämisen lähtökohtana oli lääkitysongelmaisten asiakkaiden tunnistaminen ja havaittujen lääkitysongelmien moniammatillinen ratkaiseminen. Vuonna 2013 käyttöön otettuun RAI-iäkkäiden toimintakyvyn arviointijärjestelmään rakennettiin seulontatyökalu, jota on hankkeen aikana kehitetty monipuoliseksi lääkehaittoja kuvaavaksi lääkehoidon arvioinnin tietolähteeksi. Lisäksi kotihoitoon ja palveluasumiseen kehitettiin lääkehoidon moniammatillinen arviointimalli kaupunginsairaalan osasto L41:n lääkehoidon arviointikäytännön ja Fimean moniammatillisen verkoston vertaismallien pohjalta. Lääkehoidon arviointikäytännön rinnalla hoitajille on kehitetty työkaluja lääkehoidon selvitykseen ja seurantaan.

Palveluasumisessa toteutettavan lääkehoidon turvallisuutta on parannettu kehittämällä sairaala-apteekin lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan osastokäynnin kaltainen lääkitysturvallisuuden auditointikäytäntö. Mallissa sairaala-apteekin farmaseutti käy vuosittain yksikön lääkevastaavan kanssa läpi lääkehoitoprosessia ja sen kehityskohteita. Auditointien kautta on yhtenäistetty Lahden kaupungin palvelutalojen toimintakäytäntöjä, innostettu hoitohenkilökuntaa lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvien ongelmien ratkaisuun ja lisätty lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvää tietämystä.

Lahden kotihoidossa on päätetty siirtyä lääkkeen jaon osalta koneelliseen yksityisiltä apteekeilta ostettuun palveluun kesään 2016 mennessä. Koneellisella annosjakelupalveluun siirtymisen tavoitteena on vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa muun muassa hoidon tarpeellisuuden ja onnistumisen arviointiin. Lisäksi automatisoidulla jakelulla pyritään vähentämään inhimillisistä erehdyksistä johtuvia lääkkeen jakopoikkeamia, mitkä ovat tyypillisiä jaettaessa lääkkeitä käsin dosetteihin tai kippoihin. Tutkimustulosten mukaan koneellinen annosjakelu sellaisenaan, ilman lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointia, ei paranna palvelun piiriin kuuluvien potilaiden lääkehoidon turvallisuutta tai vähennä lääkkeisiin liittyviä kustannuksia (Mäntylä et al. 2013). Lahdessa on haluttu tavoitella kotihoidon asiakkaiden laadun parantamista lääkehoidossa ja karsia tarpeettomia lääkkeitä. Tästä syystä Tekes-hankkeessa luotu moniammatillinen lääkehoidon arviointi malli on liitetty osaksi koneellista annosjakeluprosessia ja kotihoidon toteuttamaa lääkehuoltoa. Moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin sisällyttäminen osaksi annosjakeluprosessia, on ainutlaatuista ja vastaa lääkealan viranomaisten laatimaa tuoretta suositusluonnosta kansallisesta koneellisen annosjakelun toimintamallista (PDF-tiedosto).

Kliinisen farmasian palvelut vakiinnutetaan osaksi kotihoidon ja palvelutalojen toimintaa

Kaksivuotisen hankkeen aikana kotihoidossa ja palveluasumisessa on toteutettu moniammatillisia lääkehoidon arviointeja säännöllisesti. RAI-lääkehaittojen tunnistustyökalu on otettu pilottialueilla osaksi lääkehoidon seurantaa ja henkilökunnan geriatrinen lääkehoito-osaaminen on lisääntynyt. Moniammatillisen yhteistyön kautta on tunnistettu ja ratkaistu myös lääkehoitoprosessiin liittyviä ongelmia ja sairaala-apteekin farmaseutti ja proviisori ovat olleet asiantuntijoina vahvasti mukana kotihoidon koneellisen annosjakelun kilpailutuksessa.

Hyvien kokemusten myös Lahti on päättänyt vakiinnuttaa toimintamallit. Vuonna 2016 farmaseutti vahvistaa osaamisellaan kotihoidon ja palvelutalojen terveydenhuollon ammattilaisten joukkoa.

Kansallinen selvitys sisältää Lahden moniammatillisen toimintamallin

Fimean moniammatillisen verkoston työn myötä on laadittu selvitys ja suositus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi Suomessa. Selvitys sisältää myös kuvauksen Lahden keittämishankkeesta tuloksineen. Lisäksi selvityksessä on kuvattu muita hyviä kansallisia ja kansainvälisiä moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon edistämiseksi.  Näissä malleissa korostuu eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ammatillinen integrointi.

Suosituksen mukaan paikallisella tasolla tulisi kiinnittää huomiota organisaatiorakenteisiin ja moniammatillista toimintaa tukevaan johtamiseen, jotta mahdollistettaisiin tiimityön tasolla järkevää lääkkeiden käyttöä edistävien käytäntöjen vakiintuminen. Kansallisella tasolla suositellaan otettavaksi käyttöön valtakunnallinen lääkityslista ja potilastietojärjestelmien tietojen integroiminen. Lisäksi suosituksessa esitetään nimettäväksi organisaatio, joka johtaa järkevän lääkehoidon toimeenpanoa ja siihen liittyvää vertailukehittämistä Suomessa.


Lisätietoja


Sairaala-apteekkari Leena Riukka
050 391 621

Proviisori Carita Linden-Lahti
044 416 3653

Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Ismo Rautiainen
044 716 1948