Siirry suoraan sisältöön

26.4.2016 13:40

Päijäthämäläiset luottavat turvallisiin kouluihin ja osaavaan opetushenkilöstöön

​Päijät-Hämeen kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Vahvuuksien osalta tulokset ovat samansuuntaiset kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä. 

Arviointitulosten mukaan esi- ja perusopetuksen keskeisiä vahvuuksia ovat osaava, ammattitaitoinen ja luotettava henkilöstö. Oppilaiden vastauksissa korostui myös se, että kouluissa opitaan oikeita asioita. Päijät-Hämeen koulut ja esiopetusta toteuttavat päiväkodit koetaan myös turvallisiksi ja henkilöstön turvallisuusosaamiseen luotetaan.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin opettajat, huoltajat kuin oppilaat haluavat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin, mikä lisäisi omakohtaista sitoutumista koulujen toimintaan ja tavoitteisiin.

Vastaajat kaipasivat lisäksi oppimisympäristöjen kehittämistä sekä oman koulun tai esiopetuspaikan yhteisten sovittujen pelisääntöjen noudattamista. 

Esi- ja perusopetuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 23100 vastaajaa, joista 1730 oli opetushenkilöstöön kuuluvaa, 4332 huoltajaa ja 17 038 oppilasta. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa. Arvioinnin kohteena oli koulujen johtajuus, taloudelliset resurssit, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja –järjestelyt, koulun toiminta, oppimisympäristö ja turvallisuus, opetus, yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen. Arviointikysymykset pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen perusopetuksen laatukriteereistä.

Päijät-Hämeen kunnalliset koulutuksenjärjestäjät ovat tehneet arviointiyhteistyötä vuodesta 2006 alkaen. Kunnallisten sivistyspalveluiden kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä on toteutettu kahden vuoden välein.

Arviointitulokset huomioidaan sivistyspalveluiden kehittämisessä ja kuntayhteistyössä. Esiin tulleita vahvuuksia vahvistetaan edelleen ja parantamisalueita kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jokainen kyselyssä mukana ollut Päijät-Hämeen kunta on saanut erikseen oman alueensa arviointituloksen. Jokaisen yksittäisen kunnan sivistystoimesta vastaava viranhaltija vastaa oman kuntansa tulosten julkaisemisesta.

Lisätietoa

Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen
seudullisen arvioinnin kehittämisryhmän puheenjohtaja,
koulutusjohtaja Johannes Rinkinen puh. 050 556 5934

kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson puh. 050 398 5751

Lahdessa kouluviihtyvyys on lisääntynyt

Seudullisten arviointitulosten tapaan myös lahtelaisten peruskoulujen huoltajat ja oppilaat kokevat henkilöstön osaavana ja ammattitaitoisena, koulut turvallisina. Opetushenkilöstön mielestä heidän ammatillista kehittymistään on tuettu. Kyselyyn vastanneista opettajista yli 90%  tekee yhteistyötä toisten opettajien kanssa, mikä on elokuussa käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman hengen mukaista.

Lapset huomioidaan yksilöinä

Huoltajat kokevat, että heidän lapsensa kohdataan koulussa yksilönä ja että tukea tarvitseviin lapsiin suhtaudutaan myönteisesti. Opetushenkilöstön mielestä koulujen oppilashuoltotyö on toimivaa.

Merkityksellistä on, että kouluviihtyvyys on lisääntynyt. 3.-10. –luokkalaisista 75% antaa yli 7 arvosanaksi väittämään "Tulen mielelläni kouluun", 1.-2. -luokkalaisista 87%.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä toimivaa

90 % huoltajista kokee koulun ja kodin yhteistyön myönteiseksi ja toimivaksi.  Oppilaiden mielestä on hyvä, että kotona tiedetään, miten koulunkäynti sujuu. Sähköinen Wilma-palvelu kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä edelleen koetaan yhteistyötä ja yhteydenpitoa helpottavaksi. Huoltajat kuitenkin kaipaavat yhtenäisempää linjaa Wilma-yhteydenpitoon. 

Huolenaiheina henkilöstön määrä ja koulutilojen terveellisyys

Huoltajat ja opetushenkilöstö ovat huolestuneita ryhmäkokojen kasvusta sekä opetus- ja kasvatushenkilöstön määrästä. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisestä annettiin arvioinnissa paljon kritiikkiä.  Työrauha on edelleen kaikkien vastaajaryhmien kehittämiskohteena. Huoli koulutilojen terveellisyydestä näkyi kaikkien vastaajaryhmien arvioinneissa.

Oppimisympäristöissä hyvää ja kehitettävää

Opetushenkilöstö kaipaa nykyistä joustavampia oppimisympäristöjä. Tilojen viihtyisyyden ja piha-alueiden kehittämistä toivovat niin huoltajat kuin oppilaatkin.

Opetusvälineet koetaan monipuolista oppimista tukeviksi. Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käyttömahdollisuuksia on kuitenkin kaikkien vastaajaryhmien arviointien mukaan kehitettävä. Erityisesti 1.- 2. -luokkalaiset arvioivat tvt-laitteiden käyttömahdollisuutensa selväksi kehittämiskohteeksi.

Uuden syksyllä 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman (ops) laadintatyöhön on osallistunut yli 70% kyselyyn vastanneesta opetushenkilöstöstä ja huoltajista yli 40%.  Palautteen mukaan jo yhteinen ops-työ on lisännyt pedagogista keskustelua ja kehittänyt opetuksen laatua kouluissa.

Oppilaskuntatoiminta on lahtelaisissa kouluissa vakiintunut toimivaksi vaikuttamisen muodoksi ja nähdään tärkeänä. Oppilaat ja myös huoltajat kaipaavat kuitenkin mahdollisuutta osallistua myös koulupäivän toiminnan suunnitteluun.

Koulut tiedottavat koulukohtaisista tuloksistaan kaikille vastaajaryhmille tämän kevään aikana. Tämä on tärkeää, sillä yli neljännes vastanneista huoltajista kokee, ettei ole saanut koulun toimintaa koskevien kyselyjen tuloksista tietoa

Lahtelaisista kouluista näkemyksensä kertoi 8482 oppilasta, 2051 huoltajaa ja 775 opetushenkilöstön edustajaa. Mukana vastaamassa olivat nyt ensi kertaa myös 1.-2. -luokkalaiset. 

Lisätietoa

Lahden perusopetuksen kyselytuloksista
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, puh. puh. 044 716 1328