Siirry suoraan sisältöön

22.1.2016 0:00

Sähköbussit tai hybridit ovat Lahden joukkoliikenteen tulevaisuutta

Ladattavat hybridit osoittautuivat käyttövoimaselvityksessä ominaisuuksiltaan ja kustannusvaikutuksiltaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi Lahden kaupunkialueen paikallisliikenteeseen.

Käyttövoimaselvitys Lahden seudun joukkoliikenteen ja raskaan liikenteen tarpeisiin on valmistunut. Selvityksessä kartoitettiin eri käyttövoimilla kuten sähköllä, biokaasulla tai hybridikäyttövoimilla toimivien autojen ominaisuuksia ja Lahden joukkoliikennelinjaston erityispiirteitä.

Lisäksi selvitettiin eri järjestelmien rakentamiskustannuksia ja arvioitiin liikennöintikustannuksia. Saatujen tietojen perusteella arvioitiin eri järjestelmien soveltuvuutta Lahden seudulle.

Selvitys liittyy Lahden kaupungin strategiaan (2025) puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Lahti-konsernissa tehdään toimenpiteitä muun muassa energiantuotannon sekä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Lahden seudun joukkoliikennettä on uudistettu merkittävästi vuonna 2014, kun siirryttiin aiemmista siirtymäajan liikennöintisopimuksista Lahden suunnittelemaan ja pääasiassa bruttomallilla tilaamaan bussiliikenteeseen.

Uudessa toimintamallissa kaupungilla on aiempaa suurempi vastuu joukkoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä. Muuttuneen tilaajaroolin vuoksi on perusteltua, että kaupunkikonsernin ilmastotavoitteiden edistämisestä vastaava Lahden ympäristöpalvelut sekä Lahden seudun liikenne (LSL) hankkivat lisätietoa alueelle parhaiten soveltuvista uusista käyttövoimaratkaisuista.

Erilaisten käyttövoimien käyttömahdollisuudet Lahden alueella päätettiin arvioida erikseen, sillä eri kaupunkien joukkoliikennelinjastot sekä erilaisten ratkaisujen investointikustannukset ja synergiamahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Selvitys toteutettiin Tekes-eBusSystems-hankkeessa, jossa Lahti on hankekumppanina vuosina 2014–2016.

Plug-in hybridit tai täyssähkö paras joukkoliikenteen tarpeisiin

Ladattavat hybridit osoittautuivat selvityksessä ominaisuuksiltaan ja kustannusvaikutuksiltaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi Lahden kaupunkialueen paikallisliikenteeseen. Etuna on, että kalusto on vähäpäästöistä ja ladattavilla hybrideillä voidaan liikennöidä esitettyjä linjoja nykyisillä reiteillä ja kalustomäärällä. Heikkoutena on, että tekniikkaa on kokeilemassa vain kaksi Suomen markkinoilla olevaa kalustovalmistajaa. Vaihtoehtoisesti voidaan liikennöidä täyssähköbusseilla, mutta tällöin tarvitaan useampia latausasemia. Lisäksi tulee arvioida linjasto- ja aikataulumuutostarpeita, jotta päätepysäkkiajat ovat latausta varten riittävät.

Työssä suositettiin ladattavilla hybrideillä tai täyssähköbusseilla liikennöitäväksi ensi vaiheessa kolmea linjaa. Lisäksi hybridibusseilla liikennöitäisiin kahta linjaa. Yhteensä uusilla käyttövoimilla liikennöitävä liikenne kattaisi noin kolmanneksen koko Lahden seudun bussiliikenteestä. Muita linjoja esitetään liikennöitäväksi nykyiseen tapaan diesel-kalustolla.

Alustavan aikataulun mukaan sähköistetty bussiliikenne voisi käynnistyä Lahdessa kesällä 2019. Se edellyttää kuitenkin poliittisia linjauksia uuden teknologian käyttöönotosta. Suomessa eri valmistajien sähköbusseja on kokeiltu HSL:n alueella Espoossa. HSL on lisäksi aloittamassa sähköbussiliikennettä 12 bussilla, jotka se on hankkinut Linkkeriltä. Myös Tampereella on käynnistymässä kokeilu sähköbusseilla liikennöinnistä. Lahdessa on luontevaa seurata HSL:n ja Tampereen kokemuksia ennen kuin päätetään sähköisen bussiliikenteen aloittamisesta.

Biokaasua voidaan hyödyntää alueen liikenteessä

Uusi ja tällä hetkellä Suomen suurin biokaasun tuotantolaitos (Labio Oy) käynnisti toimintansa täysimittaisesti vuoden 2015 alussa. Biokaasua tuotetaan alueen biojätteistä sekä Kariniemen jätevedenpuhdistamon lietteestä. Laitoksen kapasiteetti on 80 000 tonnia biojätettä vuodessa ja biokaasua voidaan tuottaa 50 GWh (9 million M3) /a. Biokaasulaitos tuottaa siis merkittävän määrän liikennepolttoaineeksi soveltuvaa kaasua. Biokaasua voidaan jatkossa hyödyntää mm. kaupungin henkilöajoneuvoliikenteen polttoaineena.

Lisätietoja

Jukka Lindfors, 0505594139
Saara Vauramo, 0447161585