Siirry suoraan sisältöön

29.8.2018 8:20

Sivistyslautakunnan kokouksen 28.8.2018 päätökset

Sivistyslautakunnan jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta jäsen Maria Mäkynen, Marja Loponen ja Elisa Lientola. Paikalla olivat varajäsenet Minna Lampinen, Iida Hovi ja Leena Sievänen-Pääkkönen.  

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki.  

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti, poikkeuksena §:t 139, 141  

§:n 139 Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkko 2018-  osalta lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:  

Poistetaan liitteen 7 sivulta 5 kolmannen kappaleen teksti:

-"Alle kouluikäisten kerhotoiminnan järjestäminen toimintakauden 2018-2019 on lautakunnan päätettävänä erillisenä päätösasiana kesäkuun 2018 kokouksessa. Kerhojen toiminta jatkuu toimintakautena 2018-19 lukuun ottamatta Tanssimäen kerhon toimintaa. Muilta osin kerhojen toiminnan jatkumista selvitetään tulevan toimintakauden aikana ja asia tuodaan Sivistyslautakunnalle uudelleen päätettäväksi kevään 2019 aikana."  

Liitteen 7 sivun 14 ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseeseen muutetaan seuraavaksi: "Mikäli suunnitelma toteutetaan, päiväkotien määrä laskisi 34:stä 28:aan".  

§:n 141 Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys 2019 osalta lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:  

Lautakunta päätti seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvioon:

- Lisätään varhaiskasvatuspalvelujen määrärahoihin 1 miljoona.

- Perusopetuksen määrärahojen tuloista vähennetään 39 000€, yhtenä toimenpiteenä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi tehdään alle kouluikäisten maksuttoman kerhotoiminnan kokeilu vuoden 2019 alusta - toimintakauden 2019-2020 loppuun.

- Lisätään perusopetuksen määrärahoihin 620 000 €.

- Lisätään nuorisopalvelujen määrärahoihin 210 000€.

- Lisätään lukiokoulutuksen määrärahoihin 240 000€.

- Lisätään kirjaston määrärahoihin 130 000€.

- Lisätään Wellamo-opiston määrärahoihin 65 000€.

Lisäksi liitteen 1 sivulla 11 kohdassa Lahden kaupungin lukiokoulu-tus viimeisen kappaleen teksti muutetaan seuraavaksi: "Lukiokoulu-tuksella ei ole mahdollista vastata tasapainottamisohjelman vaati-muksiin ja lukiokoulutuksen kehittämistarpeisiin nykyisellä raken-teella resursseja leikkaamalla. Tämän vuoksi esitetään vaihtoehtoi-nen ratkaisu kustannuksiltaan kalliin Nastopolin lukion ylläpitämi-selle ja aloitetaan toimenpiteet Nastopolin lukion lakkauttamiseksi syyslukukaudesta 2019."

Muissa asioissa ei tehty merkintöjä.

_ _ _

Sivistyslautakunnan kokouksen 29.8.2018 esityslistalla on mm. seuraavat asiat: 
§ 
138 Selvitys lasten kotihoidon tuen kuntalisästä 
139 Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkko 2018, tiedote 'Sivistyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi muutamin osin täsmennetty palveluverkkosuunnitelma' >>
140 Muutos sivistyksen palvelualueen toimintasääntöön 1.9.2018 alkaen
141 Sivistyksen palvelualueen talousarvioesitys 2019 
142 Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Perusopetuksen avustajaresurssien tarkistaminen vastaamaan todellista tarvetta ja inkluusion toteutumismahdollisuuksien uudelleentarkastelu
143 Sivistyksen palvelualueen selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.6.2018 
144 Vuoden 2018 nuorten kärkihankelista
145 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset
146 Sivistyslautakunnan muut asiat

Lue koko esityslista osoitteessa: http://ktweb.lahti.fi/
www.lahti.fi/palveluverkko