Siirry suoraan sisältöön

24.11.2017 16:00

Teknisten ja ympäristöpalvelujen asukaskyselyn 2017 keskeiset tulokset

Lahden kaupunki on vuodesta 1993 lähtien hankkinut vuosittaisten asukaskyselyjen avulla tietoa teknisten ja ympäristöpalvelujen tasosta. Tavoitteeksi on asetettu, että 70 % vastaajista olisi vähintään melko tyytyväinen keskusta-alueiden hoitoon. Keskustan ulkopuolisten alueiden hoitotaso on jouduttu laskemaan 55 %:iin resurssien vähäisyyden vuoksi. 

Keskustan kadut on taas saatu siisteiksi

Katuja, liikennettä ja viheralueita koskevien palvelujen keskimääräinen tyytyväisyysaste oli 77 %, joka on kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna.

Tämäkin vuonna lahtelaiset olivat tyytyväisimpiä keskustan puistojen hoitoon. Vastaajista yli 80 % oli tyytyväisiä myös keskustan katujen siisteyteen, autoliikenteen liikenneturvallisuuteen, lumenauraukseen suurimmilla keskustaan johtavilla teillä, liikenneturvallisuuteen kokonaisuutena, jalankulkureittien kuntoon ja katuvalaistukseen.

Yli 70 %:n tyytyväisyystason ylittivät myös joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja asiakaspalvelu sekä keskustaan johtavien pääkatujen kunto, liikennevalo-ohjauksen toimivuus, liukkauden torjunta katujen ajoradoilla, leikkipaikkojen varustus, kävelijöiden liikenneturvallisuus, pyöräteiden kunto sekä asuinalueiden viheralueiden hoito.

Vastaajien mielestä keskustan katujen siisteyden taso nousi eniten vuoteen 2016 verrattuna. Tyytyväisyys kasvoi peräti 13 prosenttiyksikköä keskustan suurimpien remonttien valmistuttua.

Tyytymättömimpiä ollaan edelleen jalankulkureittien ja pyöräteiden talvikunnossapitoon

Keskusta-alueelle asetetun 70 %:n tyytyväisyystason alapuolelle jäivät keskustan linja-autopysäkkien kunto ja siisteys. Myös keskustan ulkopuolella sijaitsevien pysäkkien kuntoon ja siisteyteen oltiin tyytymättömiä. Lisäksi vastaajista vain hieman yli puolet vastaajista piti joukkoliikennettä houkuttelevana.

Jalankulkureittien että pyöräteiden talvikunnossapidossa ei saavutettu 55 %:n tyytyväisyystasoa. Polkupyöräteiden ja jalankulkureittien lumenauraukseen oli tyytyväisiä alle puolet ja liukkauden torjuntaan hieman yli puolet vastaajista.

Luonto- ja ulkoilureitit sekä jätteiden kierrätysmahdollisuudet saivat kiitosta 

Kyselyyn vastanneita henkilöitä pyydettiin arvioimaan myös ympäristöpalvelujen tasoa. Vastaajista yli 90 % oli tyytyväisiä vesihuoltopalvelujen saatavuuteen, jätteiden kierrätysmahdollisuuteen sekä luonto- ja ulkoilureitteihin. Vastaajat olivat vähiten tyytyväisiä melun torjuntaan (65 %). Tyytyväisyys melun torjuntaan nousi viisi prosenttiyksikköä vuoteen 2016 verrattuna.

Kyselyyn vastanneet lahtelaiset ovat itse valmiita ehkäisemään ympäristöhaittoja lähinnä säästämällä energiaa ja vähentämällä materiaalikulutusta.

Asuinalueet luonnonläheisiä

Asukaskyselyssä esitettiin kysymyksiä koskien vastaajan omaa asuinaluetta. Vastaajista yli 90 % oli tyytyväisiä alueen luonnonläheisyyteen, keskustan saavutettavuuteen, viheralueiden tavoitettavuuteen ja ilmanlaatuun. Tyytymättömyyttä herätti kunnallisten palvelujen tavoittamattomuus.

Sanomalehdet tärkeitä kaavoituksen tietolähteitä

Kyselyn mukaan kaupunkilaiset saavat tietoa kaavoitushankkeista yleisimmin sanomalehtien (25 %), kaupungin oman joka talouteen jaettavan kaavoituskatsauksen (21 %) ja ilmaisjakelulehtien kautta (19 %).  Internetin osuus oli 16 %.

Teknisessä ja ympäristöpalveluissa asioineista vastaajista 82 % piti asiakaspalvelua hyvänä ja 63 % yhteydenotoista johti toivottuun lopputulokseen. Tyytyväisyystaso asiakaspalveluun nousi edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä.

Kysely postitettiin elokuussa 2040 lahtelaiselle, joista 28 % vastasi kyselyyn. Tutkimus tehdään yhteistyössä Lahden Ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailualan opiskelijoiden kanssa. Asukaskyselyraportti valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Kaupungininsinööri
Jorma Vaskelainen
p. 050 63 892

Kaupunginarkkitehti
Anne Karvinen-Jussilainen
p. 050 387 8715

Ympäristölupapäällikkö
Tarja Laitinen
p. 050 559 4052