Hyppää sisältöön

Jätehuoltomääräykset uudistuvat

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen valmistelee muutoksia jätehuoltomääräyksiin vuoden 2022 aikana. Jätehuoltomääräyksillä täydennetään vuonna 2021 uusittua jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräyksissä määritellään muun muassa taajama-alueet, joille jätelain edellyttämä biojätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkausjätteen sekä metallijätteen kiinteistökohtainen erilliskeräys laajenee seuraavan kahden vuoden aikana. Määräysehdotuksessa esitetään myös energiajätteen erilliskeräyksen lopettamista. Uudet jätehuoltomääräykset päätetään Lahden seudun jätelautakunnan kokouksessa 17.11.2022 ja niiden on määrä tulla voimaan 1.1.2023 alkaen.

Jätelaista uusia keräystavoitteita

Nykyinen jätelaki on tullut voimaan 19.6.2021 alkaen. Jätelaissa on määritelty kiinteistökohtaiset erilliskeräystavoitteet jätteille. Jätehuoltomääräysten päivitystarpeet johtuvatkin suurimmaksi osaksi jätelain ja -asetuksen tiukentuneista keräysvelvoitteista. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä uudelleen käytetään tai kierrätetään vähintään 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätelakia- ja asetuksia.

Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja vaihtuu kierrätykseen

Jätehuoltomääräyksien esityksen mukaisesti energiajätteen erilliskeräys loppuu vaiheittain koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueelta vuosien 2023–2024 aikana. Jätehuoltomääräysehdotuksen valmistelussa on lähdetty siitä, että energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain, koska jätehuollon painopistettä tulee siirtää energiahyödyntämisestä jätteiden erilliskeräykseen ja sitä kautta jätteiden kierrätysasteen nostamiseen. Energiajätteeseen aiemmin menneet muovi- ja kartonkipakkaukset on siis jatkossa lajiteltava taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä kiinteistökohtaisiin muovin- ja kartongin keräysastioihin. 1–4 huoneiston kiinteistöt voivat viedä pakkausjätteet Rinki-ekopisteille ja jatkossa pienkiinteistöille tulee mahdollisuus myös tilata sekä biojätteen että pakkausjätteiden kotinoutopalvelu Salpakierto Oy:tä koko alueella. Lisäksi poistotekstiiliä aletaan kerätä 1.1.2023 alkaen jätelainvelvoitteen mukaisesti alueellisissa keräyspisteissä, jonne voi jatkossa viedä energiajätteeseen aiemmin menneet kotitalouksien puhtaat ja kuivat käyttökelvottomat tekstiilit.

Bio- ja pakkausjätteiden sekä metallijätteen erilliskeräys pakolliseksi taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöille

Jätelain ensimmäinen muutos astuu voimaan jo 1.7.2022, jolloin tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys 200 asukkaan taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Myös muovi-, kartonki- ja lasipakkausjäte sekä metallijäte on jatkossa lajiteltava ja erilliskerättävä jätelain mukaisesti taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty karttarajauksella taajama-alueet, joiden kiinteistöjä erilliskeräys tulee koskemaan.

Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki, ja lasipakkausjätteiden sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana. Muovipakkausjätteen keräys alkaa elokuussa 2023 kiinteistöillä, joissa on yli 5 huoneistoa ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä. Kartonkipakkausjätteen kuljetukset alkavat lokakuussa 2023, lasipakkausjätteen ja metallijätteen kuljetukset tammikuussa 2024. Biojätteen kuljetukset alkavat maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamana.

Biojätteen lajittelu ja erilliskeräys laajenee isojen taajamien kaikille asuinkiinteistöille

Heinäkuusta 2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee jätelain mukaisesti pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty karttarajauksena taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan.

Biojätteen erilliskeräyksen kuljetuksien hoitaminen siirtyy 1.7.2024 alkaen Salpakierto Oy:lle, jolle biojätteen jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu. Samalla energiajätteen erilliskeräys loppuu kaikilta kiinteistöiltä. Lisäksi biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen vapaaehtoisesti liittyminen tulee mahdolliseksi kaikille toimialueen asuinkiinteistöille.

Jätehuoltomääräyksissä on biojäteastian tyhjennysväliksi esitetty alle 5 huoneiston kiinteistöille kesäajaksi 2 viikkoa ja talviajaksi enintään 4 viikkoa.

Biojätteet voi myös kompostoida, jolloin biojätteen erilliskeräykseen ei tarvitse liittyä. Biojätteen kompostoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kompostointi tapahtuu oikeanlaisessa kompostorissa. Jätehuoltomääräyksien mukaan biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Matokompostori tai bokashi-menetelmä ei ole jätehuoltomääräysten tarkoittamaa biojätteen kompostointia, joten niitä ei menetelminä hyväksytä kompostoinniksi.

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus

Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä nyt uudelleen, jotta uuden jätelain vaatimat kaikki tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein.

Biojätteen kompostoinnista on aina ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, tapahtui kompostointi millä alueella tahansa. Ilmoituksen voi kätevästi tehdä sähköisellä kompostointi-ilmoituslomakkeella jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitetaan myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista.

Jatkossa täytyy myös muistaa ilmoittaa kompostoinnin lopettamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostoinnin lopettamisesta.

Sekajäteastian tyhjennysväliin muutoksia

Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla sekajäteastia, johon laitetaan muu kuin erilliskeräystä varten lajiteltu jäte. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty sekajätteen pisimmäksi tyhjennysväliksi 12 viikkoa, kun kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai biojäte kompostoidaan. Sekajäteastialle voi hakea 16 viikon tyhjennysväliä hakemuksella jätehuoltoviranomaiselta, jos sekajätettä syntyy erityisen vähän. Jos biojätettä ei erilliskerätä tai kompostoida, tulee sekajätteen tyhjennysvälin olla 4 viikkoa. Jätehuoltomääräykseen esitetyt muutokset eivät vaikuta muutoin sekajätteen kuljetuksien järjestämiseen.

Jätehuoltomääräyksiin on voinut antaa mielipiteensä

Esitys jätehuoltomääräyksiksi on ollut julkisesti nähtävillä toimialueen kuntien verkkosivuilla 8.6. – 8.8.2022 välisenä aikana ja niistä on voinut antaa mielipiteensä 8.8.2022 mennessä kuulutuksen mukaisesti. Lahden seudun jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Jätetaksan kokonaisuudistus alkaa

Jätelain muutoksen seurauksena myös jätetaksa on uudistettava kokonaan. Jätetaksassa määrätään kunnan vastuulle kuuluvan eli Salpakierto Oy:n hoitaman jätteenkuljetuksen ja jätteenkäsittelyn hinnoista. Jätetaksaa valmistellaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Jätetaksasta päätetään Lahden seudun jätelautakunnassa toukokuussa 2023 ja jätetaksan on määrä tulla voimaan 1.7.2023 alkaen.