Hyppää sisältöön

Jätehuoltomääräykset uudistuvat

Lahden seudun jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä kokouksessaan 22.11.2022. Määräyksien mukaisesti energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain vuosien 2023–2024 aikana ja erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat biojätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen osalta. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätelakia- ja asetuksia. Nykyinen jätelaki on tullut voimaan 19.6.2021 alkaen. Jätelaissa on määritelty kiinteistökohtaiset erilliskeräystavoitteet jätteille. Jätehuoltomääräysten päivitystarpeet johtuivatkin suurimmaksi osaksi jätelain ja -asetuksen tiukentuneista keräysvelvoitteista. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä uudelleen käytetään tai kierrätetään vähintään 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035.

 • Energiajätteen erilliskeräys loppuu vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana. Kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 huoneistoa, energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.8.2023. Muilta kiinteistöiltä energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024 koko jätelautakunnan toimialueella. Energiajätteen pakollisen keräyksen loputtua sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee 12 viikkoon.

  Energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain, koska jätehuollon painopistettä tulee siirtää energiahyödyntämisestä jätteiden erilliskeräykseen ja sitä kautta jätteiden kierrätysasteen nostamiseen. Energiajätteeseen aiemmin menneet muovi- ja kartonkipakkaukset on siis jatkossa lajiteltava taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä kiinteistökohtaisiin muovin- ja kartongin keräysastioihin. 1–4 huoneiston kiinteistöt voivat viedä pakkausjätteet Rinki-ekopisteille ja jatkossa pienkiinteistöille tulee mahdollisuus myös tilata sekä biojätteen että pakkausjätteiden kotinoutopalvelu Salpakierto Oy:tä koko alueella. Lisäksi poistotekstiilejä aletaan kerätä 1.1.2023 alkaen jätelainvelvoitteen mukaisesti alueellisissa keräyspisteissä, jonne voi jatkossa viedä energiajätteeseen aiemmin menneet kotitalouksien puhtaat ja kuivat käyttökelvottomat tekstiilit.

 • Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 huoneistoa:

  • Muovipakkauksien keräys alkaa elokuussa 2023 ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä.
  • Kartonkipakkauksien kuljetukset alkavat lokakuussa 2023.
  • Lasipakkauksien ja metallijätteen kuljetukset alkavat tammikuussa 2024.
  • Biojätteen kuljetukset alkavat maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamana yli 5 huoneiston kiinteistöille.

  Jätelain ensimmäinen muutos on astunut voimaan jo 1.7.2022, jolloin on tullut aloittaa biojätteen erilliskeräys taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

  Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden erilliskeräys tulee pakollisena koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

 • Heinäkuusta 2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee jätelain mukaisesti pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty karttarajauksena liitteessä 3 taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue B). Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Biojätteen kompostoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kompostointi tapahtuu jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa.

  1.7.2024 biojätteen erilliskeräyksen kuljetukset koko jätelautakunnan alueella siirtyvät Salpakierto Oy:lle, jolle biojätteen jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu. Samalla energiajätteen erilliskeräys loppuu kaikilta kiinteistöiltä. Lisäksi biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen vapaaehtoisesti liittyminen tulee mahdolliseksi kaikille toimialueen asuinkiinteistöille.

  Biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa alle 5 huoneiston kiinteistöille kesäajalla (1.5.–31.8.) ja 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.). Vähintään 5 huoneen kiinteistöillä biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa. Jos biojäte kerätään ilmastoituun jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, voi tyhjennysväli olla 4 viikkoa.

 • Kaikilla asuinkiinteistöillä tulee olla sekajäteastia, johon laitetaan muu kuin erilliskeräystä varten lajiteltu jäte. Kun energiajätteen pakollinen keräys loppuu pieniltä (1-4 asuinhuoneiston) kiinteistöiltä 1.7.2024, lyhenee sekajäteastian pisin tyhjennysväli 12 viikkoon. Sekajäteastialle voi hakea pitempää tyhjennysväliä hakemuksella jätehuoltoviranomaiselta, jos sekajätettä syntyy erityisen vähän. Jos biojätettä ei erilliskerätä tai kompostoida, tulee sekajäteastian tyhjennysvälin olla 4 viikkoa.

  Jätehuoltomääräyksien muutokset eivät vaikuta muutoin sekajätteen kuljetuksien järjestämiseen.

 • Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

  Matokompostoria ja bokashia ei hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

  Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Tee ilmoitus sähköisellä kompostointi-ilmoituslomakkeella jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

  Kompostointi-ilmoituksella ilmoitetaan myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

  Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai edellinen ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä nyt uudelleen, jotta uuden jätelain vaatimat kaikki tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle.

  Jatkossa täytyy myös muistaa ilmoittaa kompostoinnin lopettamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostoinnin lopettamisesta.

 • Uusien jätehuoltomääräysten liitteen 2 taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Voit katsoa liitteen 2 taajama-aluetta tarkemmin karttasovelluksessa  Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen tulee perustaa yhteiset jäteastiat kaikkien jätelajien osalta.

  1.1.2023 alkaen yhteisestä sekajäteastiasta ilmoitetaan Asikkalassa, Heinolan taajama-alueella, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, pois lukien Artjärvi, Padasjoella ja Pukkilassa Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

  1.1.2023 alkaen yhteisestä sekajäteastiasta Heinolan haja-asutusalueella, Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle. Yhteisestä bio- ja metallijäteastiasta tai muovi-, kartonki- tai lasipakkausjäteastiasta ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle.

 • Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen kotinoutopalvelun piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

  Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäilöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

  Jätetilojen lukitus tulee toteuttaa jätehuoltomääräysten ja Salpakierto Oy:n ohjeiden mukaisesti 1.8.2023 mennessä.

 • Jätelain muutoksen seurauksena myös jätetaksa on uudistettava kokonaan. Jätetaksassa määrätään kunnan vastuulle kuuluvan eli Salpakierto Oy:n hoitaman jätteenkuljetuksen ja jätteenkäsittelyn hinnoista. Jätetaksaa valmistellaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Jätetaksasta päätetään Lahden seudun jätelautakunnassa toukokuussa 2023 ja jätetaksan on määrä tulla voimaan 1.7.2023 alkaen.