Hyppää sisältöön

Kuljetusjärjestelmäselvitys

Kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan seka- ja energiajätteen jätteenkuljetus tulee jatkossa järjestää kunnan järjestämänä

Jätelain mukaan sekalaisen jätteen jätteenkuljetus tulee ensisijaisesti järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vain siinä tapauksessa, että jätelain asettamat ehdot kiinteistön haltijan jätteenkuljetukselle täyttyvät, voi sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella. Seka- ja energiajätteen jätteenkuljetuksessa tulee siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen niillä alueilla, joilla on tällä hetkellä käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus: Asikkala, Hollola, Lahti, Myrskylä, Padasjoki, Pukkila, Heinolan taajama-alue ja Orimattila pois lukien Orimattilan Artjärvi.

Lahden seudun jätelautakunta päätti 29.9.2022 kokouksessa lähettää selvityksen lausunnoille ja kuultavaksi. Katso kuulutus.

Tutustu kuljetusjärjestelmäselvitykseen

Kuljetusjärjestelmäselvitys tiivistettynä:

 • Kaikkien seuraavien jätelain 37 § 1 momentin ehtojen tulee täyttyä, jotta sekalaisen jätteen jätteenkuljetus voidaan järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä:

  1. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

  Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

 • Selvityksessä on tarkasteltu asukkaiden jätehuollon palveluiden tarjontaa ja hinnoittelua taajama- ja haja-asutusalueet erotellen. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa seka- ja energiajäteastioiden tyhjennysmaksun sisältämä käsittelymaksun osuus vaihtelee kaikilla kolmella alueella toimivalla suurella yrityksellä yrityksen omien asiakkaiden välillä. Tyhjennysmaksun hinta on eri, vaikka asiakkailla olisi käytössä saman jätelajin samankokoinen jäteastia. Lisäksi tyhjennysmaksut vaihtelevat asukkaan kiinteistön sijainnin, kilpailutusvoiman ja alueen kilpailutilanteen mukaan. Asuntoja vuokraavat yhtiöt ja isot isännöitsijät saavat jätteenkuljetuksen edullisemmin. Asukkaat eivät siis ole yhdenvertaisessa asemassa kunnan sisällä.

  Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa liittymisaste jätteenkuljetukseen oli 71 % vuonna 2021. Jätteenkuljetukseen liittymättömät aiheuttavat kunnissa roskaantumista ja jätteiden hävittämistä polttamalla. Valvovan viranomaisen eli ympäristönsuojeluviranomaisten resurssit riittävät valvomaan jätehuoltoon liittymättömien osalta vain yksittäisiä ilmi tulleita tapauksia.

  Haja-asutusalueilla (Lahti, Hollola, Asikkala, Padasjoki, Orimattila, Myrskylä, Pukkila) kaikilla asukkailla ei ole tieolosuhteista johtuen mahdollisuutta järjestää jätteenkuljetusta kotinoutopalveluna. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa yritykset eivät voi tarjota näille kiinteistöille aluekeräyspistepalvelua. Sen sijaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa aluekeräyspistepalvelua voidaan tarjota tällaisille kiinteistöille, jolloin asukkaat voivat viedä asumisessa syntyvät sekalaiset jätteet aluekeräyspisteen jäteastiaan.

  Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei luo tarpeeksi vakaata ympäristöä kuljetusyritysten investoinneille ja kehittämiselle. Lisäksi uusien yritysten tuleminen markkinoille, muutoin kuin yritysostojen kautta, on ollut vaikeaa tai lähes mahdotonta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

  Jätelain mukaisesti bio- ja pakkausjätteet siirtyvät koko alueella Salpakierto Oy:n järjestämäksi vuosien 2023–2024 aikana. Lisäksi energiajätteen erilliskeräyksen lopettamista vuosien 2023–2024 aikana on esitetty uudessa jätehuoltomääräyksien luonnoksessa. Jos energiajätteen kerääminen koko alueella lopetetaan, jäisi sekajäteastia ainoaksi jätelajiksi, joka voidaan jätelain edellytysten täyttyessä järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kaksoiskuljetusjärjestelmä ei edistä jätehuollon toimivuutta tai alueellista kehittämistä.

 • Jäteastioiden tyhjennykset hinnat ovat asukkaille edullisemmat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Lisäksi palvelut ovat tasa-arvoiset kaikille kuntalaisille. Asukkaiden neuvonta tehostuu ja asiointi helpottuu, kun kaikki palvelut voi tilata samasta paikasta. Salpakierto Oy vastaa asiakkaiden asiakaspalvelusta ja laskuttamisesta.

  Kierrätettävien materiaalien tehokas laitosmaisen lajittelun kehittäminen edellyttää kunnan järjestämää kuljetusta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa pientaloille voidaan tarjota seka- ja biojätteen monilokeropalvelua ja laajempaa syväkeräyspalvelua taloyhtiöille. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennysväliä voidaan optimoida asiakkaan tarpeiden mukaan. Hintaohjauksella asukkaita voidaan ohjata lajittelemaan jätteet entistä paremmin oikeisiin jäteastioihin.

  Kunnan järjestämä jätteenkuljetus lisää kilpailua ja edistää markkinoiden toimivuutta. Kuljetuksien kilpailutuksissa Salpakierto Oy huomioi eri kokoisten yritysten mahdollisuudet toimia markkinoilla. Keskitetty kilpailutus ja optimoitu reititys alentavat CO2 päästöjä.

  Kunnan järjestämä jätteenkuljetus seka- ja energiajätteelle on jo käytössä Heinolan haja-asutus alueella, Orimattilan Artjärvellä ja Kärkölässä. Kunnat ovat sopineet Salpakierto Oy:n osakassopimuksessa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen.

 • Salpakierto Oy:n kilpailuttamat kuljetukset voivat alkaa aikaisintaan kolmen vuoden päästä päätöksenteosta.

  Siirryttäessä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Salpakierto Oy kilpailuttaa kaikkien kunnan vastuulle kuuluvien asuinkiinteistöjen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset. Salpakierto Oy ei hanki omaa tyhjennyskalustoa vaan kuljetukset ja tyhjennykset suorittaa edelleen yksityinen kuljetusyritys Salpakierto Oy:n kilpailutuksen perusteella.

  Asiakkaat voivat edelleen sopia omien keräysvälineidensä koon sekä niille tarvittavan tyhjennysvälin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Salpakierto vastaa asiakkaiden laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

  Sekajätteen tyhjennysurakat tullaan kilpailuttamaan ja urakat aloittamaan porrastetusti siten, että kaikki kuljetusyritykset voivat osallistua kaikkiin kilpailutuksiin yrityksen koosta riippumatta. Lisäksi kilpailutukset järjestetään niin, että yksi kuljetusyritys ei voi voittaa kilpailutuskokonaisuuden kaikkia urakoita. Näin varmistetaan, että alueella on elinvoimainen yrityskanta ja hallitaan yritystoiminnan keskittymisen aiheuttamia riskejä markkinan toimivuuteen ja poikkeustilanteisiin. Nykyisessä järjestelmässä ei voida taata jätteenkuljetuksen toimivuutta poikkeustilanteissa.

 • Seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmästä päätetään Lahden seudun jätelautakunnassa vuoden 2022 aikana.

  Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen Jätelautakunta) on kaksi kertaa aiemmin (16.1.2014 ja 16.2.2017) päättänyt valmistelijan päätösesityksistä poiketen, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain edellytykset. Hallinto-oikeus palautti ensimmäisen päätöksen lainvastaisena uudelleen valmisteltavaksi. Korkein hallinto-oikeus on palauttanut kummankin päätöksen jätelainvastaisena uudelleen valmisteltavaksi. Lahden seudun jätelautakunnan alueella ei siis tällä hetkellä ole lainvoimaista päätöstä sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksesta. Päätös olisi jätelain mukaan tullut tehdä 1.5.2013 mennessä.