Hyppää sisältöön

Perusopetuksen toimintaohjeita koronatilanteessa

1)     Koulussa, koulunkäynnistä

Lukuvuotta 2021-2022 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä muuhun toimintaan liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta ylläpidetään huomioiden voimassa olevia OPH:n, THL:n ja OKM:n antamia ohjeita (linkit alla), jotta kouluun on turvallista tulla töihin ja oppimaan.

Miten toimitaan, jos koulussa todetaan koronavirustartunta?

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tartuntataudeista vastaavalle infektiolääkärille. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään ja ohjataan karanteeniin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 10 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Koronavirukselle altistuneiden lähikontaktien karanteeni on 14 päivää.

Perusopetuksessa varaudutaan myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli lukuvuoden 2021-22 aikana on tarpeen siirtyä lähiopetuksesta etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, toimitaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti:

 • Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
 • Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena
 • Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana
 • Opetus karanteenin ja eristyksen aikana
 • Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien maksuttomuus poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana
 • Ohjaus ja tuki
 • Oppilashuolto
 • Vuorovaikutus oppilaiden kanssa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana

Koulujen lukuvuosisuunnitelmaan laaditaan lisäksi varautumisohjeet yksittäisen oppilaan, opetusryhmän tai koko koulun opetuksesta, mikäli poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä lukuvuoden aikana tarvitaan.

2) Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö on aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteydessä koteihin liittyen oppilaan opintojen edistymiseen, poissaolojen seurantaan tai tilanteeseen, jossa on huoli oppilaan oppimisesta tai hyvinvoinnista.

Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä sekä tulkkaustarve. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet. Vanhempainiltoja suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen.

Koulut antavat tarkempaa informaatiota opetusjärjestelyistä oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta.

3) Poissaolot

Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.  Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti- tai perusopetuslakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana.

Opettaja ja oppilashuollon henkilöstö seuraa oppilaiden osallistumista opetukseen. Jokaisella koululla toimitaan Lahden perusopetuksen poissaolojen puuttumisen toimintaohjeen mukaisesti. Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, mikäli opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Milloin poissaolo on hyväksyttävää ja milloin ei?

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

3a) Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Riskiryhmään kuuluminen perustuu erikoissairaanhoidon hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Huoltajan tulee toimittaa lääkärin lausunto oppilaasta koulun rehtorille. Tällöin koulussa tehdään päätös erityisistä opetuksen järjestelyistä (perusopetuslaki 18§), jolloin opetus voidaan antaa etäyhteyksin. Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta. Perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta riittää huoltajan ilmoitus rehtorille.

Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle.

Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka elää samassa taloudessa lapsen kanssa.

3b) Sairaana kouluun ei saa tulla.

Lue ensin THL:n ohjeet: Lapset ja koronavirus

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. THL: Koronaviruksen oireet

Miten toimitaan, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun. Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita. Oireisen tai hänen huoltajansa tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Aikuinen pitää maskia ja välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisen tai hänen huoltajansa tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Jos oppilas on muutoin sairas

Jos oppilas on muutoin sairas, huoltaja ilmoittaa opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida oppimisen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.

Oppimisesta huolehtiminen poissaolon aikana

Jottei oppilas jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, hänelle annetaan tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit kotiin. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve tulee huomioida hänen palatessaan kouluun.

3c) Lomapoissaolon anomista ei suositella lukuvuoden aikana

Lähtökohtaisesti Lahden perusopetus suosittaa vahvasti, että tässä poikkeustilanteessa huoltajat eivät ano lapsilleen lomaa muista kuin terveydellisistä perusteista. Lukuvuoden aikana anottavia muita lomia / lomajaksoja ei tulla hyväksymään. Lyhyitä lomia myönnetään perustelluista syistä normaalien käytänteiden mukaan, esim. perhetapahtuman vuoksi

Huoltajan lähettämä loma-anomus käsitellään normaalien käytänteiden mukaisesti. Rehtorit tekevät ratkaisun terveydenhuoltoviranomaisten, hallituksen ja Lahden perusopetuksen linjausten mukaisesti.

3d) Miten toimia, jos lapsi pelkää kouluun lähtemistä tai kieltäytyy tulemasta kouluun?

Asiasta tulee olla heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja tarvittaessa koulun oppilashuollon henkilöstöön. On tärkeää, että kaikki lapsen lähellä olevat aikuiset rohkaisevat ja tukevat lasta koulunkäynnissä. Kouluun lähtemisen kynnys ei muodostu suhteettoman suureksi, kun sitä aikuisten yhteistyöllä tuetaan.

3e) Miten toimia, jos oppilaaseen tai hänen huoltajaansa ei saada yhteyttä?

Mikäli oppilas ei saavu lähiopetukseen eikä häntä tai huoltajaansa tavoiteta, otetaan käyttöön tarvittavat tukitoimet ja opiskeluhuoltopalvelujen asiantuntemus. Samoin toimitaan tilanteissa, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Luvattomien poissaolojen yhteydessä on ensisijaista poissaolon juurisyiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poissaoloista lisätietoa Opetushallituksen sivustoilla

3f) Matkustusrajoituksia ja karanteenisuositus

THL:n verkkosivuilta tulee tarkistaa matkustamiseen ja koronavirustilanteeseen liittyvät suositukset ja ohjeet.

Mikäli oppilas on matkustamisen vuoksi karanteenissa, huoltajaa pyydetään olemaan asiasta yhteydessä oppilaan oman koulun rehtoriin.

4) Oppimisen ja osaamisen arviointi 

Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sekä Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppilaan arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita.

Mikäli lukuvuoden aikana siirrytään osittaiseen tai kokonaan etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan muuttuneet opetuksen järjestämistavat. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa on arvioinnin kannalta hyvä huomioida mm. arviointikäytänteiden tiedottaminen oppilaille ja huoltajille, kannustava palaute sekä olosuhteet ja oppilaan terveys huomioiden monipuolisten näyttöjen antamisen mahdollisuus.

5) Kouluruokailu 

Lähiopetuksessa olevien kouluruokailu järjestetään pääsääntöisesti oman opetusryhmän kanssa koulupäivän aikana. Ryhmien ruokailuun siirtyminen porrastetaan ja ruokailutilassa osoitetaan kunkin ryhmän omat pöydät.

Kädet pestään aina ennen ruokailua ja sen jälkeen. Ruokailutilan linjaston ja pöytien pinnat sekä ottimet desinfioidaan kunkin ryhmän jäljiltä.

Koulun opetushenkilöstö ohjaa ja valvoo oman opetusryhmänsä oppilaiden ruokailutilannetta, käsienpesua ja riittävien etäisyyksien pitämistä.

Oppilaat ottavat ruoan linjastosta itse ja keittiöhenkilökunta vaihtaa ottimet ja desinfioi pinnat kunkin ryhmän jälkeen.

Rehtori ja koulun keittiöhenkilökunta suunnittelevat yhteistyössä kouluruokailun käytännön toteutuksen. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut seuraa ja arvioi kouluruokailun laatua lukuvuoden aikana.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestäminen sovitaan Lahden perusopetuspalveluiden ja Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden yhteistyönä.

6) Opetusryhmät ja opetuksen järjestäminen

Opetuksessa noudatetaan opetusryhmän tai oppilaan lukujärjestystä. Tunti aloitetaan aina yhteisesti kyseisen opettajan vetämänä. Koulupäivään tuo säännöllisyyttä ja rytmiä, kun opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti. Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa myös etäopetuksen aikana.

Lähiopetuksessa

Opetuksen järjestämispaikat

Opetus järjestetään Lahden perusopetuksessa oppilaan omalla koululla.

Opetuksen järjestämisen tilaratkaisuissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan väljyys. Koulun opetusjärjestelyissä hyödynnetään kaikkia sisä- ja ulkotiloja. Koulupäivän aikana tapahtuvia oppilaiden ja opetusryhmien siirtymisiä pyritään toteuttamaan porrastetusti lähikontaktien välttämiseksi.

Koulupäivän alkamis- ja loppumisaika

Koulupäivä alkaa ja loppuu oppilaan viikoittaisen työjärjestyksen mukaisesti. Kukin koulu viestittää oppilaille ja huoltajille Wilman kautta ensimmäisen koulupäivän alkamis- ja lopetusajasta sekä viikoittaisen työjärjestyksen. Myös koulunsa aloittavien 1.-luokkalaisten kouluun tutustumisesta infotaan tarkemmin Wilman kautta.

Opetus toteutetaan Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman ja Lahden perusopetuksen tuntijaon mukaisesti.

Opetus koulupäivän aikana

Koulupäivän aikana pyritään välttämään tarpeetonta siirtymistä kiinteistön tiloissa. Turvaväliä / etäisyyttä tulee mahdollisuuksien mukaa noudattaa niin koulutiloissa, koulun piha-alueella kuin koulumatkalla.

1-6 –luokilla opetus tapahtuu työjärjestyksen mukaan ensisijaisesti opetusryhmän oman opettajan johdolla. Opetusryhmät toimivat mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei muutoin voi toteuttaa. Samanaikaisopettajien (mm. resurssiopettaja, erityisopettaja) opetus järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa.

7-9 –luokilla opetusta toteutetaan oppiaineittain työjärjestyksen mukaisesti. Opetusryhmät pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään tilojen, aikataulujen, erilaisten ohjeistuksen ja opetusjärjestelyjen avulla. Näin pyritään välttämään suurempien ihmisjoukkojen kulkeminen samanaikaisesti. Kun vuosiluokilla 7–9 opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Järjestelyillä pyritään vähentämään oppilaiden siirtymistä tiloista toiseen. Erityistilojen välisiivouksella voidaan vähentää tartuntariskiä.

Kaikilla vuosiluokilla kartoitetaan oppilaiden osaamisen tilanne, tehdään opetusryhmittäin tilannekuva oppimisen tuen ja oppilashuollon tarpeesta ja toteutetaan tukitoimia suunnitellusti lukuvuoden aikana.

Siirtyvien opettajien liikkuminen

Kielten opetuksen, S2–opetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen osalta opetusta toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti ja opettajat liikkuvat tarvittavilta osin. Opetus suunnitellaan koululla mahdollisuuksien mukaan niin, että oppilaiden tai aikuisten siirtymiset olisivat mahdollisimman vähäisiä.

Oman uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon osalta opetus toteutetaan videoyhteyden välityksellä koulussa nimetyn opettajan tai koulunkäyntiavustajan valvoessa opetusryhmää luokassa. Näin oppilaat pysyvät omalla koululla ja opetusta antava opettaja opettaa videoyhteyden välityksellä.

Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen

Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti.

Mikäli lähiopetusta ei voida turvallisesti järjestää, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opinto-ohjaukseen sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin myös poikkeusjärjestelyjen aikana.

Koulujen lukuvuosisuunnitelmaan laaditaan varautumisohjeet yksittäisen oppilaan, opetusryhmän tai koko koulun opetuksesta, mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin lukuvuoden aikana siirrytään. Oppilaille ja huoltajille annetaan Wilman kautta lisäohjeita, mikäli siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin jollain muotoa lukukauden aikana toteutuu.

7) Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtimien

Lähiopetuksessa koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet.

Koulun tilojen käyttäminen

Koulupäivän aikana koulun tiloissa liikutaan vain välttämättömät siirtymiset. Siirtymätilanteissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kahden metrin turvaväli / etäisyys muihin.

Koulun tilat ja piha-alueet ovat koulupäivän aikana ainoastaan oppilaiden ja koulukiinteistössä työskentelevän henkilökunnan käytössä. Huoltajat voivat saattaa oppilasta koulun piha-alueen rajalle ja kulkea koulukiinteistöön tarvittaessa (mm. oppilaan terveystarkastukset, henkilökunnan kanssa sovitut tapaamiset).

Mikäli koulun ulkopuoliset henkilöt käyttävät koulukiinteistöä kouluajan ulkopuolella, kiinteistö siivotaan ennen oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulupäivän alkua.

Henkilökunnan työskentely ja yhteistyö

Henkilökunnan kokous- tai suunnittelutilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi muutoin kuin yhteisissä tiloissa. Opettajien yhteiskokouksissa suositaan videoyhteyden välityksellä tapahtuvia kokouksia. Opetuksen suunnitteluun liittyvä pienempien opettajaryhmien ja tiimien yhteistyö voidaan toteuttaa normaalisti. Opettajanhuoneeseen kokoontumista totuttuun tapaan välitunneilla ei suositella.

Muuttuvissa koronatilanteissa toimitaan Lahden kaupungin henkilöstölle antamien toimintaohjeiden mukaan kokousten osallistujamäärään ja käytänteisiin liittyen.

Koulun koon mukaan rehtori tarvittaessa määrittää koulun ne tilat, joissa aikuiset voivat pienemmissä ryhmissä tavata, lämmittää ruokansa mikrossa ja käyttää vain aikuisille tarkoitettuja saniteettitiloja.

Mikäli yhteistyössä käytetään koulun ulkopuolisia palveluja (esim. tulkki), suositellaan ensisijaisesti yhteistyötä etäyhteydellä.

Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvissä asioissa toimitaan oman työterveyshuollon ohjeiden mukaan. Henkilökunta voi tutustua myös Työterveyslaitoksen ohjeisiin.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Tietoa koronaviruksesta.

Lapset ja aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tultuaan sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet pestään myös ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on kouluissa helposti saatavilla ja sen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Ohjeita hygieniasta päivitetään tarvittaessa THL:n ja hyvinvointiyhtymän ohjeistusten mukaisesti.

Maskin käyttösuositus

tarkentuu lukuvuoden alkuun mennessä

Maskin käyttösuositus koskee alakoulun 4, – 6.-luokkalaisia, kaikkia yläkoululaisia sekä ylä- ja alakoululaisia opettavaa ja avustavaa henkilökuntaa.

 • Koulupäivän aikana käytettävät maskit oppilaat ja koulun henkilökunta saavat koulusta.
 • Jokaiselle henkilölle on varattu neljä maskia päivää kohden. Maskien käyttöön perehdytään opettajan ohjauksessa.
 • Kasvomaskin käyttö koskee myös koulukuljetuksia ja koulumatkoja julkisessa liikenteessä. Näiden maskien hankkimisesta perheet huolehtivat itse.
 • Koulupäivän aikana toimitaan sisätiloissa ja ulkona. Ulkona ja ulkoliikuntatilanteissa maskin käyttö ratkaistaan koulussa tilanteen mukaisesti.
 • Maskin käyttö ratkaistaan tapauskohtaisesti myös niissä opetusjärjestelyissä, joissa 6.-luokkalaisten kanssa samassa opetusryhmässä opiskelee alemman vuosiluokan oppilaita.
 • THL:n ohje kasvomaskin käytöstä.
 • Lue Päijät-Hämeen uusista rajoituksista phhyky.fi -sivujen ajankohtaista.
 • THL: Ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen

Siivous

Siivousta tehostetaan kouluilla lukuvuoden aikana. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa lisäksi desinfiointiainetta. Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään siivouksen yhteydessä. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen THL siivousohjeita.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käytön jälkeen kukin opetusryhmä puhdistaa ne aina tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Kädet pestään ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä.

8) Oppimisympäristöt, välitunnit ja koulun yhteiset tilaisuudet

Eri oppiaineiden opetuksessa ja opiskelussa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä.

Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa ja niitä pyritään porrastamaan. On tärkeää, että kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien välttämiseksi.

Kouluissa on suositeltavaa järjestää vain oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia.

Lukuvuoden opetukseen ja toimintaan liittyvät tutustumisvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niissä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita (esim. yrityskylävierailu, kulttuuriohjelma, uimaopetus). Lukuvuoden aikana oman opetusryhmän kanssa voidaan toteuttaa myös pienimuotoisia luokkaretkiä lähikohteisiin tai kotimaahan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Ohjeistusta tarkennetaan, mikäli tartuntatautitilanteessa terveysviranomaisten arvioimana tapahtuu muutoksia.

Oppilasryhmien ulkomaanmatkoja ei lukuvuoden aikana toteuteta. Mahdollinen yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

Koulut antavat tarkempaa ohjeistusta oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta lukuvuoden aikana.

9) Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien käyttö

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisien opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä.

Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa tai kodin laitetta voidaan käyttää. Oman laitteen käytöstä pitää tehdä erillinen ”oman laitteen käyttö” -sopimus.  Sopimus lähetetään huoltajille lukuvuoden alussa. Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää opiskelussaan omaa tai kodin mobiililaitteita. Viisitoista vuotta täyttänyt päättää tästä lähtökohtaisesti itse.

Omien laitteiden opetuskäyttö tapahtuu opettajan antamia ohjeita noudattaen. Käyttö tulee olla lain, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaista. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta. Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vahingosta vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja.

10) Työelämään tutustumisjakso (TET)

Yläkoulun vuosiluokilla 7-9 toteutetaan työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.

Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista, tulee pohtia koulun opinto-ohjaajan (OPO:n) kanssa, miten toimitaan. Oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla.

11) Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut 

Oppilashuollossa noudatetaan opetussuunnitelmaa ja koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa.  Oppilashuollon järjestämisestä ei voi poiketa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Oppilashuollossa valmistaudutaan syyslukukauden työskentelyyn niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa.

Varhainen tuki

Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö havainnoi sekä lähi- että etäopetuksessa olevien oppilaiden hyvinvointia entistä tarkemmin. Varhaisen tunnistamisen ja tuen tarjoamisen näkökulmasta oppilaisiin ja koteihin pidetään aktiivisesti yhteyttä.  

Yhteisöllisen oppilashuolto

Oppilaiden vuorovaikutussuhteista huolehtiminen korostuu syyslukukauden käynnistyessä. Koulun oppilashuoltoryhmän keskeisenä tehtävänä on koulun yhteisöllisen työn toimintatavat ja organisointi alkavalle lukuvuodelle. Oppilashuoltoryhmän työskentelylle varataan riittävästi aikaa ja tarvittaessa kokoonnutaan useammin. Koulussa varaudutaan kriisityöhön, harjoitellaan toimintavalmiuksia ja huolehditaan kriisisuunnitelman ajantasaisuudesta.   

Oppilashuollon palvelut helposti tavoitettavissa

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Oppilaat voivat helposti hakeutua psykologi- ja kuraattori- sekä kouluterveydenhuoltopalveluihin ja opettajilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä heitä konsultoida. Jos oppilaan tilanteesta herää huoli, hänet ohjataan oppilashuollon palveluihin. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään koulun ulkopuolista tukea. Oppilashuollon palveluissa varaudutaan yksilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen.

Terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit työskentelevät pääosin omilla kouluillaan keskittyen yhteisölliseen ja oppilaskohtaiseen työhön sekä opettajien työn tukemiseen. Konsultaatiot, monialaiset asiantuntija- ja oppilashuoltoryhmät toteutetaan etäyhteyksillä aina kun se on mahdollista. Yhteyttä oman koulunsa terveydenhoitajiinkuraattoreihin ja psykologeihin voi ottaa matalalla kynnyksellä Wilman välityksellä tai puhelimitse.

12) Iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lahden perusopetuksen iltapäivätoimintaa toteutetaan ohjeiden mukaisesti.  Opetushallituksen ohjeita sekä THL:n turvallisuus-, väljyys- sekä käsi- ja yskimishygienia- ym. -ohjeistusta noudattaen.

Pienryhmät mahdollisuuksien mukaisesti

Toiminnan toteutuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan noudattamaan hallituksen suositusta eri luokilta tulevien lasten erillään pitämisestä sekä pienryhmistä.

Toimitaan pääasiassa ulkona

Toiminta toteutetaan ulkona aina kun se on mahdollista, huolehditaan lasten ja aikuisten riittävästä etäisyydestä turvallisuutta vaarantamatta.

Hygieniaohjeet

Ryhmissä noudatetaan käsi- ja hygieniaohjeita, myös välipala jaetaan ja nautitaan turvallisesti. Ks. luku 7) Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtiminen.

Tiedotus

Ohjaajat huolehtivat käytännön järjestelyistä, ryhmärakenteesta ja tiedottavat toteutuksesta huoltajille.

Kerhotarjonnasta tiedotetaan kouluilla sekä harrastelahti.fi -sivuilla.

13) Perusopetuksen valmistava opetus

Valmistavaa opetusta järjestetään normaalisti lukujärjestyksen mukaan ja kaikki oppilaat tulevat lähiopetukseen. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaan ja oppilailla on mahdollisuus integroitua yleisopetuksen ryhmiin. Ruokailu-, turvallisuus-, väljyys, käsi- ja yskimishygienia- ym. ohjeistusta noudatetaan kaikessa toiminnassa. Lisätietoja kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijalta.

14) Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus ja ulkomailla opitun kielen ylläpito

Perusopetuspalvelujen linjaus tarkentuu elokuun alussa ennen koulujen aloitusta.

Maahanmuuttajien oman äidinkielen ja kotikielen opetus pyritään järjestämään alakoulussa lähiopetuksena niiden oppilaiden osalta, jotka opiskelevat samassa koulussa. Yläkoululaisten opetus järjestetään etäopetuksena.  Lisätietoja kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijalta.

Oman äidinkielen ja kotikielen opetukseen on mahdollista liittyä etäyhteyksiä hyödyntäen.

15) Lisäopetus (ns. 10-luokka)

Lisäopetus on osa perusopetusta ja sen järjestämisessä noudatetaan perusopetukseen annettuja ohjeistuksia. Koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa toimintaa voidaan järjestää suunnitellusti voimassa olevien hygieniaohjeistusten mukaisesti.

Lisäopetuksessa voidaan lukuvuonna 2020 – 21 siirtyä noudattamaan poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä edellytysten täyttyessä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt kirjataan lisäopetusta järjestävän koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

16) Koulumatka ja koulukuljetukset

Kasvomaskin käyttö koskee myös koulukuljetuksia ja koulumatkoja julkisessa liikenteessä. Näiden maskien hankkimisesta perheet huolehtivat itse. (Ks. tarkemmin päivitys kohta 7)

Koulumatka

Koulumatkan aikana tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja mahdollisuuksien mukaan huolehtia turvavälistä muihin liikkujiin.

Busseja käyttävien oppilaiden tulee seurata Lahden Seudun Liikenteen LSL päivittyvää tiedotusta bussivuorojen kulkemisesta ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Aikataulut LSL:n verkkosivuilla.

Koulukuljetukset

Linjaus tarkistetaan elokuussa ennen kouluvuoden alkua.

Koulukuljetusetuuteen oikeutettujen oppilaiden huoltajille voitiin keväällä maksaa saattokorvausta, mikäli huoltajilla oli mahdollisuus itse kuljettaa lapsi kouluun ja hakea hänet kotiin. Näin peruspetuspalveluissa pyritään edistämään koulukuljetusten väljyyttä.

Muilta osin koulukuljetusjärjestelyt hoidetaan normaalien käytänteiden mukaisesti ja koulu huolehtii niistä tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille.

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi ovat THL:n antamia toimintaohjeita, joihin on hyvä tutustua.

17) Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus)

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta. Kotiopetukseksi kutsutaan oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Kotiopetuksen tulee perustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.

Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta, ruokailusta ja koulukuljetuksesta. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa.

Opetushallituksen antamaa tietoa kotiopetuksesta 

Lisätiedusteluihin vastaavat

Pohjoisen alueen koulut
Ahtiala ja Ahtiala, Kivijärven toimipiste –Kivimaa – Kunnas –Mukkula –Myllypohja
vastaava rehtori Matti Saarela, p. 044 416 3336  ja koulujen rehtorit

Itäisen alueen  koulut
Nastolan alue: Ersta  – Kirkonkylä – Kukkasen peruskoulu – Rakokivi – Villähde
vastaava rehtori Matti Saarela, p. 044 416 3336  ja koulujen rehtorit

Karisto ja keskusta-alue: Harju –Lahden ruotsinkielinen koulu – Lotila –Möysä –  –Tiirismaa (Englanninkieliset luokat 0–9. lk)
vastaava rehtori Kirsikka Saresma, p. 044 482 6409 ja koulujen rehtorit

Eteläisen alueen koulut
Ali-Juhakkala – Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen – Lähde ja Lähde, Liipolan toimipiste – Länsiharju –Renkomäki –Salpausselkä
vastaava rehtori Kirsikka Saresma, p. 044 482 6409 ja koulujen rehtorit

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328
opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159
oppilashuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen, p. 050 539 1660