Hyppää sisältöön

Toiminnan arviointi

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada yhdenvertaista ja tasalaatuista opetusta asuinpaikasta tai koulusta riippumatta. Lahden kaupungin perusopetuspalveluja, koulujen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Toimintaa arvioidaan monipuolisesti sekä ulkoisen että sisäisen arvioinnin keinoin.

Ulkoinen arviointi

Koulujen toimintaa ohjaavat lait, asetukset sekä voimassa olevat opetussuunnitelmat. Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet täsmennetään kunta- ja edelleen koulukohtaisiksi. Lahdessa koulujen toimintaa ohjaavat ja valvovat perusopetuspalvelut sekä sivistyslautakunta.

Joka toinen vuosi toteutettavaan koulutyön maakunnalliseen arviointiin osallistuvat henkilökunnan lisäksi huoltajat ja oppilaat. Maakunnalliseen arviointiin vastataan Zef- arviointivälineen avulla sähköisesti. Tiedot arvioinnin tuloksista saadaan sekä koulukohtaisesti että koko Lahden perusopetusta koskien.

Koulut arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti

Koulut laativat lukuvuoden alkaessa tavoitteiden pohjalta toimintasuunnitelman. Hyväksytyt toimintasuunnitelmat ohjaavat kouluvuoden työtä. Ne ovat huoltajien luettavissa Wilman vuosisuunnitteluosiossa. Kouluvuoden päätteeksi toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan koulun vuosikertomuksessa.

Koulutyön sujumista ja toimintaa arvioidaan toistuvasti lukuvuoden aikana luokkakokouksissa, oppilaskuntatyössä sekä henkilöstön ja yhteistyöryhmien kokouksissa. Lukuvuoden aikana vastataan myös erilaisiin oppilaiden hyvinvointia kartoittaviin kyselyihin muun muassa

 • oppilashuollon Mitä kuuluu? -kyselyt
 • kiusaamisen vastainen KiVa- kysely
 • oppilashuollon itsearviointikysely
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointikysely

Koulun itsearvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisten, kaupungin yhteisten sekä koulun itsensä asettamien tavoitteiden ja kehityskohteiden toteutumista. Tavoitteita ohjaavat perusopetuksen laatukriteerit (Caf- laatujärjestelmä) sekä koulun itsearviointipäivästä nousseet kehittämiskohteet. Monipuolisen ja jatkuvan arvioinnin tehtävänä on tunnistaa kehittämiskohteet ja asettaa tavoitteet entistäkin laadukkaamman perusopetuksen toteuttamiseksi.

Lisätietoa arviointityökaluista

ZEF -arviointi
CAF -arviointi
Koulun vuosittainen toimintasuunnitelma

Lisätietoa
Koulun arvioinnista lisätietoa antaa koulun rehtori (linkki koulut -sivulle)
Ulkoisesta arvioinnista lisätietoa antaa perusopetuksen aluepäällikkö (linkki yhteystiedot -sivulle)

 • Maakunnallinen arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi ZEF -arviointityövälineellä.

  ZEF -arviointityövälineessä arvioinnin kohteena ovat:

  • palvelun ystävällisyys ja kohtelun oikeudenmukaisuus, avoimuus, tiedottamisen selkeys, työntekijöiden halu kuunnella oppilaita ja huoltajia, joustavuus ja kyky tarjota yksilöllisiä ratkaisuja
  • huoltajien ja oppilaiden osallistuminen koulun päätöksentekoon
  • oppilaiden kuuleminen
  • saavutettavuus: julkinen liikenne, esteettömyys, ajankohdat jolloin tavoittaa jne.
  • toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys
  • käsitykset toiminnan laadusta
  • tarjolla oleva informaation määrä, laatu, luotettavuus, luettavuus jne.
  • asiakastyytyväisyysmittausten säännöllisyys
 • Lahden peruskoulujen itsearvioinnin välineeksi on valittu CAF -järjestelmä (Common Assessment Framework). CAF on EU:n julkisen sektorin laadun arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettu väline.

  Lahdessa käytössä on perusopetusta varten muokattu malli, joka huomioi myös Lahden perusopetuksen laatukriteerit (tästä linkki opetussuunnitelma -sivulle). CAF -arviointiin osallistuvat vuosittain koulun opetushenkilöstön, oppilashuollon ja mahdollisuuksien mukaan sidosryhmien edustajia. Koulun itsearvioinnin pohjana ovat perusopetuksen laatukriteerit ja CAF -malli.

 • Syksyisin Lahden peruskouluissa laadittava toimintasuunnitelma sisältää

  • yleistä tietoa koulusta
  • koulutyön toteuttamisesta
  • koulun johtamisjärjestelmästä
  • sidosryhmien toiminnasta
  • alueen ja koulun omista tavoitteista ja suunnitelmista
  • koulun kehittämiskohteet

  Koulun kehittämiskohteet valitaan niin, että ne tukevat kunnan ja erityisesti sivistystoimen strategian toteuttamista. Kehittämiskohteiden valinnassa hyödynnetään joka toinen vuosi tehtävän perusopetuksen maakunnallisen arvioinnin tuloksia (linkki sivulle) ja koulun vuosittaista CAF -arviointia (linkki CAF -arvioinnin sivulle). Toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi laadittavassa vuosikertomuksessa.