Hyppää sisältöön

Säännöt ja ehdot

Lue ohjeet huolellisesti ennen kilpailuun osallistumista.

Lahti TalentHub -ideakilpailu on Lahti TalentHub -hankkeen järjestämä. Ideakilpailun suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kilpailu toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Osallistumalla kilpailuun hyväksyt alla olevat säännöt ja ehdot.

1. Kilpailu

Lahti TalentHub -hankkeessa tuetaan kansainvälisten osaajien työllistymistä sekä kehitetään heidän rekrytointiansa edistäviä ja helpottavia palvelumalleja. Lahti TalentHubin järjestämän ideakilpailun tavoitteena on löytää ideoita ja ratkaisuja Lahden seudulla toimivien työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseen.

Millaiset palvelut, käytänteet tai toimintatavat edistäisivät kansainvälisten osaajien ja työnantajien kohtaamista? Ideat voivat olla esimerkiksi konkreettisia palvelumalleja, digitaalisia tai fyysisiä alustoja kohtaamiseen, tapahtuma- tai koulutuskonsepteja tai muita toteutuksia, jotka luovat vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia Lahden seudun työnantajien ja kansainvälisten työnhakijoiden välille.

Toivomme ideoiden olevan mahdollisimman konkreettisia ja toteutuskelpoisia käytännön ratkaisuja. Ideaehdotelman tulee olla kirjallinen kuvaus ideasta.

2. Kilpailuaika ja ideaehdotuksen toimitus

Kilpailuideoiden vastaanottaminen alkaa tiistaina 19.4.2022 klo 13 ja päättyy perjantaina 13.5.2022 klo 23.59. Kilpailuun voi osallistua jättämällä kirjallisen ideaehdotelman digitaalisen kyselylomakkeen kautta.

Kirjallisen ideaehdotelman maksimimerkkimäärä on 4000 merkkiä. Minimimerkkimäärää ei ole. Kirjallisesta ideaehdotuksesta tulee kuitenkin tulla selkeästi ilmi, minkälaisesta ehdotelmasta on kyse.

Jotta voimme tavoittaa palkinnon saavat osallistujat, on ideaehdotelman yhteydessä jätettävä omat yhteystiedot.

Ideaehdotelmien läpikäynti sekä voittajien valinta ja julkistus tapahtuu viikkojen 20–22 aikana.

3. Kilpailussa ehdotettujen ideoiden hyödyntäminen

Lahti TalentHub -ideakilpailu on yleishyödyllinen ja jättämällä ideaehdotelmasi kilpailuun, hyväksyt, että idea on kenen tahansa hyödynnettävissä ja kehitettävissä ilman korvausvelvollisuutta. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että Lahti TalentHub voi esitellä ideoita julkisesti, hyödyntää niitä kehittämistyössä, raportoida niistä hankerahoittajalle sekä mahdollisuuksien mukaan aloittaa valmisteluita idean/ideoiden toteuttamiseksi. Idean jättäminen ei kuitenkaan velvoita kilpailun järjestäjää toteuttamaan ideaa/ideoita.

Mikäli ideaa/ideoita lähdetään toteuttamaan, tullaan ideaehdotelman jättäjä mainitsemaan idean alkuperäisenä keksijänä.

4. Kelpoisuus

Ideaehdotelman voi jättää kuka tahansa Suomessa asuva yksityishenkilö. Osallistujille ei ole asetettu ikärajaa.

Yksi osallistuja voi osallistua kilpailuun usealla ideaehdotelmalla. Yhdellä kilpailulomakkeella voi toimittaa useamman ideaehdotelman tai vaihtoehtoisesti saman osallistujan useat ehdotelmat voi toimittaa erillisillä kilpailulomakkeilla.

Kilpailuideat pitää olla toimitettuna perjantaihin 13.5.2022 klo 23.59 mennessä digitaalisella kyselylomakkeella. Myöhästyneitä ehdotelmia ei voida ottaa mukaan kilpailuun.

Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä syistä johtuvista kadonneista ehdotelmista.

Kilpailuun osallistujan tulee jättää yhteystietonsa idean jättämisen yhteydessä.

Idea ei saa olla suora plagiaatti jostain olemassa olevasta konseptista tai palvelumallista. Mikäli idea on inspiroitunut jostain jo olemassa olevasta tai idea liittyy esimerkiksi tietyn palveluntarjoajan hyödyntämiseen, pyydämme mainitsemaan siitä kyselylomakkeessa.

Epäselvissä tilanteissa olemme tarvittaessa yhteydessä idean jättäjään tarkentavien tietojen saamiseksi ja kelpoisuuden varmistamiseksi.

5. Kilpailualue ja kieli

Ideakilpailun ehdotelmilla tulee olla kytkös Lahden seutuun ja alueella kaivattuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Idea voi kuitenkin olla skaalattavissa muualle.

Kilpailuideat voi jättää suomeksi tai englanniksi.

Kilpailu toteutetaan Suomessa ja siihen sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä.

6. Ideoiden arviointikriteerit

Ideaehdotelmat arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

  • Idea edistää tavalla tai toisella kansainvälisten osaajien ja paikallisten työnantajien kohtaamista ja vuorovaikutusta
  • Idea tukee Lahti TalentHubin tavoitteita
  • Idea palvelee Lahti TalentHubin kohderyhmiä (työnantajat ja kansainväliset osaajat)
  • Idea on mielenkiintoinen tai innovatiivinen

7. Voittajaideoiden valinta ja niiden julkistus

Lahti TalentHub -hankkeen työntekijöistä sekä LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista muodostettu raati käy vastaukset läpi 16.5.2022 alkaen ja arvioi niitä etukäteen asetettujen kriteerien pohjalta. Kolme raadin mielestä parasta ja kehityskelpoisinta ideaa palkitaan. Voittajien valinta ja ideoiden julkistus tapahtuu viikkojen 20–22 aikana.

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden esitellä sekä voittajaideoita että muita kilpailussa vastaanotettuja ideaehdotelmia sosiaalisen median kanavilla ja nettisivuilla. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei tulla julkistamaan ilman suostumusta.

Raadilla on oikeus olla valitsematta kolmea parasta ja kehityskelpoisinta ideaa, mikäli ideaehdotelmien kriteeristö ei täyty, ne ovat keskenään liian samankaltaisia tai niiden lukumäärä jää liian alhaiseksi.

8. Palkintojen jako

Kilpailun palkintona on lahjakortteja, jotka rahoitetaan Lahti TalentHub -hankkeesta. Palkintolahjakortit jaetaan raadin valitsemien kolmen parhaimman ja kehityskelpoisimman idean kesken siten, että paras idea saa arvokkaimman palkinnon, toiseksi paras toiseksi arvokkaimman, jne.

Lahjakortit toimitetaan voittajille viikkojen 21–23 aikana joko henkilökohtaisesti Lahden keskustassa, postin välityksellä tai sähköpostitse. Kilpailun järjestäjä ei vastaa, mikäli lahjakortit häviävät tai tuhoutuvat toimituksen aikana (posti ja sähköposti) tai sen jälkeen.

Palkinnot myönnetään tehdystä ideointityöstä ja ideasta, ei idean toteutuksesta.

Mikäli lahjakortin voittanutta osallistujaa ei tavoiteta 31.5.2022 mennessä, pidättää kilpailun järjestäjä oikeuden valita tai arpoa palkinnolle uuden saajan.

Mikäli kilpailuideat eivät vastaa kriteereitä tai ehdotelmat ovat keskenään liian samankaltaisia, pidättää kilpailun järjestäjä itsellään oikeuden arpoa palkinnot kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken. Jos kilpailuun ei ole tullut lainkaan ideaehdotelmia, voidaan palkinnot hyödyntää muissa tulevissa kampanjoissa.

9. Kilpailusta poissulkeminen tai vetäytyminen

Järjestäjällä on oikeus poissulkea kilpailusta osallistuja, joka rikkoo kilpailun sääntöjä ja ehtoja tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään osallistujalle tieto sähköpostitse.

Osallistujalla on oikeus vetäytyä kilpailusta kirjallisella ilmoituksella 16.5.2022 klo 23.59 mennessä. Jos haluat vetäytyä kilpailusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen leeni.toivanen@lahti.fi. Kilpailusta vetäytyneen osallistujan ideaehdotelma poistetaan arvioinnista ja sitä ei arkistoida tai raportoida myöhempää käyttöä varten.

10. Osallistujien henkilötiedot

Kilpailulomakkeella kerätään henkilötietoja ensisijaisesti voittajien valintaa varten. Lisäksi nimilista kilpailuun osallistuneista voidaan luovuttaa Lahti TalentHub -hankkeen rahoituksen myöntäjälle hankeraportoinnin yhteydessä. Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta ja niitä ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme osoitteessa www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/tietosuoja.

11. Sääntömuutokset

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ja kilpailuehtoihin ilmoittamalla niistä kilpailun infosivulla: Lahti TalentHub -ideakilpailu.

Lisätietoja: