Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttaminen

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kuntalain mukaisesti oikeus osallistua ja vaikuttaa päätösten valmisteluun ja kunnan toimintaan.
Valtuusto kokoontuneena.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Aloitteita voi kuntalaisaloite.fi -verkkosivulla.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät verkosta 

Lahden kaupungin lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksessa käsiteltävien asioiden lista päätösehdotuksineen on julkisesti nähtävillä ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan kokousten jälkeen.

Kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät Lahden kaupungin verkkosivuilta ja Lahti-Pisteeltä.

Valtuuston kokoukset suorana verkossa

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Valtuuston kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä tai katsoa jälkikäteen. Kunnan muiden toimielinten kokoukset ovat pääsääntöisesti suljettuja. 

Kuuleminen

Hallintolaki velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

Kuulemistilaisuudet

Kaupunki järjestää ajankohtaisiin hankkeisiin, suunnitelmiin ja päätöksiin liittyviä vapaamuotoisia kuulemistilaisuuksia ja asukasiltoja. Nastolan alueella tilaisuuksia järjestää mm. aluejohtokunta.