Siirry suoraan sisältöön

Lahden suunta -ehdotus

Lahden suunta -ehdotus on valmistunut ja asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä ajalle 9.7.–31.8.2020. Nähtäville tulevat Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma.

Ehdotusta on käsitelty teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen nähtävilläoloaikana Lahden suunta -verkkosivujen kautta sähköisenä ePalautteena. Palautteen voi lähettää myös Lahden kaupungin kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@lahti.fi) tai postitse Harjukatu 31, PL 202, 15101 Lahti.

Lisätietoja Lahden suunta 2017–2020 -työstä:

Yleiskaavatyö:
9.7.–10.7. Johanna Sääksniemi, puh. 050 518 4445
13.7.–24.7. Petri Peltonen, puh. 044 716 1119
27.7.–12.8. Jaakko Tikkala, puh. 044 416 3043
13.8.–31.8. Sanna Suokas, puh. 044 769 8640

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma:
10.8.–31.8. Anna Huttunen, puh. 044 482 6176
sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@lahti.fi


Lahden suunta -työ 2017-2020 ehdotuksen aineisto

Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) ehdotus 
Lahden yleiskaava 2030, kartta  
Lahden yleiskaava 2030, kaavamerkinnät ja määräykset 
Yleiskaava-alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet 
Liikenteen pääverkon väyläkuvaukset ja suunnitteluohjeet, 9 mb 
Lahden yleiskaava 2030, Arvokkaat kulttuuriympäristöt -teemakartta ja kohdeluettelo 
Lahden yleiskaava 2030, Luonnon monimuotoisuus ja ekologiset yhteydet -teemakartta ja kohdeluettelo 
Muinaismuistot kohdeluettelo 

Selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Lahden suunta -työn 2017-2020 selostus 
Lahden suunta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman ehdotus 
Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma 

Luonnosvaiheen kuuleminen, vaikutusten arviointi ja luonnokseen tehdyt muutokset 
Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta saadut lausunnot 
Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta saadut mielipiteet (yhdistykset) 
Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta saadut mielipiteet (muut osalliset), 8 mb 
Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet niihin 
Vertailutaulukko luonnos- ja ehdotusvaiheen kaavamääräyksistä 
Kooste Lahden suunta -työhön 2021-2024 siirtyvistä asioista 
Lahden suunta –työn 2017-2020 luonnosvaiheen vaikutusten arviointi – asiantuntijaraportit ja keskeiset huomiot 
Lahden kaupungin yleiskaavaluonnoksen metsätaloudellisten vaikutusten arviointi 2019 
Lahden suunta -työn luonnosvaiheen aineistojen auditointi kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ja turvallisuuden parantamisen näkökulmasta. Suunnittelupöydältä käyttöympäristöön -hanke 

Lahden suunta -työhön 2017-2020 tehdyt selvitykset 
Hulevesimerkinnät ja -määräykset Lahden yleiskaavassa - Taustaraportti liitekarttoineen 2020 
Raportti Lahden elinkeinoelämän alueista 2020, 14 mb 
Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030; loppuraportti liitekarttoineen, 36 mb 
Orrilanmäen maisemaselvitys 2020 
Raakamaa- ja kaavavarantoanalyysi 2017-2018 
Kooste Arjen paikat ja reitit aineistosta 2019 
Arjen paikat ja reitit -kyselyn tuloskatsaus 2020, 14 mb
Nastolan kulttuuriympäristöselvitys 2020, 20 mb 
Selvitys Lahden tärkeimmistä ekosysteemipalveluista 2019, 14 mb 
Virkistysalueverkoston yleissuunnitelma 2020
Lahden ekologiset verkostot 2019, 11 mb 
Havaintoarkistokatsaus ja analyysi Nastolan alueen linnustoarvoista  
Lahden niittyverkostoselvitys liitekarttoineen 2019, 25 mb 
Koulumatkakysely 2018 
Toteutettavuusselvitys – Lahden kaupunkipyörät, 14 mb

Muu Lahden suunta -työhön liittyvä aineisto 

Lahden suunta -työn 2017-2020 tavoitteet 

Liikkumiseen liittyvät aineistot 
Liikkumisen nykytilan kartoitusaineisto 
Liikkumisen skenaariot, aineisto 
Meluselvitys 2017 
Henkilöliikennetutkimus 2016, Päijät-Häme, Väylävirasto 
Joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelma, LSL 
CitiCAP-hanke 
CitiCAP-osallisuusraportti 
Duoraitioliikenteen mahdollisuudet, Heinola, Lahden ja Orimattilan duoraitiotieselvitys. Proxion. 2019 

Elinkeinoelämään liittyvät selvitykset 
Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä. FCG. 2019. 24 mb 
Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen. MAL-verkosto. 2018. 
Kokonaiselinvoimalaskennan tulokset – Lahti H1/2019. TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy. 2019 
Elinvoimalaskennan tulokset – Lahti H1/2020. TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy. 2020

Ympäristöteeman aineistot 
Lahden ympäristöohjelma 2018 
Hiljaisten alueiden kartoitus 2018. Ramboll Finland Oy, 14 mb 
Lahden hulevesijärjestelmän tulvariskien alustava arviointi. Pöyry. 2018, 29 mb 
Lahden alueen hiilinielut ja -varastot -selvitys. FCG. 2019. 

Kaavarunkosuunnitelmat 
Villähteen asemanseudun kaavarunko 
Koiskala-Tiiranmäen kaavarunko 

Kulttuuriympäristöön liittyvät selvitykset 
Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Lahden kaupunginmuseo, 2000. 20 mb 
Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä. Lahden kaupunginmuseo. 2012. 

Opinnäytetyöt 
Duman, Oya (2018). Operationalisation of travel experience in an integrated planning process: City of Lahti case. Diplomityö. Aalto-yliopisto. 
Marttila, Juha (2017). Verkko-osallistaminen kaupunkisuunnittelussa. Case: Kotiseutuni Nastola -kyselyn tulosten analysointi. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. 
Mäkinen, Niko (2019). Lahden Ruuhijärven maisemaselvitys - Maisema osana maankäytön suunnittelua. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Muu aineisto 
Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta liitteineen, 39 mb