Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttaminen

Lahtelaiset voivat vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kaupungin päätöksentekoon. Asukkaat voivat esimerkiksi vastata ajankohtaisia aiheita käsitteleviin kyselyihin ja osallistua asukasiltoihin ja kuulemistilaisuuksiin.

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Esityslista

Esimerkiksi lautakunnan, kaupunginhallituksen tai valtuuston kokouksessa käsiteltävien asioiden lista päätösehdotuksineen. Lista on julkisesti nähtävillä ennen kokousta.

Kokouksen julkisuus

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Kunnan muiden toimielinten ovat pääsääntöisesti suljettuja.

Kuuleminen

Hallintolaki velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kuulemistilaisuudet ja asukasillat

Kaupunki järjestää ajankohtaisiin hankkeisiin, suunnitelmiin ja päätöksiin liittyviä vapaamuotoisia kuulemistilaisuuksia ja asukasiltoja.

Lahen D

Lahen D on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima, Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli, ryhmä aktiivisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan asuinympäristön, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Porukka-sovellus

Porukka on Lahden kaupungin mobiilisovellus, jonka avulla lahtelaiset ja Lahden kaupunki kehittävät yhteisiä asioita. Porukka-sovelluksen avulla pääset antamaan mielipiteesi Lahden kaupungin palveluista ja niiden parantamisesta. Porukan kautta saat myös hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa kaupungin asioista.