Siirry suoraan sisältöön

Liikenneverkko

Tavoitteena kävelypainotteinen keskusta sekä kaikkien liikkumismuotojen tasapuolinen saavutettavuus.

​Keskustan liikenneverkko 2020 -päätöksessä (kaupunginhallitus 12/2014) ja keskustan yleissuunnitelmassa (tekninen ja ympäristölautakunta 06/2015) on määritelty tavoiteltavat toimenpiteet keskustan katujen uudistamiselle. Päätöksen päälinjat ovat, että keskustan liikennejärjestelyissä etusijalla ovat jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne. Autoliikenne sopeutuu muihin liikkumismuotoihin ja suuret läpiajavat liikennevirrat ohjataan korvaaville reiteille. Keskustan tulee olla kaikilla liikennemuodoilla saavutettava.

Liikenneverkkopäätös ei huomioi eteläisen kehätien vaikutusta, joka muuttaa laajasti Lahden alueen liikenteen suuntautumista. Tämän
vuoksi liikenneverkkoa ollaan päivittämässä.

Keskustan liikenteen ja liikkumien tavoitesuunnitelman vuodelle 2030 (LIISU 2030) laatiminen on alkanut

Suunnitelmaa laaditaan strategisena liikkumisen kärkihankkeena ja se on osa Lahden Suunta- työn kestävän liikkumisen ohjelmaa (SUMP). Kaksivaiheisessa suunnitelmassa päivitetään keskustan liikenneverkon periaatteet sekä katukohtaiset ratkaisut, joilla voidaan luoda elinvoimainen ja viihtyisä keskusta sekä, varmistaa keskustan hyvä saavutettavuus ja samalla vastataan kaupunkimme ilmastotavoitteisiin.

LIISU 2030 suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa selvitetään liikenneverkollisia ratkaisuja ja toisessa vaiheessa määritellään katukohtaiset toimenpiteet. Suunnittelussa huomioidaan eteläisen kehätien vaikutus läpiajoliikenteeseen, Mannerheiminkadun muutos kaupunkibulevardiksi sekä tulevat keskustan palvelu- ja kulttuurilaitokset kuten Paavolan kampus, Ranta-kartanon kylpylä-uimahalli, Palvelutori ja Taide- ja muotoilumuseo LAD.

Liikenneverkollisessa tarkastelussa mietitään toimenpiteitä, joilla moottoroitu ajoneuvoliikenne saadaan tehokkaasti hyödyntämään valtateiden 12-4-24 reiteistä muodostuvaa ulkokehää ja sisempää keskustakehää. Vuoksenkadun yhteys Mannerheiminkadulle tulee tarkastella jo uusien palvelukeskittymienkin takia osana kehäratkaisua. Lisäksi selvitetään keinot ja toimenpiteet, jotka kannustavat ja tukevat kestävien kulkutapojen käyttöä keskustassa ja sinne saavuttaessa. Merkittävin liikenneverkon kokonaisuuteen vaikuttava päätös on joukkoliikenneterminaalin sijainnista, mikä jäi määrittämättä uudessa joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelmassa. Suunnitelmassa tutkitaan eri liikenneverkkoskenaariot keskustan läpiajoliikenteen ja saavutettavuuden kannalta sekä osoitetaan vaikutukset liikenneverkon kuormittumiseen, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä liikenneperäisiin päästöihin. Lopputuloksena esitetään keskustan liikenneverkon tavoitetila järjestelyperiaatteineen.

LIISU 2030 ensimmäisen vaihe valmistuu vuoden 2020 alussa

Kaupungin on oltavassa jatkuvassa liikkeessä. Yhdyskuntarakenne uusiutuu ja samoin kuin globaalit, kansalliset kuin paikallisetkin ympäristötavoitteet. Nämä kaikki velvoittavat myös muutoksia liikenteeseen ja liikkumiseen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ja autoliikenteen kehäreittien muodostaminen on tehokas keino varmistaa liikenteen sujuvuus kasvavassa kaupungissa. Samalla luodaan houkuttelevaa ydinkeskustaa, jossa ihmiset viihtyvät kaduilla kuljeskellen, kävellen ja pyöräillen. Edistämällä kestäviä liikkumismuotoja saamme samalla aikaan terveellisempää ja viihtyisämpää elinympäristöä myös keskustan asukkaille. LIISU 2030 projekti vastaa kaupungin kaikkiin kolmeen strategiseen tavoitteeseen – elinvoimaan, hyvinvointiin ja uusiutumiseen.

Lisätietoja
Huttunen Anna
Kestävän liikkumisen projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kunnallistekniikka
Anna.Huttunen@lahti.fi
+358444826176

Riitta Niskanen
Keskustan kehittämisen projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön palvelualue
Maankäyttö ja aluehankkeet
riitta.m.niskanen@lahti.fi
+358505594200