Uudenkylän osayleiskaava

Uudenkylän osayleiskaavan tarkoituksena on alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.

Uudenkylän osayleiskaavan laatimisesta on päätetty Nastolan kunnan kaavoituskatsauksen 2010 ja kaavoitusohjelman 2011–2014 yhteydessä (valtuusto 28.3.2011 § 13).

Osayleiskaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan, Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen, Arrajoen ranta-alueita ja Immilän kyläaluetta Immilän ja Arrajärven kylissä.

Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusaluetta Nastolan kirkonkylän puolella. Kaava-alue rajoittuu etelästä Orimattilan kaupungin rajaan ja idästä Iitin kunnan rajaan. Kaava-alueen koko on noin 58 km².

Ranta-alueiden osalta kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti siten, että yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena on mahdollista. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Aloitusvaihe

Selvitykset

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 29.10.–1.12.2014, viranhaltijapäätös

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 20.11.–21.12 2015, viranhaltijapäätös

Muu nähtävillä ollut aineisto

 

Kaavaehdotus on täydentynyt ja tarkentunut monilta osin verrattuna nähtävillä olleeseen osayleiskaavaluonnokseen. Valtatien 12 linjaus on esitetty valtatie 12:n yleissuunnitelman hankeryhmän valitseman vaihtoehdon mukaisesti ja kaavaan on merkitty melualueet ja meluntorjuntatarpeet.

Uuden henkilöliikenteen pääteasema on poistettu rautatieverkostosta. Jätteenkäsittelyalueen rajausta ja kaavamerkintää on tarkistettu ja alueelle on osoitettu tiestö ja tieyhteystarve. Lisäksi valtatie 12:n Uudenkylän eritasoliittymän lähistölle on osoitettu uusi huoltoaseman alue (LH) ja työpaikka- ja logistiikka-alue (TP). Rakokiveen on osoitettu uusi tieyhteystarve.

Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia luonnonmonimuotoisuus-, muinaismuisto- ja suojelukohteisiin sekä geologiaan ja pohjavesiin liittyviin merkintöihin ja määräyksiin. Kaavaan on tehty myös tarkennuksia aluevarausten rajauksiin, kaavamerkintöihin ja määräyksiin sekä rantarakennuspaikkoihin.

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Yhteystiedot

Yleiskaavoittaja
Sanna Suokas
Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäyttö ja aluehankkeet
Puh. 044 769 8640
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Matti Kautto
Puh. 0400 493 709
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Pääsuunnittelija (ranta- ja maaseutualueet)
Markus Hytönen
Puh. 040 7217527
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Pääsuunnittelija (keskusta- ja taajama-alueet)
Niina Ahlfors
Puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi