Siirry suoraan sisältöön

Yleiskaavatyö 2017–2020

Valtuustokaudella 2017–2020 laaditaan koko uuden Lahden alueen kattava yleiskaava. Yleiskaava on osa laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa yhdistyy maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.
Kartta, jossa on hahmoteltu eri tavoin kehittyä alueita Lahdessa. Kartalle on merkitty Lahden keskusta ja niin sanottu muu vanhan Lahden alue, nauhataajama Nastolassa ja Nastolan kylät.

Yleiskaavaehdotus

Lahden suunta -ehdotus on valmistunut ja asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Nähtäville tulevat Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. 

Ehdotusta on käsitelty teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

Ehdotukseen on voinut tutustua ennakkoon kevään asukastilaisuuksissa 26.5 ja 27.5.2020 ja verkossa. Aineistoon voi tutustua nähtävilläolon aikana Lahti-Pisteessä (Lahden Palvelutori, Kauppakeskus Trio), Lahden pääkirjastossa, Nastolan kirjastossa ja verkkosivuilla www.lahti.fi/lahdensuunta.

Nähtävilläolon jälkeen Lahden suunta -työhön tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Työn tulos menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2020–2021.

Tarkastelussa erilaiset vyöhykkeet

Koko kaupungin kattavalla yleiskaavalla on tarkasteltu uuden Lahden erilaisia vyöhykkeitä: luonto, maaseutu, kylät ja kaupunginosat sekä kaupunkimainen alue. Työssä on tarkasteltu eri alueiden ominaispiirteitä ja palveluita sekä liikkumista näillä alueilla.

Tällä yleiskaavakierroksella muita ajankohtaisia teemoja ovat olleet elinvoimaiset keskustat, vetovoimaiset asuinalueet, elinkeinoelämä, palvelut sekä luonnonympäristöt.  

Yleiskaava tehdään yhteistyössä 

Vuonna 2017 laadittiin yhteiset tavoitteet Lahden suunta -työlle, joka käsittää yleiskaavan lisäksi kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman.

Vuonna 2018 laadittiin yleiskaavaluonnosta yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Vuonna 2019 yleiskaavan luonnos oli nähtävillä osana Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnosta 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Yleiskaavasta esitettiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Luonnoksesta saatiin 13 viranomaislausuntoa ja 78 mielipidettä. Mielipiteistä 13 tuli erilaisilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. 

Lahden suunta -työn luonnoksen vaikutusten arviointi toteutettiin 1.6–31.10.2019 monialaisena ja vuorovaikutteisena asiantuntija-arviointina. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin selvitys- ja lähtötietojen lisäksi viranomaisten lausuntoja, osallisten tuottamaa tietoa, mielipiteitä ja kommentteja. 

Luonnosvaiheen kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin pohjalta on laadittu Lahden suunta -työn ehdotus.

Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää yleiskaavan hyväksymisestä talvella 2020–2021.