Siirry suoraan sisältöön

Yksityistieavustukset

Lahden kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.  Avustushakemukset tulee jättää elokuun loppuun mennessä.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat kunnan määrättävissä.

Yksityistielain 95 §:n mukaan kunta päättää

 • yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista
 • avustuksien ehdoista ja käytön valvonnasta
 • yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.​

 

Vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavat avustukset

Tekninen ja ympäristölautakunta on päättänyt 31.5.2016 § 70 kaupungin myöntämien kunnossapitoavustusten ehdot 1.1.2016 alkaen.  Näiden uusien ehtojen mukaiset avustukset tullaan maksamaan ensimmäisen kerran vuonna 2017. 

Kaupungin avustus yksityisteiden kunnossapitomenoihin

Avustusta saadakseen yksityisen tiekunnan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • tielle tulee olla perustettuna yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta,
 • tiekunnan vastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme Lahden kaupungin alueella sijaitsevaa vakituisessa asuinkäytössä olevaa taloutta tai sillä on paikallisesti huomattavaa merkitystä
 • tiekunnan vastuulla Lahden kaupungin alueella olevan tiestön hoitopituus tulee olla vähintään 1000 metriä ja
 • tiekunnan tulee vuosittain kerätä tiemaksuja tieosakkailta
 • alle sadan euron avustusta ei makseta


Avustuksen määräytyminen:

 • Avustukseen oikeuttavat hoito-, kunnossapito- ja yleiskustannukset voivat olla enintään kyseisen vuoden avustushakemusten mediaani euroa/km, enintään kuitenkin 1 500 euroa/km.
 • Avustusta suoritetaan ainoastaan pysyvän asutuksen pääsytien osalta. Pysyvän asutuksen pääsytien pituudesta vähennetään 100 metriä kutakin osakkaana olevaa vakituisesti asuttua kiinteistöä kohti. Jos kiinteistö on useamman kuin yhden järjestäytyneen tiekunnan osakas, vähennys suoritetaan vain kiinteistöä lähinnä sijaitsevan tiekunnan osalta. Pysyvän asutuksen pääsytien vähennyksen tekee kunta. Hakija ilmoittaa koko tien pituuden.
 • Avustus suoritetaan tiliselvitysten mukaisena jälkiavustuksena edellisen vuoden menojen perusteella.
 • Kunnan myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Kunnan avustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossapitokuluista.
 • Merkittävillä läpikulkuteillä voidaan edellä mainitun avustusperusteen lisäksi käyttää lisäavustusta, jonka suuruus on 10 prosenttia hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossapitokuluista.
 • Tiekunnan tulee vuosittain kerätä tiemaksuja tieosakkailta. Mikäli tiemaksuja ei ole kerätty, avustusta ei myönnetä.
 • Avustus on haettava elokuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus saapuu myöhästyneenä, avustusta ei myönnetä.
 • Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan kiinteistölle, jolla olisi mahdollisuus hakea avustusta.


Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella (julkaistaan vuoden 2017 alussa). Lomake tulee palauttaa vuosittain 31.8. mennessä. Kaupunki toivoo ensisijaisesti sähköisesti palautettuja lomakkeita.

Hakemuslomake tulee palauttaa:
sähköisesti osoitteeseen yksityistiet@lahti.fi ja viestiin otsikko: "Yksityistiet, avustukset" + hakevan yksityistien nimi
tai
Lahden kaupunki
Maankäyttö ja aluehankkeet, yksityistiet
Jouni Lehto
Askonkatu 2
15100 Lahti
 
Kaupungin ylläpitämä valaistus yksityisteillä
Yksityisteillä kaupungin ylläpitämän valaistuksen osalta on käytössä tiekuntien omavastuuosuus. Omavastuuosuus tiekunnille on 90 euroa/valaisintolppa/vuosi, joka vähennetään ensisijaisesti myönnettävästä avustuksesta. Mikäli tiekunta ei saa tai hae avustusta, kaupunki laskuttaa valaisintolppien omavastuuosuuden tiekunnilta.

Perusparannusavustus
Kaupunki voi  myöntää hakemuksesta perusparannusavustusta, mikäli siihen on myönnetty erillinen määräraha.  Tästä tiedotetaan erikseen vuosittain.

Yhteystiedot: