Siirry suoraan sisältöön

Yksityistieavustukset

Lahden kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.  Avustushakemukset tulee jättää elokuun loppuun mennessä.
Vuonna 2019 maksettavien avustusten ehdoista päätetään teknisessä ja ympäristölautakunnassa alkuvuonna ja tiedot päivitetään näille sivuille maaliskuun alkuun mennessä.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat kunnan määrättävissä.

Yksityistielain  mukaan kunta päättää

 • yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista
 • avustuksien ehdoista ja käytön valvonnasta
 • yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.​

Vuonna 2019 maksettavat avustukset

Avustusten ehdot päivitetään tähän maaliskuun 2019 alkuun mennessä.

Vuonna 2018 maksettavat avustukset

Tekninen ja ympäristölautakunta on päättänyt ​12.12.2017 § 151 kaupungin myöntämien kunnossapitoavustusten ehdot 1.1.2018 alkaen.  Näiden uusien ehtojen mukaiset avustukset tullaan maksamaan ensimmäisen kerran vuonna 2018. 

Kaupungin avustus yksityisteiden kunnossapitomenoihin

Avustusta saadakseen yksityisen tiekunnan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • tielle tulee olla perustettuna yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta,
 • tiekunnan vastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi Lahden kaupungin alueella sijaitsevaa vakituisessa asuinkäytössä oleva talous tai sillä on paikallisesti huomattavaa merkitystä,

 • tiekunnan vastuulla Lahden kaupungin alueella olevan tiestön hoitopituus tulee olla vähintään 1000 metriä ja

 • tiekunnan tulee vuosittain kerätä tiemaksuja tieosakkailta,


Avustuksen määräytyminen:

 • Avustukseen oikeuttavat hoito-, kunnossapito- ja yleiskustannukset voivat olla enintään kyseisen vuoden avustushakemusten mediaani euroa/km, enintään kuitenkin 1 700 euroa/km.
 • Avustusta suoritetaan ainoastaan pysyvän asutuksen pääsytien osalta. Pysyvän asutuksen pääsytien pituudesta vähennetään 100 metriä kutakin osakkaana olevaa vakituisesti asuttua kiinteistöä kohti. Jos kiinteistö on useamman kuin yhden järjestäytyneen tiekunnan osakas, vähennys suoritetaan vain kiinteistöä lähinnä sijaitsevan tiekunnan osalta. Pysyvän asutuksen pääsytien vähennyksen tekee kaupunki. Hakija ilmoittaa koko tien pituuden.

 • Avustus suoritetaan tiliselvitysten mukaisena jälkiavustuksena edellisen vuoden menojen perusteella.

 • Kaupungin myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Kaupungin avustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossapitokuluista.

 • Merkittävillä läpikulkuteillä voidaan edellä mainitun avustusperusteen lisäksi käyttää lisäavustusta, jonka suuruus on 10 prosenttia hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossapitokuluista.

 • Tiekunnan tulee vuosittain kerätä tiemaksuja tieosakkailta. Mikäli tiemaksuja ei ole kerätty, avustusta ei myönnetä.

 • Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan kiinteistölle, jolla olisi mahdollisuus hakea avustusta.

 • Avustus on haettava elokuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus saapuu myöhästyneenä, avustusta ei myönnetä.

 • Alle sadan euron avustusta ei makseta.


Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella (vasemmalla linkkilaatikossa). Lomake tulee palauttaa vuosittain 31.8. mennessä. Kaupunki toivoo ensisijaisesti sähköisesti palautettuja lomakkeita.

Hakemuslomake tulee palauttaa:
sähköisesti osoitteeseen yksityistiet@lahti.fi ja viestiin otsikko: "Yksityistiet, avustukset" + hakevan yksityistien nimi
tai
Lahden kaupunki
Maankäyttö ja aluehankkeet, yksityistiet
Jouni Lehto
Askonkatu 2
15100 Lahti
 
Kaupungin ylläpitämä valaistus yksityisteillä
Yksityisteillä kaupungin ylläpitämän valaistuksen osalta on käytössä tiekuntien omavastuuosuus. Omavastuuosuus tiekunnille on 90 euroa/valaisintolppa/vuosi, joka vähennetään ensisijaisesti myönnettävästä avustuksesta. Mikäli tiekunta ei saa tai hae avustusta, kaupunki laskuttaa valaisintolppien omavastuuosuuden tiekunnilta.

Perusparannusavustus

Tekninen ja ympäristölautakunta on 12.12.2017 § 152 päättänyt perusparannuksessa käytettävistä avustusperusteista 1.1.2018 alkaen.

 

Perusparannusavustusta saadakseen yksityisen tiekunnan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • tielle tulee olla perustettuna yksityistielain (358/1962) mukainen tiekunta,

 • tiekunnan vastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi Lahden kaupungin alueella sijaitsevaa vakituisessa asuinkäytössä oleva talous tai sillä on paikallisesti huomattavaa merkitystä,

 • tiekunnan vastuulla Lahden kaupungin alueella olevan tiestön hoitopituus tulee olla vähintään 1000 metriä.

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus,

 • tien oikaisu,

 • tien korotus,

 • maakivien poisto,

 • kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen,

 • muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa,

 • katuvalaistuksen uusiminen.

Perusparannusavustuksen määräytyminen

 • Kaupungin myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan ja hakemuksien määrän mukaan. Kaupungin perusparannusavustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia perusparannuksen toteutuneista kustannuksista.

 • Perusparannusavustus suoritetaan jälkiavustuksena toteutuneiden kustannusten mukaan.

 • Perusparannusavustusta on haettava huhtikuun loppuun mennessä.

 • Mikäli hakemus saapuu myöhästyneenä, avustusta ei myönnetä.

 

Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella kirjeellä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksen mukaan liitetään kopio tiekunnan päätöksestä, tositteet toteutuneista kustannuksista ja kartta mille tienosalle perusparannusta on tehty.

 

Yhteystiedot: