Siirry suoraan sisältöön

Pilottikohteet neljän kaupungin alueella

Toteutamme Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa seitsemän erilaista hulevesiä puhdistavaa ratkaisua pilottikohteisiin Espoon, Helsingin, Lahden ja Vantaan alueelle.
Sadetta kaupungintalon puiston kulmalla

Lahti

Länsi-Hennala, hulevesien siirretty käsittely

Lahden keskusta-alueelta Vesijärveen purkautuvat hulevedet ja niiden käsittely siirretään osittain Länsi-Hennalan alueelle. Siirtohanke yksistäänkin on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, mutta hankkeessa siihen yhdistyy vielä kestävän kehityksen mukainen luonnollinen hulevesien viivytys ja käsittely. Hanke yhdistyy uudisrakentamiseen, sillä Länsi-Hennalaan kaavoitettavalla alueella on tarkoitus käsitellä Lahden keskusta-alueelta johdettavien hulevesien lisäksi kohteen oman luonnollisen valuma-alueen hulevedet.

Helsinki

Taivallahti, hulevesien suodatusarkku

Alueen hulevedet johdetaan hulevesiarkkuun, joka suodattaa hulevesistä haitta-aineita ennen niiden laskemista mereen. Hankkeessa tutkitaan hulevesien laadullista käsittelyä liikennealueiden haitta-aineiden lisäksi mikromuovien ja -kumin osalta. Sovelluskohteessa seurataan Mechelininkadulta hulevesien mukana Taivallahteen suuntautuvaa kuormitusta ja arvioidaan suodatinarkun puhdistustehoa.

Munkkiniemenranta, sekavesien viivytyssäiliö,

Hankkeessa selvitetään sekavesien viivytyssäiliön toteuttamisen edellytyksiä kelluvana laituriratkaisuna. Säiliö varastoi sekavedet, jotka johdetaan verkoston kapasiteetin taas salliessa jälleen verkostoon. Ratkaisua on kokeiltu aiemmin Berliinissä, mutta kyseistä rakennetta ei ole suunniteltu Suomen talviolosuhteisiin. Hankkeessa selvitetään Suomeen soveltuvan säiliöratkaisun asentamisen edellyttämät luvat ja rakenteita mahdollisesti koskevat määräykset sekä laaditaan konsepti. Lisäksi tehdään toteutussuunnittelu pilottikohteeseen Helsingin Munkkiniemenrantaan.

Espoo

Merituulentie, biohiilisuodatuspainanteet

Kohteeseen rakennetaan neljä biosuodatuspainannetta, joita hyödynnetään katuvesien epä-puhtauksien puhdistuksessa. Biosuodatuspainanteita on kaksi eri versiota, joista molemmilla on oma tutkimusparinsa tutkimuksen vertailuaineiston kokoamiseksi. Biosuodatuspainanteiden rakennekerroksessa käytetään biohiiltä, joka sisältää kasvualustaa bakteereille ja muille mikrobeille. Mikrobiologiset prosessit puhdistavat hulevesiä ja biohiili-suodatin suodattaa ja sitoo itseensä vettä ja siihen liuenneita ravinteita, jolloin se toimii kas-villisuudelle vesi- ja ravinnevarastona.

Tonttumaa, tiivistyvän alueen hulevesien viivyttäminen ja laadullinen hallinta

Tonttumaan kohteessa on tavoitteena sekä hulevesien viivyttäminen että laadullinen hallinta. Kohde toimii pilottina tapaukselle, jossa maankäytön merkittävän tehostumisen kautta hulevesivirtaamat ovat äärevöityneet ja veden laatu heikentynyt. Suunnittelun tavoitteisiin liittyy lisäksi elinympäristön viihtyisyyden parantaminen maisemallisilla elementeillä. Suunniteltuun rakenteeseen sisältyy tulvatasanteellinen kaksitasouoma, virtaamaa säätävä patorakenne sekä viivytysrakenteisiin sijoitettavat kelluvat kosteikot, jotka tehostavat ravinteiden talteenottoa.

Vantaa

Aviapolis Urban Blocks -alue, hulevesialueen monikäyttö, hulevesien määrän ja laadun hallinta sekä vuorovaikutus

Tavoitteena on nostaa hulevesien hallinta keskeiseksi elementiksi urbaanissa puistoympäristössä sekä toteuttaa hulevesirakenteet monikäyttöisinä. Esimerkiksi kuivana aikana nurmialueet voivat olla pelailu- ja oleskelukäytössä ja sateella tulvanhallinta-alueita. Tähän pyritään korkeatasoisen hulevesirakentamisen lisäksi reaaliaikaisten olosuhdetietojen hyödyntämisellä. Tarjoamalla tietoa puhtaan veden tilasta asukkaat, yritykset, yhteisöt sekä oppilaat sitoutetaan huolehtimaan ympäristöstään. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa puiston älykäs valaistus, jonka avulla voidaan indikoida hulevesien laatua sekä havainnollistaa veden-pinnan nousua tulvatasanteille.

Lisätietoa pilottikohteesta Vantaan kaupungin verkkosivuilla

Finavia Oyj / Helsinki-Vantaan lentoasema, maanalaiset kosteikot erityiskohteiden hulevesien käsittelyssä  

Helsinki-Vantaan lentoasemalla muodostuu suuria määriä hulevesiä, joiden hallintaan ja käsit-telyyn tarvitaan innovatiivisia menetelmiä. Lintutörmäysvaaran takia lentoaseman ympäris-tössä on vältettävä laajojen avoimien vesialtaiden rakentamista. Tämän takia alueelle on suun-niteltu tyhjeneviä tulva-altaita sekä maanalaisia kosteikkoja, joissa vesi puhdistuu suotautues-saan rakennekerrosten läpi mikrobien toimesta.

Hankkeen aikana kohteessa toteutetaan diplomityötutkimus, jossa arvioidaan laboratorioko-keiden avulla maanalaisen kosteikkorakenteen vaikutusta lentoasema-alueen hulevesien laa-tuun sekä kartoitetaan puhdistustulokseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeessa syntyy myös rat-kaisuehdotuksia maanalaisten kosteikkojen toteutukseen Suomen oloissa. Kehitettävää me-netelmään voidaan soveltaa myös muiden runsaasti orgaanista ainesta sisältävien vesien kä-sittelyssä. Tällaisia ovat esimerkiksi kaatopaikkojen suotovedet. Ratkaisulla odotetaan olevan merkittävää kansainvälistä referenssiarvoa sekä liiketoimintapotentiaalia erityisesti ilmastol-taan Suomea muistuttavissa oloissa.

Tutustuminen Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen hulevesitutkimukseen sekä hulevesijaoston ensimmäinen tapaaminen 20.9.2018. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.9. mennessä