Siirry suoraan sisältöön

Pohjaveden laatu

Hiekka- ja sora-alueilla pohjavesi altistuu herkästi maaperässä tapahtuville muutoksille ja maaperään päätyville epäpuhtauksille. Lahdessakin ihmistoiminnan vaikutus näkyy pohjaveden laadussa.
Pohjaveden havaintoputki

​Pohjaveden laatu Lahdessa on säilynyt pääosin hyvänä, mutta ihmistoiminta näkyy vedenlaadussa monella tapaa. Pohjavedessä näkyy monenlaisia epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin mm. erilaisesta yritystoiminnasta sekä teiden ja radan kunnossapidosta. Näistä johtuen pohjavedestä löytyy esimerkiksi merkkejä öljytuotteista, erilaisista liuottimista sekä torjunta-aineista. Torjunta-aineiden takia on jouduttu Lahdessa jouduttu myös sulkemaan vedenottamoita. Talousveden ottokäutössä olevilta vedenottamoilta jaettava talousvesi on kuitenkin edelleen moitteetonta ja täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Lahti Aqua Oy tarkkailee Lahdessa pohjaveden laatua ja määrää tarkkailuohjelmansa mukaisesti. Lisäksi osalle ympäristöluvallisista ja maa-ainesluvallisista toimijoista on luvassa määrätty velvoite tarkkailla pohjaveden laatua ja/tai määrää. Pohjavettä tarkkaillaan lisäksi tien- ja radanpitoon liittyen sekä erilaisten lyhytaikaisempien selvitysten yhteydessä.

Pohjaveden laatua koskevat raportit laaditaan yleensä tarkkailukohtaisesti siten, että kukin toiminnanharjoittaja raportoi omasta tarkkailustaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus siirtyä pohjaveden tarkkailussa yhteistarkkailuun, jossa raportointi tehdään laajemmin esimerkiksi pohjavesialueittain. Pohjaveden laadusta on laadittu ajoittain raportteja myös erilaisin teemoin. Viimeisin kattava raportti koskee torjunta-ainepitoisuuksia Lahden pohjavesissä.

Pohjaveden laatua ja pohjaveden pinnankorkeutta seurataan tarkkailua varten asennetuista havaintoputkista. Havaintoputket ovat maaperän pohjavesikerrokseen asennettuja muoviputkia joita suojaa maanpinnalla erillinen teräsputki. Pohjavettä voidaan tarkkailla joko säännöllisesti otetuin näyttein ja mittauksin tai asentamalla havaintoputkeen automaattinen mittausasema.