Siirry suoraan sisältöön

Miten pohjavettä voi suojella?

Pohjaveden suojelussa keskeistä on ennakointi - maankäytön suunnittelulla, lupakäytännöillä ja ohjeistuksella tähdätään siihen, ettei pohjaveteen kohdistu sen laatuun tai määrään vaikuttavaa riskitekijää.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/Pohjavesikyltti.JPG

Hyvällä maankäytön suunnittelulla voidaan ennaltaehkäisevästi turvata pohjaveden muodostumisalueet. Maankäytön suunnittelulla voidaan huolehtia, että pohjaveden kannalta riskin aiheuttavat toiminnot sijoitetaan pohjaveden kannalta turvalliselle alueelle

Pohjavedelle aiheutuvaa riskiä voidaan hallita ja minimoida lainsäädännön lisäksi erilaisten lupamenettelyjen ja määräysten kautta. Ympäristöluvilla ja maa-aineksen ottoluvilla määritetään toiminnalle reunaehtoja ja muun muassa määrätään toiminnan kannalta tarpeellisesta pohjaveden laadun ja määrän tarkkailusta. Kuntien rakennusjärjestyksessä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa kuntakohtaisia, paikallisista olosuhteista johtuvia rajoituksia ja määräyksiä pohjavettä ja pohjavesialueita koskien.

Asukkaat voivat myös omalla toiminnallaan huolehtia pohjaveden laadun turvaamisesta. Yksittäisistä riskitekijöistä selkeästi suurin on öljylämmitys, josta aiheutuu pohjaveden ja maaperän pilaantumista sekä huonokuntoisista säiliöistä että käyttöön ja täyttöön liittyvistä ongelmista johtuen.

Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille 2012-2021

Lahti, Hollola ja Nastola laativat vuonna 2012 yhteisen pohjaveden suojelusuunnitelman, johon on asetettu pohjaveden suojelua koskevia tavoitteita vuosille 2012-2021. Pohjaveden suojelusuunnitelmaan on koottu tiedot alueen pohjavesistä ja vedenotosta sekä käyty läpi toimintoja, joista voi aiheutu riski pohjavedelle. Pohjaveden suojelusuunnitelmassa on lisäksi nostettii esiin tapoja joilla pohjaveden suojelua voidaan tehostaa.

Suojelusuunnitelman liitteenä on  toimenpideohjelma, johon on listattu käytännön toimia joilla pohjaveden tilaa voidaan alueella parantaa ja suojelua tehostaa. Toimenpideohjelman etenemistä seuraa kahdesti vuodessa seudullinen pohjavesityöryhmä. Pohjavesityöryhmä koostuu eri viranomaistahojen edustajista.

Yhteystiedot

Riikka Mäyränpää
vesiensuojelusuunnittelija
p. 050 3836 498