Erityishuolto

Tarkoituksena on edesauttaa kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

​Jos sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet eivät riittävästi kata palvelutarvetta, voidaan palveluja myöntää kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona. Nämä palvelut vahvistetaan erityishuolto-ohjelmassa. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma asiakkaan, hänen perheensä ja kuntoutuksessa mukana olevien ammattihenkilöiden kanssa. 

Tutkimus ja kuntoutus

Peruspalveluna Päijät- Hämeen keskussairaalasta tai ostopalveluna Etevan kuntayhtymästä.

Perhehoito 

Tarkoituksena on turvata perheenomainen ja hoidettavan tarpeenmukainen perhehoito. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. 

Lyhytaikainen hoito

Tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle lyhytaikaiseen, tilapäiseen hoidon tarpeeseen. Toteutetaan asiakkaalle sopivassa ympäristössä ostopalveluna eri palveluntuottajilta.

Asumispalvelut

Kaupungin omissa yksiköissä tai ostopalveluna eri palveluntuottajilta.  

Tukihenkilötoiminta

Kehitysvammaiselle henkilölle tarkoitettu tukihenkilö käy asiakkaan luona sopimuksen mukaisesti.

Kerho- ja leiritoiminta

Toimintaa järjestävät Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry ja Lahden seurakuntayhtymä.