Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja muun huolenpidon järjestämistä hänen omassa kodissaan.

​​​​Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavan palveluista, omaishoitajan hoitopalkkiosta sekä hoitoa tukevista palveluista.

Tuki maksetaan hoitajalle, joka voi olla omainen tai muu hoidettavan kanssa asuva henkilö.

Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta.

Myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jolla korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.

Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitaja

Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja se kerryttää eläkettä alle 68-vuotiaalle hoitajalle. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.