Henkilökohtainen apu

Kohdistuu niihin toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Apu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä
  • opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä
  • sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä

Päivittäisiä toimia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai virastoissa. 

Järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Järjestämistavoista päätettäessä on otettava huomioon henkilön omat toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Apua myönnetään päivittäisiä toimintoja, työtä ja opiskelua varten välttämätön avun määrä. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla pienempi, jos palveluselvityksessä ja -suunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän henkilön tarpeisiin.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

Työnantajamallilla eli korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Työnantajamallissa viranhaltijan on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.

Palvelusetelillä antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin.

Palvelusetelin myöntäminen

Viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä. Päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Palveluntuottajan tulee olla kaupungin hyväksymä ja palvelun tulee täyttää ne vaatimukset, jotka hyväksymiskriteereissä on asetettu. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta tai PalveluSantrasta.

Ostopalveluna hankkimalla avustajapalveluita

  • julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
  • järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.