Vaikeavammaisten muut tuet päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen

Tarkoituksena on edesauttaa vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista arjessa.

​Välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset voidaan korvata vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeasti liikuntavammaiselle henkilölle voidaan myöntää käyttöön esim. porrashissi, pyörätuoliramppi ja ovenavausjärjestelmä, vaikeasti kuulovammaiselle henkilölle voidaan myöntää esim. optinen hälytysjärjestelmä.

Autoavustus

Auton hankintatukea tai avustusta auton lisälaitteisiin ja muutostöihin myönnetään ensisijaisesti työssäkäyville, opiskeleville tai yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuville vammaisille jotka käyttävät autoa ja tarvitsevat liikkumisessaan apuvälineitä.

Avustusta voidaan myöntää ajamisen ja auton hallitsemisen kannalta välttämättömiin ja kohtuullisiin lisälaitteisiin ja muutostöihin.

Sopeutumisvalmennus

Valmennuksella autetaan vammaista ja hänen läheisiään oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Valmennusta annetaan esimerkiksi kursseilla, ja siihen voi osallistua myös vammaisen lähiomainen.

Muut apuvälineet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä apuvälineistä saa lisätietoa lähiklinikoilta ja apuvälinepalveluista.

Erityisravinto

Jos vamman tai sairauden takia tarvitaan pitkäaikaisesti erityisravintoa tai -ruokavaliota, voi tästä aiheutua tavanomaista suuremmat ravintokustannukset. Näihin ylimääräisiin kuluihin voi hakea tukea.

Vaatekustannukset

Jos vammasta tai sairaudesta johtuen vaatteiden kuluminen on tavanomaista suurempaa tai henkilö ei voi käyttää valmisvaatteita tai jalkineita, voidaan tukea myöntää ylimääräisiin vaatetuskuluihin.