Siirry suoraan sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto tarkoittaa huolenpitoa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu koko yhteisölle, ja sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluilla tarkoitetaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita. Palveluja on saatavilla kaikissa esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on ennaltaehkäisevää ja koko yhteisöä tukevaa. Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä

Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa oppilas-/opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen oppilas voi hyvin ja saa parasta mahdollista tukea oppimiseen ja toisten kanssa yhdessä toimimiseen. Periaatteena on, että ongelmiin tartutaan mahdollisimman varhain.

Tarvittaessa yksittäisen oppilaan asioita käsitellään aina tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä.

Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kouluterveydenhoitaja kokoaa luokkayhteisön tilaa kuvaavan yhteenvedon. Yhteenveto käsitellään koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Kouluyhteisön kaikki jäsenet ja vanhemmat voivat tuoda luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmälle.

Kaikissa yksiköissä on oma suunnitelma siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään. Se perustuu Lahden kaupungin yhteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lahdessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen, kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori auttaa muun muassa käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvien ongelmien selvittämisessä sekä tuen järjestämisessä.

Koulupsykologi auttaa oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa sekä tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lahden kaupungin päiväkodeilla, peruskouluilla ja lukioilla, Koulutuskeskus Salpauksella, Suomen diakoniaopistolla, Lahden konservatoriolla, Lahden seudun kristillisellä koululla, Lahden Steinerkoululla, Sylvia-kodin koululla ja Lahden kansanopistolla on yhteiset psykologi- ja kuraattoripalvelut. Nastolan alueen palvelut tuotetaan hyvinvointikuntayhtymästä.

Lisätietoja