Siirry suoraan sisältöön

Tehostettu ja erityinen tuki

​Oppimisen ja koulunkäynnin kolme tuen tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä.

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea oppilas voi saada, jos tehostetut tukitoimet eivät riitä. Erityisen tuen saamiseksi tarvitaan päätös.

Erityisen tuen päätös

Koulussa tehdään moniammatillisena yhteistyönä pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Erityisen tuen päätös perustuu pedagogiseen selvitykseen. Päätös tehdään toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina 2. vuosiluokan jälkeen ja 6. vuosiluokan aikana.

Yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa koulussa laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Ensisijaisesti lisätietoa tehostetusta ja erityisestä tuesta saa omalta koululta.