Lasten kuntoutus

​Lapsen kuntoutuksen lähtökohtana on kehityksen tukeminen, jotta lapsi saavuttaisi hyvän toimintakyvyn ja selviäisi mahdollisimman itsenäisesti.

Lapsen kuntoutus on uusien asioiden oppimista, mikä tarkoittaa yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen tuottamaa muutosta toiminnassa itsessään ja sille asetetuissa tavoitteissa.

Kuntoutus on perinteisesti ja lakisääteisesti jaettu lääkinnälliseen, sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kuntoutukseen. Lasten kuntoutuksessa otetaan huomioon lapsen kehitys yksilöllisesti ja toimintakyky kokonaisuudessaan.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa terapeuttista harjoittelua sekä lapsen ja perheen ohjausta ja neuvontaa. Lasten fysioterapiassa keskeistä on tarjota vanhemmille tietoa lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja ohjata keinoja lapsen kehityksen tukemiseen arjessa. Lastenfysioterapian asiakkaita ovat lahtelaiset lapset, joilla on sensomotoriikan poikkeavuutta, neurologisia tai reumatologisia oireita/sairauksia tai tuki-ja liikuntaelinongelmia. 

Lapsi ohjautuu fysioterapiaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai erikoissairaanhoidosta lasten neurologian-, reumatologian-, lastenkirurgian- tai lastenpoliklinikan lääkärin pyynnöstä. Vanhempi voi myös varata arviointiajan ilman lähetettä, jos lapsen sensomotorisessa kehityksessä ilmenee huolta.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on virallisen terveydenhuollon hyväksymä lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Sitä voi toteuttaa laillistettu psykologi, jolla on neuropsykologinen jatko- tai erikoistumiskoulutus tai muu perehtyneisyys.

Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu lapsille, joilla on neurologisia tai kehityksellisiä erityisvaikeuksia tai oppimisvaikeuksia. Ongelmina voivat olla mm:

  • tarkkaavuuden säätely
  • toiminnanohjauksen vaikeudet
  • kielelliset toiminnot
  • visuaaliset ja visuomotoriset toiminnot
  • luki- ja matemaattiset taidot.

Kuntoutuksessa harjaannutetaan lapsia, joilla on erityisvaikeuksia sekä opetetaan keinoja, joilla erityisvaikeuksia voi kompensoida. Kuntoutuksessa tärkeänä osatekijänä on yhteistyö perheen ja koulun kanssa, minkä avulla lisätään lapsen lähipiirin tietoisuutta lapsen yksilöllisistä oppimisedellytyksistä ja -tavoista.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi lapsen selviytymistä arkipäivän toiminnoissa kotona, päiväkodissa ja koulussa sekä tukee tarvittaessa lapsen kokonaiskehitystä, jotta lapsi pystyy saavuttamaan ikätasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa.

Lahden kaupungin lasten toimintaterapiapalvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille, joiden kehityksestä on noussut huolta. Lapset tulevat toimintaterapiaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin, puhe- tai fysioterapeutin lähettämänä. Lasten toimintaterapiapalvelu on asiakkaille maksutonta.