Asiakas- ja potilasrekisterien rekisteriseloste

Henkilörekisteriselosteet ovat julkisesti nähtävillä Lahden kaupunginsairaalan arkistossa (osoite Harjukatu 48) sekä niissä toimipisteissä, joissa rekisteriä käytetään.

Henkilörekisteriselosteet

Henkilörekisteri on käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta (Henkilötietolaki 3 §). Esimerkiksi potilasrekisteri on henkilörekisteri.

Asiakas- ja potilasrekisterien käyttötarkoitukset

 • Potilaan hoidon ja tutkimusten ja hoidon suunnittelu ja toteutus
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjänä Lahden sosiaali- ja terveystoimialalla on velvollisuus laatia henkilötietoja sisältävistä eri rekistereistään henkilörekisteriselosteet.

Henkilörekisteriselosteesta ilmenee muun muassa:

 • Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, esimerkisi potilaan tutkimusten ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen
 • Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
 • Rekisteriin kerätyt ja talletetut tiedot (esimerkiksi potilaan yksilöintitiedot ja hoidon yhteydessä syntyvät tiedot)
 • Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
 • Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Henkilörekisteriselosteet ovat julkisesti nähtävillä Lahden kaupunginsairaalan arkistossa (osoite Harjukatu 48) sekä niissä toimipisteissä, joissa rekisteriä käytetään.

Asiakkaan/potilaan informointitiedote

Asiakkaan/potilaan informointi henkilötietojen käsittelyn keskeisistä seikoista on osa palvelutapahtumaa. Lain mukainen asiakas- / hoitosuhteen rekisteröintiin liittyvä informointivelvoite toteutetaan Lahden sosiaali- ja terveystoimialalla antamalla asiakas- / hoitosuhteen alkaessa kirjallinen informointitiedote. Asiakasta/potilasta ei tarvitse informoida, jos hän on jo aiemmin todistettavasti saanut nämä tiedot.

Asiakkaan/potilaan informointitiedote sisältää rekisteriselosteen tietojen lisäksi tiedot:

 • tarkastusoikeudesta
 • tiedon korjaamisesta
 • oikeudesta kieltää asiakas-/potilastietojen luovutus
 • asiakas-/ potilasasiakirjan luovutusta koskevan suostumuksen vaatimuksesta ja merkityksestä

Asiakas- / potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Sivullisille tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain asiakkaan/potilaan kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuvalla oikeutuksella. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin välittömästi asiakkaan / potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.