Tyytymättömyys palveluihin tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi sosiaali- ja terveyshuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa tai antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.

​Muistutus

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön asiakas, potilas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle. Sosiaali- ja potilasasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. 

Kantelu

Saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella aluehallintovirastoon. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa.

Kirjallisen kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai aluehallintoviraston lomakkeella.

Oikaisuvaatimus

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa.