Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistövero määritellään maapohjan ja rakennusten arvon mukaan. Kaupunki päivittää rekistereihin tiedot maapohjasta sekä rakennusten koosta ja ominaisuuksista. Verohallinto määrittää näiden tietojen pohjalta verotusarvot. Lahdessa on käynnissä selvitystyö, jossa tarkistetaan, että rekistereissä on oikeat tiedot. Muissa kunnissa tarkistusten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot ovat kasvaneet. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla vero voi myös alentua.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/kerrostalo.jpg

​Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero on otettu käyttöön vuonna 1993 ja se korvasi asuntotulon verotuksen, kiinteistöjen harkintaverotuksen, katumaksun ja manttaalimaksun. Kiinteistöveron veronsaajia ovat kunnat.

Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja on verovelvollinen. Vuokratontilla olevien rakennusten osalta verovelvollinen on rakennusten omistaja, maapohjan osalta sen omistaja.

Verohallinnossa on vireillä kiinteistöverouudistus. Siihen liittyvien selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjien arvostamisjärjestelmät on uudistettava, koska verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien osalta kauppahintojen kehityksessä on tapahtunut myös alueellista eriytymistä, joka tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon verotuksessa. Rakennusten osalta verotusarvojen määräytymisperusteet on päivitettävä nykytasoon ja otettava huomioon alueelliset kustannuserot sekä luotava uusille rakennustyypeille vastaava arvostamisjärjestelmä. 

Lahdessa selvitystyö on käynnissä

Kunnissa on nyt käynnissä työ rekisteritietojen tarkistamiseksi vastaamaan todellista tilannetta, jotta uudistuksen jälkeen verot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Tarkistus varmistaa myös kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun, kun kaikkia kohdellaan verotuksessa samalla tavalla. Lahdessa selvitystyö alkoi kesällä 2019. Alkuvaiheessa on tarkistettu kerrostalojen tietoja ja työ etenee kaupunginosittain. Kerrostaloalueiden jälkeen ovat vuorossa teollisuusalueet ja viimeisenä omakotitalot ja kesäasunnot.

Pääosa työstä tehdään eri rekistereitä ja rakennuslupakuvia vertaamalla. Työssä käytetään apuna myös ilmakuvia ja katunäkymäkuvia. Osa kohteista tarkistetaan myös maastossa. Rakennusten ulkomitat käydään epäselvissä tapauksissa tarkistamassa mittaamalla, mutta rakennusten sisälle ei mennä. Selvitystyön edettyä teollisuus- ja omakotialueille tullaan mahdollisista mittauksista ilmoittamaan omistajille etukäteen.

Tavoitteena on käydä läpi kaikki kaupungin alueella olevat rakennetut kiinteistöt. Tarkistustyö tehdään kaupungin omana työnä ja siihen on palkattu kaksi määräaikaista henkilöä. Työ kestää useamman vuoden.

Kiinteistöverotiedot tulee itse tarkistaa

Verottaja lähettää vuosittain maaliskuussa kiinteistöveropäätöksen. Se tulee itse tarkistaa ja ilmoittaa verottajalle muuttuneet tiedot, kuten puretut rakennukset tai päätöksestä puuttuvat rakennukset.