Hoppa till innehållet

Tjänsternas kvalitet och klientens rättigheter

Hälsovårdens klienter har, i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter, rätt till god och ändamålsenlig vård inom ramen för de tillgängliga resurserna.

​Klientens rättigheter:

• God vård. Vården får inte kränka patientens människovärde, övertygelse eller integritet.
• Tillbörliga undersökningar och rätt vårdplats.
• Gott bemötande. Patientens modersmål, individuella behov och kultur ska tas i beaktande i mån av möjlighet.
• Nödvändig och begriplig information under hela vårdprocessen. Vid behov ska tolk anlitas.
• Att få veta varför och hur länge vården dröjer.
• Att få läsa patientdokumenten och rätta till eventuella felaktiga uppgifter.
• Att vara med och besluta om vården i mån av möjlighet.
• Att få sin röst hörd, även som minderårig.
Patientombudsmannen bistår hälsovårdens klienter vid behov.

Hantering av patientinformation på Lahtis hälsovårdscentral

På Lahtis stads närkliniker stadssjukhus och andra hälsovårdsenheter sparas uppgifter om patienterna i patientregistret. Patientregistret innehåller uppgifter om de undersökningar patienten genomgått samt om hur hans eller hennes vård har ordnats och genomförts. 

Patientregistret består av patientjournaler i pappersform, elektroniska patientdatasystem och röntgenbilder. Om du vill ha mer information om registret och vilka personuppgifter som sparas där kan du be att få se registerbeskrivningen.

Patientuppgifterna ska hållas hemliga och får inte lämnas ut till utomstående utan patientens samtycke. I vissa lagstadgade situationer kan uppgifterna lämnas ut utan patientens samtycke. Du har rätt att få se de uppgifter som rör dig och att kräva att information som du anser är felaktig eller onödig tas bort eller korrigeras. Du kan framföra din begäran till den läkare som vårdar dig eller till någon annan anställd inom hälso- och sjukvården.

Registerbeskrivningen och de blanketter som används vid begäran om insyn finns på hälsovårdscentralerna, på andra verksamhetspunkter för hälsovård, medicinsk rehabilitering och hemvård samt på stadssjukhuset (Personuppgiftslagen 24 §).