Hoppa till innehållet

2016-11-09 12:00

Lahtis vill bli Europas gröna huvudstad

En särskild styrka i Lahtis när det gäller miljön är en ypperlig avfallshantering. I Lahtis utnyttjas mer än 90 procent av avfallet som energi eller material.
En bild.

Tävlingen om Europas gröna huvudstad har anordnats av Europeiska kommissionen. Meningen är att varje år belöna en europeisk stad som på ett mångsidigt sätt har främjat miljörelaterade mål.

Faktorer som beaktas är miljöns status, framsteg i miljöfrågor och framtidsplanerna ur de 12 delområdenas synvinkel. Delområden som bedöms är bekämpning av klimatförändringen och anpassning, lokaltrafiken, hållbar markanvändning och grönområden, naturen och naturens mångfald, luftens kvalitet, buller, avfallshantering, vattenförsörjning, behandling av avfallsvatten, ekoinnovationer och hållbar sysselsättning, energieffektivitet samt kontroll av miljöfrågor.

En av Lahtis styrkor är en fungerande avfallshantering. I Lahtis utnyttjas 90 procent av avfallet som energi eller material. Lahtis är också en intressant Cleantech-verksamhetsmiljö. Som exempel kan nämnas Kujala avfallscentral och investerarevenemanget Cleantech Venture Day.

Tack vare ett fortlöpande saneringsarbete har Vesijärvi renats och är ett av Lahtis miljöprestationer.

Utsläppen av växthusgaser ned med över en tredjedel

Tack vare miljöinsatserna har utsläppen av växthusgaser minskat med 37 procent per invånare jämfört med 1990. I framtiden minskar utsläppen allt mer i och med att Lahti Energias kraftverk Kymijärvi III blir klart (uppskattningsvis 2020) och Kymijärvi I, som i huvudsak använder stenkol, tas ur bruk.

Kollektivtrafiken i Lahtis förnyades 2014 och man tog i bruk fordon som har de lägsta utsläppen i Finland. Mer än 80 procent av bussarna tillhör den renaste klassen EUR06. Resecentralen som öppnades 2015 sporrar människor att använda kollektivtrafiken genom att kombinera tåg- och busstrafiken samt andra färdsätt på ett praktiskt sätt.
Cykeltrafiken i Lahtis har ökat betydligt från 1990-talet (3 procent av interna resor inom staden) fram till 2016 (17 procent av de interna resorna).

Generalplanen under ständig utveckling

Modellen för planeringen av markanvändning i Lahtis är innovativ och unik på riksnivå. I och med att generalplanen uppdateras fortlöpande kan snabb stadsplanering göras och nya utmaningar kan mötas.

Synpunkterna från invånarna är en stark faktor vid planeringen av markanvändningen. Invånarna kan uttrycka sina synpunkter på invånarmöten och genom att besvara enkäter samt till exempel genom barnens uppfattning om sin närmiljö. Mobilappen Porukka är en av stadens nya kanal för samarbete och interaktion med invånarna. Porukka användes även vid utarbetandet av tävlingsansökan, när stadsborna ombads ge sina synpunkter på miljöfrågor. Appen har för närvarande mer än 2 300 användare och via den har det kommit in mer än 166 000 svar.

Vem som får titeln som Europas gröna huvudstad avgörs i juni nästa år. Tidigare vinnare är bland annat Stockholm, Hamburg och Ljubljana.