Hoppa till innehållet

Skolstart

I Finland börjar läroplikten vanligtvis från och med det år man fyller 7 år. I Lahtis börjar fler än 1 200 barn skolan år 2019.

Anmälan till årskurs 1

Blivande förstaklassister anmälde sig i första hand elektroniskt via Wilma-systemet i januari: 9.–24.1.2019.

Anvisningar och den nyckelkod som behövs för en elektronisk anmälan skickas per post till blivande förstaklassister och dess vårdnadshavare hemadress under den andra veckan i januari.

Elektronisk anmälan via Wilma: Spara nyckelkoden och det användarnamn och lösenord för Wilma som du skapar med hjälp av den, eftersom du i april behöver uppgifterna för att ansöka om morgon- och eftermiddagsvård (eftis).

I samma kuvert finns också broschyren Tervetuloa peruskouluun (Välkommen till grundskolan). Där finns även information om svensk skolgång i Lahtis. 

Barn som ska börja i finskspråkig skolan har följande alternativ:

  • anmäla sig till det egna elevupptagningsområdets skola,
  • ansöka om en plats i en skola i ett annat elevupptagningsområde,
  • ansöka om en plats i en skola i en annan kommun eller i en privat skola. 

Även de barn som ansöker om särskilt stöd, uppskjuten skolstart eller förberedande undervisning ska anmäla sig till den egna närskolan.

När elever från andra kommuner (t ex Orimattila, Hollola, Heinola, Vääksy) anmäls till Svenska skolan så bör detta meddelas den egna kommunen. Svenska skolan fungerar som svenskspråkig närskola för hela regionens grundskoleelever, men det är den egna kommunen som ansvarar för utgifterna. Anmälningsblanketten fås från Svenska skolans kansli.
ruotsinkielinen.koulu@lahti.fi
tel. 050 311 1640, karin.ihalainen@lahti.fi

Tidsbeställning till skolhälsovårdaren

När det har blivit klart vilken skola ditt barn ska gå i, boka tid för en skolstartskontroll hos den egna skolans skolhälsovårdare. I samband med kontrollen ska du lämna in en ifylld förhandsuppgiftsblankett till skolhälsovårdaren. Instruktioner och blanketten finns på skolhälsovårdens sidor.

Besöksdagar

I maj ordnar skolorna besöksdagar för de blivande förstaklassisterna och deras vårdnadshavare. ​På Svenska skolan ordnas förskoleklubb för blivande förskolebarn vårterminen innan förskolan börjar.

Religion- och livsåskådning

Varje elev måste ha ett åskådningsämne, antingen religion eller livsåskådning. Åskådningsämnet väljs i åk. 1 i samband med anmälan till skolan. Vårdnadshavaren anger på anmälningsblanketten om eleven tillhör något religiöst samfunds befolkningsregister och i vilket åskådningsämne eleven deltar eller vad för undervisning som önskas för eleven. I den elektroniska anmälan kommer informationen om befolkningsregistret automatiskt. Då gäller det bara att välja rätt åskådningsämne. Informationen är viktig eftersom den utgör grunden för elevens rättigheter och skyldigheter och i enlighet med den placeras eleven i rätt åskådningsämne.

Valet av åskådningsämne står i princip fast under hela grundskolan. Om eleven byter religiöst samfund eller om vårdnadshavaren vill byta elevens åskådningsämne, så kontaktas skolans rektor.

Anordnandet av åskådningsämnen i Lahtis
De flesta eleverna deltar i evangelisk luthersk religionsundervisning som ordnas på stadens samtliga skolor. Dessutom ordnas undervisning i ortodox religion, islam och livsåskådning. För elever som inte deltar i ovan nämnda åskådningsämnen ordnas annan undervisning eller verksamhet.

Åskådningsämnenas karaktär
Inom grundskolan är all undervisning opolitisk och religiöst icke-bekännande. Undervisningen i åskådningsämnena är inte religiöst utövande utan insikt om olika former för religiöst utövande samt olika seder. Undervisningen betonar kännedom om egen religion.
För mer information anordnandet av åskådningsämnen i Lahtis, se bilagan (på finska).
Mera information om åskådningsämnena ger invandrarkoordinator Pasi Salmi, tel. 050 387 8724