Hoppa till innehållet

Tjänster för småbarnsfostran

Lahtis barnfamiljer har tillgång till högklassig småbarnsfostran på daghem, hos familjedagvårdare och i klubbar i enlighet med familjernas behov. - Svenskspråkig småbarnsfostran på Svenska dagiset i Lahtis. - Anmälan till svenskspråkig dagvård och förskola. - Kompletterande dagvård för förskolebarn.

Förskoleundervisningen ordnas i daghemmen ofta i anslutning till skolorna. Dagklubbar utgör också ett alternativ till den egentliga dagvården.

Staden har sammanlagt nästan 40 daghem

I Lahtis finns nästan 8 300 barn under skolåldern. Av dem deltar 4 500 i dagvård eller förskola, 800 får stöd för privat dagvård och fler än 2 100 vårdas hemma med hemvårdsstöd. Föräldrarnas val avgör vilka tjänster som behövs.

I verksamhetskulturen inom småbarnsfostran syns lekens, förståelsens och lärandets glädje samt goda kommunikationsfärdigheter. Småbarnsfostran förverkligas i samarbete med föräldrarna. Barnets tillväxt och lärande börjar inom småbarnsfostran och förskolan. 

Inom småbarnsfostran utförs multiprofessionellt arbete för att främja barns och ungas välfärd i samarbete med grundskolan och ungdomsverksamheten. Man genomför åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Man främjar på olika sätt barnfamiljernas, barnens och de ungas rätt att uttrycka sina åsikter om tjänsterna. 

Svenskspråkig småbarnsfostran på Svenska dagiset i Lahtis

Svenska dagiset i Lahtis är ett litet och trivsamt daghem som ligger i samma hus som Svenska skolan. Daghem, förskola och skola har ett tätt samarbete. Svenska dagiset som upprätthålls av Folkhälsan Välfärd AB ligger för tillfället på Teinintie 4, 15200 Lahtis. I dessa lokaler har daghemmet ca 40 dagvårdsplatser fördelade på tre barngrupper. En av grupperna är en språkbadsgrupp för finskspråkiga barn. Förutom språket och kulturen är goda levnadsvanor tyngdpunkterna i Folkhälsan Välfärds småbarnsfostran.  

Anmälan till svenskspråkig dagvård

Det är alltid möjligt att anmäla barnen till svensk dagvård. Ansökan är giltig ett framåt från det datum då ansökan är inlämnad. Om uppgifterna i ansökan förändras bör detta meddelas Dagvårdskansliet, tel. 03 818 1054.

Anmälan görs i första hand elektroniskt via länken under rubriken Nätblanketter - Asioi verkossa - som finns här på sidan. Pappersblankett fås också från Svenska dagisets föreståndare. Meddelande om erhållen dagvårdsplats meddelas skriftligt.

För mer information om svenskspråkig dagvård, kontakta Svenska dagisets föreståndare: Tarja Mäkinen, tel. 044 788 36 70, tarja.makinen@folkhalsan.fi eller från Dagvårdskansliet, Saimaankatu 11, 3 vån. eller från Lahti-Piste i Nastola-området, Pekkalantie 5.  

Språkbadsdagvård på Svenska dagiset i Lahtis

Svenska dagiset tar också emot finskspråkiga barn till språkbadsgruppen. Med hjälp av språkbadsmetoder lär sig barnen där en så fungerande svenska att de därefter kan börja i svensk förskola och gå den svenska skolstigen i Lahtis. Därmed har de fått en gåva som de har glädje av hela livet!

För anmälan och information om språkbadsdagvård, kontakta Svenska dagisets föreståndare, tel. 044 788 36 70, tarja.makinen@folkhalsan.fi  

Förskoleklubb för 5-åringar

 Varje läsår ordnas en förskoleklubb för 5-åringarna som är på väg till förskolan. Klubben ordnas i Svenska skolans lokaler i samförstånd med Svenska dagisets personal. I förskoleklubben bekantar sig 5-åringarna med skolans personal och utrymmen samt övar förskolefärdigheter. Via förskoleklubben är skolan i direkt kontakt med sina blivande förskoleelevers hem.

För mera information om förskoleklubben, kontakta Svenska skolans rektor, tel. 050 311 1640, karin.ihalainen@lahti.fi

Svenskspråkig förskola

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Lahtis ordnas av Svenska skolan som en del av skolans ordinarie verksamhet. Undervisningen följer Läroplanen för den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Lahtis, pdf.

Förskolans skoldag är 4 timmar / dag och den är mångsidigt upplagd med aktiviteter både inomhus och utomhus. Svenska språket och kulturen står i fokus för verksamheten. Målet är att förbereda förskoleeleverna för svenskspråkig grundskola i Lahtis. För att stärka de finskspråkiga elevernas skolspråk används språkbadsmetoder i undervisningen. Förskoleeleverna har mycket samarbete med skolans övriga elever. Dessutom är alla raster, fester och utfärder gemensamma för hela skolan. Eleverna äter i skolans matsal.

Anmälan till svensk förskola görs i januari samma år som förskolan börjar. Alla elever med förutsättning att studera på svenska tas emot till förskolegruppen. Anmälan görs via blanketten som finns längst uppe på den här sidan. Anmälningsblanketten kan också fås i pappersform från Svenska skolans kansli.

För mera information om förskolan, kontakta Svenska skolans rektor, tel.  050 311 1640, karin.ihalainen@lahti.fi

Kompletterande dagvård för förskolebarn

De förskoleelever som behöver kompletterande dagvård före eller efter förskoledagen kan ta del i Svenska dagisets kompletterande dagvård. Svenska dagiset verkar i samma hus som Svenska skolan och verksamheten upprätthålls av Folkhäsan Välfärd AB.

Anmälan till kompletterande dagvård:
För mer information om kompletterande svenskspråkig dagvård för förskolebarnen, kontakta Svenska dagisets föreståndare, tel 044 788 36 70, tarja.makinen@folkhalsan.fi

Se här, för mer information om Svenska gården.