Hoppa till innehållet

Deltagande och planläggningsprocessens gång

I planläggningen samordnas olika mål, och planläggningsprojektet består av flera steg. Du kan delta i olika skeden av planeringsprocessen och uttrycka din åsikt.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/osallistuminen-ja-tiedottaminen/Kaavaosallistuminen.jpg

Planerna förbereds i samarbete med berörda parter, alltså de parter som väsentligen kan komma att påverkas av planen. Du kan delta i boendekvällar och verkstäder, diskutera med de personer som ansvarar för planläggningsprocessen och framföra dina åsikter om planerna. Planläggningsprocessens olika skeden beskrivs nedan.

1 Inledningsskedet

- Planen anhängiggörs på initiativ av staden eller en privat aktör.
- Saken offentliggörs i den årliga planläggningsöversikten eller genom en separat kungörelse.
- De boende i närområdet, markägarna och andra berörda parter informeras om planläggningsprojektet per brev.
- I inledningsskedet gör man upp en deltagande- och utvärderingsplan. Respons på denna kan ges till planläggaren.
- I inledningsskedet kan man ordna en boendekväll eller guidad rundtur där planläggningsarbetet presenteras eller en verkstad för gemensam brainstorming.

2 Utkastskedet

- I utkastskedet gör man idéutkast och utredningar samt bedömer utkastens effekter.
- Man förhandlar med berörda parter.
- Du kan uttrycka dina synpunkter på planutkastet eller -utkasten muntligen eller skriftligen under hörandetiden, som är minst 14 dagar.
- Du kan skicka in dina synpunkter per e-post direkt till registret (kirjaamo@lahti.fi) eller till planläggaren (fornamn.efternamn@lahti.fi). Synpunkterna publiceras med namn på stadens webbplats.
- Planerna kan presenteras under en boendekväll eller ett annat möte under utkastskedet. Under utkastskedet diskuterar man olika idéer tillsammans med de berörda parterna.

3 Förslagsskedet

- I förslagsskedet skapar man ett planförslag utgående från det valda planutkastet. De synpunkter och myndighetsutlåtanden som kommit in tas i beaktande då planförslaget görs upp.
- Planförslaget presenteras för teknik- och miljönämnden som beslutar om att det ska läggas ut till påseende för 30 dagar.
- Det finns möjlighet att framföra skriftliga anmärkningar mot planen under den tid den finns till påseende.
- Anmärkningarna riktas till teknik- och miljönämnden och kan skickas per e-post inom den tid som planen finns till påseende (kirjaamo@lahti.fi). Du kan också lämna in anmärkningen till Lahtis-punkten eller kundbetjäningspunkten i Nastola.
- Alla som lämnat in anmärkningar får motiverade svar, som skickas per post om mottagaren har gett sin adress. Anmärkningarna publiceras med namn på stadens webbplats.
- Obs. Synpunkter som lämnats in i utkastskedet beaktas inte längre officiellt i förslagsskedet. Den som ännu i förslagsskedet har anmärkningar på planens innehåll måste lämna in en ny anmärkning.

4 Godkännandeskedet

- Stadsstyrelsen behandlar planförslaget och därtill hörande anmärkningar och svar.
- Stadsfullmäktige godkänner planförslaget. Planändringsförslag med ringa effekt godkänns av teknik- och miljönämnden.
- Berörda parter och kommunens medlemmar kan överklaga stadsfullmäktiges eller nämndens beslut till Tavastehus förvaltningsdomstol under besvärstiden på 30 dagar efter beslutet.
- Beslutet från Tavastehus förvaltningsdomstol kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

5 Ikraftträdande

- Om planen inte överklagas vinner den laga kraft ca 1,5–2 månader efter stadsfullmäktiges beslut. Kungörelsen om att planen har vunnit laga kraft sätts upp på stadshusets anslagstavla.