Hoppa till innehållet

Bygglov och åtgärdstillstånd

Vederbörlig ansökan om bygglov och väl genomförd tillståndshantering är grundförutsättningar för förverkligande av planläggningen, hänsyn till omgivningen och grannskapet, ändamålsenlig byggplanering och bra byggande.

​Bygglov krävs när man ska uppföra en ny byggnad eller öka våningsytan. Bygglov måste också sökas för renoverings- eller ändringsarbeten som påverkar de boendes säkerhet eller hälsa.

Tillstånd krävs för att väsentligt ändra användningsändamålet för en byggnad eller en del av en byggnad. Vid behandlingen av ansökan bedömer man hur förändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur kraven på byggnaden förändras.
Små byggprojekt kräver åtgärdstillstånd.

Till sådana räknas exempelvis olika konstruktioner och anläggningar samt förnyande av en byggnads fasad. Även energibrunnar och köldbärarkretsar kräver åtgärdstillstånd. Vissa åtgärder är befriade från tillståndspliktighet i byggnadsordningen.