Siirry suoraan sisältöön

Satamajärjestys

Kaupungin satamissa noudatetaan lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi satamajärjestyksen ja satamaviranomaisen sen nojalla antamia määräyksiä.

Yleiset säännökset

1§ Lahden kaupungin satamissa ja satama-alueilla on lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi noudatettava tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisen sen nojalla antamia määräyksiä.

2§ Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettuja satama-alueita ovat seuraavat alueet:

  • Niemen satama 
  • Teivaan satama
  • Vesijärven satama
  • Mukkulan laiva- ja venelaiturialue
  • Enonsaaren laiva- ja venelaiturialue
  • soutuvenevalkamat

Niemen, Vesijärven ja Teivaan satama-alueiden rajat on merkitty tämän satamajärjestyksen liitteenä oleviin karttoihin. Säännös koskee mainittuja satama-alueita siltä osin kuin alueet ovat kaupungin omistuksessa tai muutoin yleisessä käytössä. Myös muilla kaupungin omistamilla vesialueilla noudatetaan satamajärjestystä.

Satama-alueisiin kuuluvien maa-alueiden rajat määrätään lisäksi tarvittaessa asemakaavassa tai kaupunginhallituksen päätöksellä.

3§ Sataman hallintoa hoitaa kaupunginhallituksen valvonnan alaisena tekninen lautakunta, jonka alaisena sataman hallintoa hoitaa ja satamajärjestyksen noudattamista valvoo teknisen ja ympäristötoimialan kunnallistekniikan satamakonttori. 

Satamaviranomainen on Lahden kaupungin satamapäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan erikseen määrätty viranhaltija.

II Luku
Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset 

4§ Matkustaja-alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin satamakonttoriin. Liikenne voidaan aloittaa vasta, kun satamaviranomainen on hyväksynyt aikataulun.
5§ Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, vesibussista, kalastustroolarista tai muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaa käytettävästä aluksesta on ilmoitettava satamaviranomaiselle ennen liikenteen aloittamista.
6§ Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen valtion tai Lahden kaupungin omistamasta aluksesta, paitsi milloin sitä käytetään kauppamerenkulkuun. Sama on voimassa myös vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen osalta. Tällaisesta veneestä ei tarvitse tehdä myöskään ennakkoilmoitusta, mutta sitä ei saa kiinnittää tai ankkuroida ilman lupaa.

III Luku
Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

7§ Suurin sallittu nopeus on osoitettu liikennemerkein. Alusten nopeus on säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille eikä alukselle itselleen. Aallokon aiheuttamiskieltoa ja erityistä varovaisuutta on noudatettava sivuutettaessa kapeita väyliä, laitureita ja poijuihin kiinnitettyjä aluksia.

8§ Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää toiseen paikkaan.
Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

9§ Alusta laituriin kiinnitettäessä, irrotettaessa ja sitä siirrettäessä sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja satamalaitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa alus on siirrettävä ankkuriin.
Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla on kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.
Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja tarvittaessa suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina.
Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa häiritä liikennettä eivätkä vahingoittaa satamalaitteita. Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen sen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä ja likaa. Lumen ja jään poistaminen aluksesta laiturille on kielletty.
Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saadaan käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.

10§ Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää. Siirto tapahtuu aluksen omistajan kustannuksella.

11§ Luvatta kiinnittyneet alukset ja muut uivat laitteet voi satamakonttori poistaa aluksen omistajan kustannuksella ja vastuulla.

12§ Riisutun ja talvehtivan aluksen sijoittamiseen satamaan on saatava satamaviranomaisen lupa. Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa.

IV Luku
Sataman turvallisuus

13§ Jokainen on velvollinen antamaan ne tiedot satamaviranomaiselle, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle.

14§ Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotaululla suljetuksi merkityllä satama-alueella tai sen osassa.

15§ Asiaton oleskelu on kielletty myös sellaisessa pienvenesatama-alueen osassa, joka on aitauksella tai kieltotauluilla merkitty eristetyksi alueeksi. Satamaviranomaisen valtuuttamalla vartiointiliikkeellä tai poliisilla on oikeus määrätä tällaiselta ja muultakin satama-alueelta poistettaviksi siellä asiattomasti oleskelevat henkilöt.

16§ Satama-alueilla olevia sammutus-, pelastus- sekä ensiapuvälineitä ja –laitteita saa käyttää vain niille tarkoitetussa tehtävässä. 

V LUKU
Tavaran varastointi 

 17§ Satama-alueelle ei saa varastoida tavaraa ilman satamaviranomaisen lupaa. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä.

VI LUKU
Ympäristömääräyksiä

18§ Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että aluksesta ei vuoda tai että sieltä ei heitetä tai pumpata satama-alueen veteen tai ympäristöön öljyä eikä muita pilaavia aineita tai jätteitä. Hänen on huolehdittava myös siitä, että aluksessa syntyvät jätteet toimitetaan satamakonttorin järjestämiin jätesäiliöihin asianmukaisesti lajiteltuina ja niin, että erityisjätteet voidaan hävittää jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimalla tavalla. Aluksesta ei myöskään saa päästää höyryä, nokea tms.,josta on vaaraa tai haittaa muille sataman käyttäjille tai sataman laitteille. Käymäläjätteitä ei saa mistään aluksesta pumpata satama-alueelle.

19§ Sellaisia alusten korjaus- ja kunnostustöitä, joista saattaa aiheutua likaisuutta, mataloitumista, tulenvaaraa tai tarpeetonta melua, saadaan suorittaa vain satamaviranomaisen luvalla ja erikseen osoitettavassa paikassa. Jos työstä aiheutuu haittaa sataman toiminnalle, on se satamaviranomaisen vaatimuksesta keskeytettävä.

20§ Aluksen päällikön on välittömästi ilmoitettava satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta ja veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä, kemikaaleista tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

21§ Satamassa toimivien yritysten on huomioita kulloinkin voimassaolevat ympäristöluvat ja sopeutettava toimintansa niiden määräyksiin ja niiden perusteella annettuihin erillismääräyksiin.

VII LUKU
Tulipalon ehkäiseminen

22§ Tulen teosta satama-alueilla on säädetty erikseen.

23§ Satamissa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

VIII LUKU
Ajoneuvoliikenne 

 24§ Ajoneuvojen pysäköintipaikat sekä muut liikennejärjestelyt on osoitettu liikenteenohjauslaittein.
Matkailuautossa tai –vaunussa yöpyminen satama-alueella on osoitettu asianmukaisin liikennemerkein siellä, missä se on luvallista.
Leiriytyminen sekä ajoneuvon peseminen tai muu huoltaminen satama-alueella on kielletty.

25§ Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajosta jääpeitteisellä vesialueella säädetään erikseen.

IX Luku
Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

26§ Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden varaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista.
Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, satamaviranomainen huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella. Mainitun aluksen tai tavaran voi satamakonttori nostaa omistajan kustannuksella ja vastuulla ellei hän itse sitä tee.
Satamaviranomaiselle on oikeus viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin aluksen tai tavaran poistamiseksi.

27§ Jos sataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamaviranomaiselle. Satamaviranomainen järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

28§ Öljyvahinkojen torjumisesta satama-alueella on säädetty erikseen.

29§ Jos alus tai vapaa-ajan viettoon käytetty vene on ilman satamaviranomaisen lupaa tai liikennettä haittaavalla tavalla sijoitettu sataman vesialueelle tai nostettu sataman maa-alueelle eikä aluksen päällikkö tai veneen omistaja noudata annettuja määräyksiä tai häntä ei tavoiteta, on satamaviranomaiselle oikeus toimittaa siirtäminen omistajan kustannukselle ja vastuulla.

30§ Jos alus, vene, tavara työkone tai ajoneuvo on sijoitettu luvatta tai muuten satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamaviranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella.

X Luku
Erinäiset määräykset

31§ Soutu-, purjehdus-, moottori- ja muita kilpailuja saa satama-alueella järjestää vain satamaviranomaisen luvalla.
Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on aina siirryttävä syrjään matkustaja- alusten tieltä eivätkä ne saa häiritä matkustajaliikennettä.
Edellä tarkoitettujen veneitä ei saa kiinnittää matkustaja-aluksille varattuihin laitureihin tai merimerkkeihin eikä muuallekaan, missä ne voivat häiritä liikennettä.

32§ Satamaviranomaisen luvatta ei satama-alueelle saa rakentaa laitureita, asettaa siltoja, arkkuja eikä poijuja eikä mitään liikennettä haittaavaa.
Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muualta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vai satamaviranomaisen luvalla.

33§ Tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisen sen nojalla antamien määräysten rikkomisesta rangaistaan, ellei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa ole erityistä rangaistusta määrätty, sakolla, minkä lisäksi rikkoja on velvollinen lain mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.

XI Luku
Voimaantulo 

 Tämä Lahden kaupungin satamajärjestys, jolla kumotaan 28.8.1986 vahvistettu kaupungin satamajärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen, tulee voimaan 1.6.2009.​