Hyppää sisältöön

Satamajärjestys

 • 1 §

  Lahden kaupungin satamissa ja satama-alueilla on lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi noudatettava tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisen sen nojalla antamia määräyksiä.

  2 §

  Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettuja satamia ja satama-alueita ovat seuraavat:

  • Niemen satama
  • Teivaan satama
  • Vesijärven satama
  • Enonsaaren laiva- ja venelaiturialue
  • Isoranta-Naumi laituri- ja venevalkama-alue
  • Mukkulan laiva- ja venelaiturialue
  • soutuvenevalkamat

  Niemen, Vesijärven ja Teivaan satama-alueiden rajat on merkitty tämän satamajärjestyksen liitteenä oleviin karttoihin. Satamajärjestys koskee mainittuja satama-alueita siltä osin kuin alueet ovat kaupungin omistuksessa tai muutoin yleisessä käytössä. Myös muilla kaupungin omistamilla vesialueilla noudatetaan satamajärjestystä.

  Satama-alueisiin kuuluvien maa-alueiden rajat määrätään lisäksi tarvittaessa asemakaavassa tai kaupunginhallituksen päätöksellä.

  3 §

  Satama-alueita hallinnoi kaupunginhallituksen valvonnan alaisena tekninen ja ympäristölautakunta, jonka alaisena satama-alueiden hallinnosta vastaa ja satamajärjestyksen noudattamista valvoo kaupunkiympäristön palvelualueella satamaviranomainen ja satamakonttori.

  Satamaviranomainen on Lahden kaupungin satamapäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan erikseen määrätty viranhaltija.

  4 §

  Aluksen päällikön tai asiamiehen sekä muun liikenteenharjoittajan on annettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sataman kantamien maksujen veloittamiseksi ja sataman sekä liikenteen turvallisuuden edistämiseksi.

 • 5 §

  Satamassa toimivien yritysten on noudatettava satamaviranomaisen antamia ohjeita ja turvamääräyksiä.

  6 §

  Jokainen on velvollinen antamaan satamaviranomaiselle ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle.

  7 §

  Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotaululla suljetuksi merkityllä satama-alueella tai sen osassa.

  Asiaton oleskelu on kielletty myös sellaisessa pienvenesatama-alueen osassa, joka on aitauksella tai kieltotauluilla merkitty eristetyksi alueeksi. Satamaviranomaisen valtuuttamalla vartiointiliikkeellä tai poliisilla on oikeus määrätä tällaiselta ja muultakin satama-alueelta poistettavaksi siellä asiattomasti oleskelevat henkilöt.

  8 §

  Satama-alueilla olevia sammutus-, pelastus- sekä ensiapuvälineitä ja laitteita saa käyttää vain niille tarkoitetussa tehtävässä.

 • 9 §

  Satamassa toimivien yritysten on huomioitava kulloinkin voimassaolevat ympäristöluvat ja sopeutettava toimintansa niiden määräyksiin. Lisäksi yritysten on noudatettava näiden lupien perusteella annettuja erillismääräyksiä.

  Yrityksen on luovutettava korvauksetta satamaviranomaiselle kaikki sen lupaehtojen noudattamiseksi tarvittavat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin ympäristöselvityksiin, sikäli kuin ne kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan satama-alueella.

  10 §

  Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että aluksesta ei vuoda tai että sieltä ei heitetä tai pumpata satama-alueen veteen tai ympäristöön öljyä eikä muita pilaavia aineita tai jätteitä. Hänen on huolehdittava myös siitä, että aluksessa syntyvät jätteet toimitetaan satamakonttorin järjestämiin jätesäiliöihin asianmukaisesti lajiteltuina ja niin, että erityisjätteet voidaan hävittää jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimalla tavalla. Aluksesta ei myöskään saa päästää höyryä, nokea tms., josta on vaaraa tai haittaa muille sataman käyttäjille tai sataman laitteille. Käymäläjätteitä ei saa mistään aluksesta pumpata satama-alueelle.

  11 §

  Sellaisia alusten korjaus- ja kunnostustöitä, joista saattaa aiheutua likaisuutta, mataloitumista, tulenvaaraa tai tarpeetonta melua, saadaan suorittaa vain satamaviranomaisen luvalla ja erikseen osoitettavassa paikassa. Jos työstä aiheutuu haittaa sataman toiminnalle, on se satamaviranomaisen vaatimuksesta keskeytettävä.

  Ajoneuvon peseminen tai muu huoltaminen satama-alueella on kielletty.

  12 §

  Aluksen päällikön on välittömästi ilmoitettava satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta ja veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä, kemikaaleista tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

 • 13 §

  Matkustaja-alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin satamakonttoriin.

  Liikennöinti voidaan aloittaa vasta, kun satamaviranomainen on hyväksynyt aikataulun.

  14 §

  Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, vesibussista, kalastustroolarista tai muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on sovittava satamaviranomaisen kanssa ennen liikennöinnin aloittamista.

  Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen valtion tai Lahden kaupungin omistamasta aluksesta, paitsi milloin sitä käytetään kauppamerenkulkuun. Sama on voimassa myös vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen osalta. Tällaista venettä ei tarvitse myöskään ennakkoilmoittaa, mutta sitä ei saa kiinnittää tai ankkuroida ilman lupaa.

  15 §

  Jos aluksessa joku on matkan aikana sairastunut yleisvaaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava satamaviranomaiselle ja odotettava tämän ohjetta ennen satamaan saapumista.

  Mikäli aluksessa on matkan aikana eläin kuollut tai sairastunut vakavasti, on siitä ilmoitettava satamaviranomaiselle eläinlääkintäviranomaisen ohjeiden saamiseksi.

 • 16 §

  Suurin sallittu nopeus tai muut mahdolliset rajoitukset on osoitettu vesiliikennemerkein. Alusten nopeus on säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille tai rakenteille eikä alukselle itselleen. Aallokon aiheuttamiskieltoa ja erityistä varovaisuutta on noudatettava sivuutettaessa kapeita väyliä, laitureita ja poijuihin kiinnitettyjä aluksia.

  17 §

  Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan tai haltija on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

  18 §

  Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja satamalaitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa alus on siirrettävä ankkuriin.

  Ankkuroiden käyttäminen laitureiden vierustoilla on kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

  Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja tarvittaessa suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuna vuorokauden pimeinä aikoina.

  Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa häiritä eivätkä vahingoittaa satamalaitteita. Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen sen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä ja likaa.

  Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saa käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.

  Lumen ja jään poistaminen aluksesta laiturille on kiellettyä.

  19 §

  Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää. Siirto tapahtuu omistajan kustannuksella ja vastuulla.

  20 §

  Riisutun aluksen tai muun uivan rakenteen sijoittamiseen satamaan on saatava satamaviranomaisen lupa.

  Luvatta kiinnittyneet alukset, uivat laitteet jne. voi satamakonttori poistaa omistajan kustannuksella ja vastuulla.

 • 21 §

  Satama-alueelle tavaroiden varastoimiseen tarvitaan satamaviranomaisen lupa.

  Tavaroita ei saa varastoida laitureille, liikenneväylille ja niiden ympärille tarvittaville suojavyöhykkeille, käytäville, palopostien päälle, hengenpelastuslaitteiden eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat esteenä näiden käytölle tai liikenteelle.

 • 22 §

  Satama-alueella liikennöinnissä noudatetaan tieliikennelain periaatetta. Ajoneuvojen pysäköintipaikat sekä muut liikennejärjestelyt on osoitettu liikenteenohjauslaittein.

  Pysäköimisestä satama-alueilla määrätään pysäköintimerkein ja pysäköinti on sallittu ainoastaan näillä alueilla. Muussa tapauksessa auton omistaja tai haltija on korvausvelvollinen vahingon sattuessa.

  23 §

  Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajosta jääpeitteisellä vesialueella säädetään erikseen.

  24 §

  Lahden kaupunki ei vastaa ajoneuvoihin tulleista vaurioista.

 • 25 §

  Satamissa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten ja satamakonttorin antamien ohjeiden mukaan.

 • 26 §

  Maksamalla venepaikkamaksun vuokraaja sitoutuu noudattamaan satamajärjestystä ja sataman venesatamaohjeita.

  Veneen omistajan tulee paikkaa vuokratessa ilmoittaa sähköisessä varauspalvelussa tai satamakonttoriin tiedot veneestään tai säilytettävästä tavarasta. Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai muuten satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamakonttorin toimesta asianomaisen kustannuksella.

  27 §

  Vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen tai aluksen ei tarvitse tehdä ilmoitusta satamaan saapumisesta, ellei satama sitä erikseen vaadi. Edellä tarkoitettuja veneitä saa kiinnittää vain erikseen niille varatuille tai satamakonttorin osoittamille paikoille.

  Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään matkustaja-alusten tieltä.

  28 §

  Satamakonttorin haltuun otettujen sellaisten alusten, veneiden ja tavaran suhteen, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.

  29 §

  Satamaviranomaisen luvatta ei satama-alueelle saa rakentaa laitureita, asettaa siltoja, arkkuja eikä poijuja eikä mitään liikennettä haittaavaa.

  30 §

  Kalastaminen sataman suljetulla alueella kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vain satamaviranomaisen luvalla.

  Matkailuautoissa tai -vaunuissa yöpyminen on osoitettu asianmukaisin liikennemerkein siellä, missä se on luvallista. Leiriytyminen satama-alueilla on kielletty.

  Satama-alueilla järjestettäviin tapahtumiin ja kilpailuihin tarvitaan aina satamaviranomaisen lupa.

 • 31 §

  Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden valtaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista.

  32 §

  Vesialueen mataloittaminen on kielletty. Mikäli sataman vesialue mataloituu onnettomuuden tai muun syyn seurauksena, tulee siitä ilmoittaa välittömästi satamakonttoriin ja merenkulkuviranomaiselle. Satama-alueen haraus suoritetaan vahingontekijän kustannuksella.

  33 §

  Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, satamaviranomainen huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella. Mainitun aluksen tai tavaran voi satamakonttori nostaa omistajan kustannuksella ja vastuulla ellei hän itse sitä tee. Satamaviranomaisella on oikeus viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin aluksen tai tavaran poistamiseksi.

  34 §

  Jos sataman laituri tai muu laite tai rakennus vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamaviranomaiselle. Satamaviranomainen järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

  35 §

  Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamakonttorin toimesta asianomaisen kustannuksella.

  36 §

  Jos alus, vene tavara, työkone tai ajoneuvo on vastoin määräyksiä tai liikennettä haittaavalla sijoitettu satama-alueelle eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamakonttorin toimesta asiaomaisen kustannuksella.

  37 §

  Tämän satamajärjestyksen määräysten rikkomisen vuoksi satamaviranomainen voi evätä rikkojalta pääsyn satama-alueelle. Tämän lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.

  Lain ja asetuksen rikkomisesta seuraa lainsäädännön siitä määräämä rangaistua.

 • 38 §

  Lahden kaupungin satamakonttorille osoitettavat reklamaatiot tai korvausvaatimukset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

  Mikäli reklamaatio tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa tai siitä, kun vahingonkärsijä havaitsi tapahtuman, menettää vahingonkärsijä kanneoikeutensa niissä tapauksissa, kun vahingonkärsijä on elinkeinonharjoittaja.

  Kanne Lahden kaupunkia vastaan on nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai vahingonkärsijä sai tiedon vahingosta. Kanne käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ellei toisin sovita.

 • Tämä Lahden kaupungin satamajärjestys, jolla kumotaan 1.6.2009 vahvistettu kaupungin satamajärjestys, astuu voimaan 1.4.2019 ja on voimassa toistaiseksi.