Hyppää sisältöön

Digiosaaminen kansalaistaitona

Digiosaaminen on tärkeä kansalaistaito. Digitaitoja opiskellaan ja harjaannutetaan

Digitaitoja tarvitaan opiskelua, tulevaisuutta ja elämää varten

Digitaitoja kehitetään osana Lahden kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia. Suunnitelmissa digiosaamisesta käytetään usein termiä tieto- ja viestintäteknologian TVT-osaamisen kehittäminen.

 • Robotiikan RoadMap avaa robotiikan merkitystä opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi.
  Tutustu RoadMapiin.

  – Robotiikan opetus Lahdessa ja tulevaisuuden työelämän tarpeita, uutinen helmikuu 2022
 • Digitaidoista esimerkkinä syvennytään myös algoritmisen ajattelun, ohjelmoinnin ja robotiikan opintokokonaisuuksiin, joihin paneudutaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa osana 5.-luokkalaisten Lahden JunnuYliopisto -opintoja sekä lukio-opinnoissa.
 • Lahti on mukana myös kansallisessa koulutuksen DigiOne-hankkeessa. Digitaaliseen palvelualustaan integroidaan opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavat palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa ollaan nyt siinä vaiheessa, että helmikuussa 2022 DigiOnen-palveluiden tuottajiksi saatiin alansa parhaat toimijat.
 • Lasten ja perheiden arjessa, yhteydenpidossa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvitaan monilukutaitoa sekä digitaalista osaamista. Tämä taito ja osaaminen edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.

  Varhaiskasvatuksessa digitaitojen kehittymistä tuetaan ja edistetään osana arjen asioiden hoitamista ja oppimista. Keskeistä ovat myös tietosuoja-,  tietoturva- sekä tekijänoikeusasiat.

  Lapsen digioppimisen polkua ohjaavat ja tukevat kasvattajat omalla esimerkillään. Varhaiskasvatuksen media- ja digitalisaatiokasvatuksessa huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Käyttöä opastavat varhaiskasvatuksen digiopettajat ja varhaiskasvatusyksiköiden omat digiyhteyshenkilöt.

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristö

  Varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oma osaamisen, laitekannan ja asiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmat edellyttävät muun muassa langatonta verkkoa, lisää monipuolisia laitteita sekä jo olemassa olevien laitteiden sekä sähköisten järjestelmien nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

  Varhaiskasvatuksessa käytetään lukuisia oppimissovelluksia, jotka tukevat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman sisältöjä.

 • Perusopetuksen tietotekninen oppimisympäristö

  Lahden tietotekninen toimintaympäristö mahdollistaa TVT-suunnitelman mukaisen oppimisen. Kaikissa opetustiloissa toimii opetusverkko.  Kirjautuessaan koulun laitteelle oppilas kirjautuu opetusverkkoon.

  Opetuksessa käytetään sekä painettuja että digimateriaaleja, ja opettaja valitsee niistä tilanteeseen sopivimmat. Käytössä on lisääntyvässä määrin sähköiset oppimisympäristöjä ja palveluja, kuten Edison, Ville, Microsoft 365 ja Google Workspace.

  Kouluilla opetuskäytössä on kannettavia laitteita, esimerkiksi Chromebookeja, Windows-läppäreitä, iPadejä. Tavoitteena on, että lukuvuonna 2022–2023 jokaisella yläkoululaisella on käytettävissään henkilökohtainen laite aina luokkakohtaisten taitotarpeiden mukaisesti. Tämän jälkeen laitemäärää kasvatetaan alakouluissa lukuvuosittain aina neljännestä luokasta lähtien.

  Digikulttuuri, omat taidot, tiedon hallinta ja robotiikka

  Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

  Oppilaan osaamisen kehittymistä ohjaa perusopetuksen tvt-suunnitelma. TVT-osaamistavoitteet kuvataan vuosiluokittain (0-2, 3-4, 5-6 ja 7-9). Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa oppilaille ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot sekä varmistaa riittävät tietotekniset taidot jatko-opintoihin ja työelämään.

  Lahden pedagogisen TVT-suunnitelman osaamistavoitteet jaetaan neljään osa-alueeseen:

  1. Digikulttuuri – viestintä, vastuullisuus ja verkostoituminen
  2. Omat taidot – suunnittelu, tuottaminen ja arviointi
  3. Tiedon hallinta – tutkiva ja luova työskentely
  4. Robotiikka – algoritminen ajattelu ja ohjelmointi

  Oppilasagentit mukana osaamisen kehittämisessä

  Jokaisella koululla toimii oppilasagentit.  Oppilasagentit rekrytoidaan lukuvuoden alussa, ja ohjaava opettaja kouluttaa heitä.

  Luokkatilanteissa opettaja voi esimerkiksi käydä sisällön läpi ja oppilasagentit toimivat tukiopettajia. Toisilla tunneilla agentit huolehtivat jonkin uuden, oppimisessa käytettävän sovelluksen opettamisesta. Tällöin myös opettaja oppii uutta.

  Oppilasagentti saa toiminnastaan digitaalisen osaamismerkin.

 • Lukiolaisten digitaidot kehittyvät osana toimintakulttuuria, opiskelua, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Lukiossa hankituilla tieto- ja viestintätekniikan taidolla valmistaudutaan tulevaisuuden muutoksiin.

  • Opiskelijalla on perustietoa oman koneen käyttöjärjestelmästä. Hän osaa käyttää opiskelussaan hyödynnnettäviä selainpohjaisia ohjelmia, mm. sähköiseen yo-tutkintoon valmistavia Abitti-järjestelmän ohjelmia.
  • Opiskelijat perehtyvät monipuoliseen oppimiseen ja tiedon analysointiin digitaalisissa ympäristöissä. Tukea ja apua saa digitutoreilta.

  Lukiolaisten oppimisympäristöt

  Lukion jokaisessa oppimistilassa opiskelija pääsee liittymään langattomaan opetusverkkoon omalla AD-tunnuksellaan, mikä mahdollistaa myös langattomat kokeet.

  Sähköisten materiaalien käyttöä suositetaan. Lukiossa on käytössä ainakin seuraavat oppimisympäristöt: Office 365, Google Workspace Education (ent. GSuite), Moodle.

  Lukio-opiskelija käyttää opinnoissaan omaa konettaan, jonka tulee toimia Abitti-käyttöjärjestelmässä. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä syksystä 2021 alkaen opetuksen järjestäjä hankkii kannettavat tietokoneet lukio-opiskelijoiden käyttöön.

 • Lahti on mukana kansallisessa koulutuksen DigiOne-hankkeessa. Tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, johon integroidaan opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavat palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

  Nykyisin koulumaailman erilaiset digitaaliset sovellukset, kuten esimerkiksi kaikkien tuntema Wilma, kustantajien digitaaliset oppimateriaalit ja oppimisympäristöt, ovat erillisiä toimintaympäristöjä. Kehitettävässä DigiOnessa luodaan avoimet rajapinnat näiden ja monien muiden sovellusten käyttöön, jotta sovellukset ovat helposti oppijoiden, opettajien ja huoltajien saatavilla.

  DigiOne tuo tullessaan nykyaikaiset oppimisen ja yhteydenpidon työvälineet, jolloin yhdellä kirjautumisella ja yhdellä käyttöliittymällä opettajalla ja oppilaalla on käytössään työssään tarvitsemat välineet.

  Kansallinen DigiOne-hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka, ja sen aikana kehitetään palvelut perusopetukseen ja lukioon.

  Lahden pilottikouluja ovat Kasakkamäen, Kivimaan, Kärpäsen ja Lähteen peruskoulut, jotka pääsevät jo tänä vuonna tutustumaan ja hiomaan tulevia palveluita. Perusopetuksen digipalvelut otetaan käyttöön 2024. 

  Uutiset

  Koulun digipalvelut janoavat uudistusta – DigiOne vastaa viimein tarpeeseen

  DigiOnen-palveluiden tuottajiksi saatiin alansa parhaat toimijat / helmikuu 2022

  Lahti mukaan kansalliseen koulutuksen DigiOne-hankkeeseen /
  maaliskuu 2021

  Linkki DigiOne-hankesivulle